ДЕЯКІ СТЕРЕОТИПИ СВІТОГЛЯДУ ЧЕКІСТІВ ПІД ЧАС “ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ” (193701938 РР.)

  • Р. Ю. Подкур

Abstract

The article is dedicated to studying some widespread worldview stereotypes of People’s Commissariat of Internal Affairs (PCIA) officials during “Great Terror” in 1937-1938s. Typical Chekist image and his worldview focus is shown. Conclusion is made that the image was constituent of state Party officials and population consciousness manipulation policy in 1930s.

References

1. Васильєв В. Ціна голодного хліба // Командири великого голоду: Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932-1933 рр. / За ред. В. Васильєва, Ю. Шаповала. – К., 2001.
2. Нікольський В.М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х-1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження – Донецьк, 2003.
3. Державний архів Вінницької області (далі – ДАВО). – Ф. П-136. – Оп. 1. – Спр. 371.
4. ДАВО. – Ф. П-136. – Оп. 7. – Спр. 4.
5. Хаустов В. Не зачеркивать собственную историю // Тамбовская жизнь. – 2002. – 16 января.
6. Плеханов А.М. Проблемы места и роли органов безопасности в социальнополитической структуре советского общества в 1920-е годы // Исторические
чтения на Лубянке. – М., 1999.
7. Неизвестная Россия. ХХ век. – М.,1992.
8. 20 лет ВЧК-ОГПУ-НКВД. – М.,1938.
9. Микоян А.И. Славное двадцатилетие советской разведке. Доклад на торжественном заседании в Большом театре. 20 декабря 1937 г. // 20 лет ВЧКОГПУ-НКВД. – М., 1938.
10. Російський державний архів соціально-політичної історії (далі – РДАСПІ). – Ф. 17. – Оп. 163. – Спр. 1124.
11. Реабилитация. Политические процессы 30 – 50-х годов. – М., 1991.
12. Виступ Й. Сталіна на розширеному засіданні Військової ради при наркоматі оборони СРСР // Источник. – 1993. – № 3.
13. Матвеева С.Я., Шляпентох В.Э. Страхи в России в прошлом и настоящем. – Новосибирск, 2000.
14. Лошицький О. “Лабораторія”. Нові документи і свідчення про масові репресії 1937-1938 років на Вінниччині // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 1998. – № 1/2.
Published
2021-07-27
How to Cite
Подкур, Р. Ю. (2021). ДЕЯКІ СТЕРЕОТИПИ СВІТОГЛЯДУ ЧЕКІСТІВ ПІД ЧАС “ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ” (193701938 РР.) . Zaporizhzhia Historical Review, 1(23), 255-263. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1928