Вузлові протиріччя як передумови національної революції середини XVII ст.

  • В. В. Кривошея

Abstract

The article is dedicated to the problem of key contradictions as a presuppositions of national revolution in the middle of XVIIth century.

References

1. АЮЗР. – Ч. VII. – Т. І.
2. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлянь та ідей в Україні ХVІ-ХVІІ ст. – К., 2002.
3. Реєстр Війська Запорозького 1649 року. – К., 1995.
4. ІР НБУ. – Ф. Лебедева. – № 565.
5. ІР НБУ. – Ф. Петров. – № 538/1744.
6. АЮЗР. – Ч. І. – Т. VІ.
7. АЮЗР. – Ч. ІІІ. – Т. І.
8. АЮЗР. – Ч. VІІ. – Т. ІІ.
9. Липинський В. Участь шляхти у Великому українському повстанні під проводом гетьмана Б. Хмельницького. – Твори, Т. 2. – Філадельфія, 1980.
10. Акты ЮЗР. – Т. Х.
11. Podzina. Oprazowano przez S.H. Uruskiego. – Warszawa, 1904. – T. І.
12. Акты ЮЗР. – Т. ХV.
13. ЦДІАУК. – Ф. 57. – Оп. 1. – Спр. 378.
14. ЦДІАУК. – Ф. 57. – Оп. 1. – Спр. 379.
15. Василенко Н.П. Генеральное следствие о маетностях Киевского полка 1729-1730 гг. – К., 1892.
16. Переписні книги 1666 р. – К., 1933.
17. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы: В 3 т. – М., 1954. – Т. I.
18. ІР НБУ. – Ф. І. – № 4104.
19. Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. Малороссийский гербовник. – К., 1993.
20. Костомаров Н. Руина. Гетманство Брюховецкаго, Многогрешного и Самойловича // Собрание сочинений – Кн. VI., Т. XV. – СПб., 1905.
21. Lietuvos Metrika. Knyga Nr 532 (1569-1571). Viesuju peikalu knyge 10. – Vilnius, 2001.
22. ІР НБУ. – Ф. Петров. – № 375/374 С.
23. Модзалевский В. Малороссийский родословник. – К., 1908. – Т. 1.
24. Источники Малороссийскоъ истории, собранные Д.Н. Бантыш-Каменским и изданные О. Бодянским. – Ч. І. 1649-1687. – М., 1858.
25. Акты ЮЗР. – Т. ІV.
26. Мицик Ю.А. Невідомі листи керівників Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. // Сіверянський літопис. – 2001. – № 1.
27. Кривошея В. Українська козацька старшина. Ч. 2. Синодики як джерело до козацько-старшинської генеалогії. – К., 1998.
28. Пам’ятки історії Східної Європи. Джерела XV – XVII ст. Том V. Руська (Волинська ) метрика. Книга за 1652 – 1673 рр. Підготував до друку Петро Кулаковський.-Острог-Варшава-Москва, 1999.
29. Реестр козацких дел в польской метрике в Санкт Петербурге при 3-м департаменте Сената в листах с надписью «Kozackie» / Оттиск из журнала Чтение Общества истории и древностей Российских при Московском университете. – М., 1861. – Кн. 1-3.
30. ІР НБУ. – Ф. І. – № 51498-51680.
31. Кривошея І.І. Старшина Баришівської сотні Переяславського полку у ХVІІ-ХVІІІ ст. (персональний склад та генеалогія). – К., 1998.
32. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVIII століття. – К., 1997.
33. ІР НБУ. – Ф. ІІ. – № 1474-1538.
34. Опись актовой книги Киевского центрального архива. – К., 1878. – № 10.
35. АЮЗР. – Ч. VII. – Т. 3.
36. Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко Огляд його життя і політичної діяльности. – Нью-Йорк, 1985.
37. Крикун М. Інструкція послам Війська Запорозького на Варшавський сейм 1664 року // Україна модерна. 1999-2000. – Львів, 2000.
38. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы: В 3 т. – М., 1954. – Т. ІІІ.
39. Boniecki A. Poczet rodow w Wielkim Ksiestwie Litewskim w XV i XVI wieku. – Warszawa, 1887.
40. ІР НБУ. – Ф. І. – № 65559.
41. АЮЗР. – Ч. ІІІ. – Т. І.
42. Кривошея В., Кривошея І. Палії, Самусі, комонники // Сіверянський літопис. – 1998. – № 4.
43. Універсали Богдана Хмельницького. – К., 1998.
44. Акты ЮЗР. – Т. VII.
45. Мицик Ю.А. Джерела з польських архівосховищ до історії України другої половини XVII ст. // Український археографічний щорічник. – Нова серія. – К., 1992. – Вип. 1.
46. Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego. – Lipsk, 1842. – T. ІХ.
47. ІР НБУ. – Ф. Петров. – № 619.
48. ІР НБУ. – Ф. Петров. – № 595.
49. Эйнгорн В. Очерки из истории Малороссии в ХVІІ в. І. Сношения малороссийского духовенства с московским правительством. – М., 1899.
50. Актові документи про Визвольну війну українського народу середини 17 століття. Каталог документів, представлений для виставок, присвячених 350-річчю від початку Визвольної війни. – К., 1998.
51. Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657-1687). – К.-Львів, 2004.
52. Милорадович Г.А. Родословная книга черниговского дворянства. Т. 1-2. – СПб., 1901. – Ч. І. – 114 с.; Ч. ІІ. – 464 с.; Ч. ІІІ. – 406 с.; Ч. VІ. – 316 с.
53. ЦДІАУК. – Ф. 54. – Оп. 1. – Спр. 379.
54. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). – К., 1993.
55. Мыцык Ю.А. «Літописець» Дворецких – памятник украинского летописания XVII в. // Летописи и хроники 1984. – М., 1984.
56. Акты ЮЗР. – Т. ХІV.
57. Лазаревский А. Описание Старой Малороссии. Т. III. Полк Прилуцкий. – К., 1902.
58. Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego. – T. 1.
59. Піддубняк О. Два виписи з чорних книг Вінницького замку // Україна в минулому. – Київ; Львів, 1994. – Вип. V.
60. Отамановський В.Д. Вінниця в ХІV-ХVІІ століттях. – Вінниця, 1993.
61. ІР НБУ. – Ф. 83. – № 52.
62. Кривошея В.В. Вінничина козацька (персональний склад старшини) // Україна: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник наукових праць / Ред. колегія: Григорчук П.С. та ін. – К., 1999.
63. Мицик Ю. Отаман Іван Сірко. – Запоріжжя, 2000.
64. Мицик Ю.А. Нові дані про діяльність І. Сірка на Вінничині (за матеріалами архівосховищ ПНР) // Тези доповідей шостої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. – Вінниця, 1988.
65. Мицик Ю. Нові дані до біографії Богуна // Тези VII Подільської історико-краєзнавчої конференції. Секція істрії дожовтневого періоду. – Камянець-Подільський, 1987.
66. Петровський М. До біографії Івана Богуна // Записки Ніжинського інституту народної освіти. – Ніжин, 1930. – Кн. 10.
67. Кривошея І.І. Дворянські роди Уманського повіту, внесені до родовідної дворянської книги Київської губернії наприкінці ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Біла Церква, 2000.
68. Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569-1673. Передмова П. Кеннеді Грімстед. – К., 2002.
69. ІР НБУ. – Ф. І. – № 1431-1550.
70. Акты ЮЗР. – Т. ХІІІ.
71. Мицик Ю. З дипломатичної кореспонденції гетьмана Михайла Ханенка // Спеціальні історичні дисціпліни: Питання теорії і методики. Ч. 8-9. – В двох частинах. – Ч. 2. – К., 2002.
72. Лаврський альманах. – Спецвипуск 7. – Поменник Введенської церкви в ближніх печерах КиєвоПечерської лаври / Упорядкування та вступна стаття Олексія Кузьмука. – К., 2005.
73. Акты ЮЗР. – Т. V.
74. Ситий І. Тестамент Якова Кіндратовича Лизогуба // Память століть. – 1996. – № 3.
75. Мицик Ю.А. Унікальні документи Корсунської полкової канцелярії XVII-XVIII століть // Корсунський часопис. – 1996. – № 4.
76. Лазаревский А. Исторические очерки Полтавской Лубенщины XVII и XVIII в. // Чтение в историческом обществе Нестора Летописца. – 1896. – Кн. ХІ.
77. ІР НБУ. – Ф. ІІ. – № 15583-15590.
78. Щербак В. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХV – середина ХVІІ ст. – К., 2000.
79. Wolff I. Kniaziowie litewsko-ruscy od konca czternastego wieku. – Warzawa, 1897.
80. Акты ЮЗР. – Т. VІ.
81. Местечко Борисполе в XVII-м веке. Акты мейского уряда 1612-1699 г. – К., 1892.
82. А.О. К биографии Тимофея Цыцюры // Киевская старина. – 1889. – Т. ХХVІ.
83. Кривошея І.І. Старшина Баришівської сотні Переяславського полку у ХVІІ-ХVІІІ ст. – К., 1998.
84. ЦДІАУК. – Ф. КМФ-7. – Оп. 3. – Спр. 311.
85. ЦДІАУК. – Ф. 57. – Оп. 1. – Спр. 282.
86. ЦДІАУК. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 19377.
87. ІР НБУ. – Ф. Петров. – № 594.
88. Універсали Івана Мазепи. 1687-1709. Впорядкування Івана Бутича. – К., 2002.
89. Баран О. Козаки на імператорській службі в роках 1635-1636 // Український історик. – 1974. – № 1-3.
90. Stanislaw Oswiecim. Dyaryusz: 1643-1651. – Krakow, 1907.
91. Обозрение Румянцевской описи Малороссии (Полки Киевский и Нежинский) / А. Лазаревский. – Чернигов, 1867. – Вып. ІІ.
92. ІР НБУ. – Ф. ХІV. – № 4373.
93. ІР НБУ. – Ф. ХІV. – № 4354.
94. ІР НБУ. – Ф. ІІ. – № 5410.
95. Zrodla dziejowe. – T. V.
96. Źródła dziejowe. – T. I.
97. Бузун О. Історія Остерщини (Нариси історії). – Чернігів, 1998.
98. Документи російських архівів з історії України. Т. 1. Документи до історії запорозького козацтва 1613-1620 рр. – Львів, 1998.
99. Генеральное следствие о маетностях Киевского полка. 1729-1730. Сообщил Н.П. Василенко. – К., 1892.
100. Літопис Густинського монастиря // Пам’ять століть. – 1996. – № 3.
101. Мицик Ю. З листів «козацького відділу» АКВ АГАД у Варшаві // Сіверянський літопис. – 1998. – № 5.
102. ІР НБУ. – Ф. ХХVIII. – № 514-529.
103. Ситий І. Печатки генеральної та полкової старшини за матеріалами Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарнавського // Родовід. – 1997. – № 15.
104. Універсали Івана Мазепи. – Ч. ІІ. – К.-Львів, 2006.
105. ЦДІАУК. – Ф. 1716. – Оп. 1. – Спр. 1.
106. Кулаковський П. Земські урядники Чернігово-Сіверщини у 1621-1648 рр. // Центральна і Східна Європа в ХV-ХVІІІ століттях: питання соціально-економічної та політичної історії. – Львів, 1998.
107. Акты ЗР. – Т. 2.
108. ІР НБУ. – Ф. І. – № 54344-54345.
109. ЦДІАУК. – Ф. 57. – Оп. 1. – Спр. 264.
110. Лазаревский А.М. Очерки малороссийских фамилий. Материалы для истории общества в ХVIIХVIII вв. Искры // Русский архив. – 1875. – Т. 3.
111. Лазаревский А.М. Судьба наследства полковника Искры // Русcкая старина. – 1870. – Т. 2. – Вып. 7.
112. Павленко С. Організація імпічменту Мазепи 1707 року // Сіверянський літопис. – 2002. – № 6.
113. Кондратьєв І., Кривошея В. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва. Любеч. – К., 1999.
114. Байда О. Старшина Полтавського полку (друга половина XVII ст.). – К., 1998.
115. Актовые книги Полтавского городового уряда. – Чернигов, 1912. – Вып. ІІ.
116. Сенютович-Бережний В. Полтавський полковник Федір Жученко // ЗНТШ. – Т. 169.
117. Німчук В. Походження та історія назви «Січ». – Запоріжжя, 1999.
118. ІР НБУ. – Ф. І. – № 54481.
119. ІР НБУ. – Ф. VIII. – № 241/102.
120. ІР НБУ. – Ф. ІІ. – № 16891.
121. ІР НБУ. – Ф. І. – № 62660.
122. ІР НБУ. – Ф. І. – № 55257.
123. Опись актовым книгам Киевского Центрального Архива. – К., 1878. – № 19.
124. ЦДІАУК. – Ф. 57. – Оп. 1. – Спр. 465.
125. ІР НБУ. – Ф. І. – № 57489.
126. ІР НБУ. – Ф. VІII. – № 228.
127. Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego. – Lipsk, 1845. – T. VIII.
128. Лазаревский А. Исторические очерки Полтавской Лубенщины XVII и XVIII в. // Чтение в историческом обществе Нестора Летописца. – 1896. – Кн. ХІ.
129. Urzednicy wojewodztw kijowskiego i czernihowskiego ХV-ХVIII wieku. Cpisy. Oppacowali E. Janas i W. Klaczewski. – Kornik, 2002.
130. Herbarz polski K. Niesieckiego. – Т. V. – Lipsk, 1840.
131. Лохвицька ратушна книга другої половини ХVII ст. Зб. акт. док. – К., 1986.
132. Отамановський В.Д., Пащук І.П. Вінниця в період феодальних відносин // Вінниця. Історичний нарис. – Вінниця, 1964.
133. Роспись 1666 г. о злоупотреблениях московських ратних людей. – Б.г., б.д.
134. Отрывки из Нежинской магистратской книги 1657-1674 годов. – Чернигов, 1887.
135. Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полк / Упорядники Ю. Мицик, М. Кравець. – К., 2003.
136. Василенко Н.П. Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. 1729-1730 гг. – Чернигов, 1901.
137. Окіншевич Л. Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині XVII-XVIII ст. // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 157. – Мюнхен, 1948.
138. Модзалевский В. Малороссийский родословник. – Т. ІІ. – К., 1910.
139. ІР НБУ. – Ф. 61. – № 763.
140. Лазаревский А.М. Описание Старой Малороссии. Полк Стародубский.— К., 1888. – Т. I.
141. ІР НБУ. – Ф. І. – № 66806-66847.
142. ЦДІАУК. – Ф. 1407. – Оп. 4. – Спр. 1.
143. ІР НБУ. – Ф. Х. – № 11451.
144. ЦДІАУК. – Ф. 208. – Оп. 1. – Спр. 35.
145. Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку / Український архів. – Т. 1. – К., 1929.
146. ІР НБУ. – Ф. Х. – № 11456-11457.
147. Обозрение Румянцевской описи Малороссии / А. Лазаревский. – Чернигов, 1875. – Вып. ІІІ.
Published
2021-08-12
How to Cite
Кривошея, В. В. (2021). Вузлові протиріччя як передумови національної революції середини XVII ст. Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 9-22. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1939
Section
Суспільно-політичні перетворення XVII – початку ХХ ст.