ГОЛОВА РАДНАРКОМУ УРСР П. П. ЛЮБЧЕНКО: ІСТОРІОГРАФІЯ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • О. М. Петрикевич

Abstract

Panas Peter Lyubchenko (1897–1937) is one of the most enigmatic and the most influential representatives of party-soviet elite in 20-30 years of the last century. Thus the detailed modern research of political and personal biography of this figure is absent until now. The work of P.P.Bachinskiy «Panas Peter Lyubchenko: one of most prominent party figures of Ukraine (1897–1937)», that was published has a lot of «white spots»and was prepared on the basis of marxismleninism. At the end of the 80th - the beginning of the 90th the row of works were published the authors tried and their research exactly «white spots» in the political and vital Panas Peter Lyubchenko”s biography were published, but also they did not answer all questions. Unknown until now there is his personal position in relation to the leadthrough of the collectivization, hunger of 1932-1933, political repressions of 30s years of the last century.

References

1. Лозицький В. Політбюро ЦК Компартії України: історія, особи, стосунки (1918– 1991) – К., 2005.
2. Бачинський П. Панас Петрович Любченко. – К., 1971.
3. Бачинский П.П., Табачник Д.В. Гибель премьера: версии и факты // Радуга. – 1990. – № 2; Пирог Р.Я. Как погиб председатель совнаркома Украинской ССР П.П.Любченко // Известия ЦК КПСС. – 1990. – № 10.
4. Бачинский П.П., Табачник Д.В. Афанасий Петрович Любченко // Вопросы истории. – 1990. – № 12.
5. Фролов М.О. Панас Петрович Любченко: особливості компартійнорадянської кар’єри колишнього боротьбиста (1917-1937 рр.) // Культурологічний вісник (науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Випуск 11. − Запоріжжя, 2003.
6. Фролов М.О. Компартійно-радянська еліта в УСРР (1917-1922 рр.): становлення і функціонування. − Запоріжжя, 2003; Фролов М.О. Компартійнорадянська еліта в Україні: особливості існування та функціонування в 1923-1928 рр. − Запоріжжя, 2004.
7. http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=1261316
8. Дорошко М.С. Партійно-радянська номенклатура УСРС у 20-20-ті роки ХХ століття: Автореф. дис. д-ра іст. наук: 07.00.01 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2004; Фролов М.О. Вихідці з інших політичних партій у КП(б)У в 20-30-ті роки ХХ століття: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001; Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932–1938):
Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01/ Інститут історії України НАН України. – К., 2001.
9. Шаповал Ю.І., Золотарьов В.А. Всеволод Балицький. Особа, час, оточення. – К., 2002.
10. Єфіменко Г.Г. Зміни в національній політиці ЦК ВКП(б) в Україні (1932-1938) // Український історичний журнал. – 2000. − № 2.
11. Єфіменко Г.Г. Зміна векторів у національній політиці Москви в голодоморний 1933 р.// Український історичний журнал. – 2003. – № 5.
12. Кульчицький С. За лаштунками процесу «СВУ» // Історія України. – 2000. – №11 (березень); Кирилюк В. Процес СВУ – сталінська фальшивка // Літературна Україна. – 1998. – 7 грудня (№ 49/4354); Пристайко В. Жертви терору.
Як ДПУ боролося з українською академічною наукою // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 1994. – № 1.
13. Табачник Д., Погребняк В. «Ворог народу» і його компанія // Соціалістична культура. – 1989. –- № 11.
14. Самброс Ю. Щаблі. Мій шлях до комунізму. Мемуарні нариси. – Б.м, 1988; Костюк Г. Зустрічі і прощання. Спогади. Книга перша. – Едмонтон, 1987; Сосюра В.М. Вибрані твори. В 2 томах. – К., 2000. – Т. 2: Поеми. Роман.
15. Майстренко І. Історія мого покоління. Спогади учасника революційних подій в Україні. – Едмонтон, 1985; Павлов П. Разгром Совнаркома Украины. – Париж, 1949; Височенко А. СССР без маски. – Вінніпег, 1952.
16. Єфремов С.О. Щоденники. 1923–1929. – К., 1997.
17. Пігідо Федір. Україна під більшовицькою окупацією (Матеріали до історії боротьби українського народу в 1920-30-х роках). – Мюнхен: досліди і матеріали (серія 1, ч. 34), 1956.
18. Костюк Г. Сталінізм в Україні: Ґенеза і наслідки: Дослідження і спостереження учасника / Пер. з англ. – К., 1995.
Published
2021-07-27
How to Cite
Петрикевич, О. М. (2021). ГОЛОВА РАДНАРКОМУ УРСР П. П. ЛЮБЧЕНКО: ІСТОРІОГРАФІЯ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ . Zaporizhzhia Historical Review, 1(23), 175-181. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1920