НАРОД І ЕЛІТА В НАЦІЄТВОРЧИХ КОНЦЕПЦІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ КІНЦЯ XIX 0 ПОЧАТКУ ХХ СТ.

  • С. Г. Іваницька

Abstract

The purpose of article is the analysis of the publications (1905-1914) of the leaders and activists of Ukrainian Democratic-Radical Party, which concerned questions a role of intelligentsia and its mutual relation with the people. The analysis will be carried out in a context of the modern concepts of formation of nations.

References

1. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. – К., 1997.
2. Шпорлюк Р. Україна: від імперської провінції до суверенної держави // Сучасність. – 1996. – №11, 12.
3. Касьянов Г.В. Теорії націй та націоналізму. – К., 1999.
4. Национализм и формирование наций: теории – модели – концепции. – М., 1994.
5. Миллер А.И. "Украинский вопрос" в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ века). – СПб., 2000.
6. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. – К., 1996.
7. Формування української нації: історія та інтерпретації. Матеріали круглого стола істориків України. – Львів, 1995.
8. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. – К., 1992.
9. Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т. – К., 2002. – Т. 1.
10. Касьянов Г.В. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ–ХХ століть: Соціальнополітичний портрет. – К., 1993.
11. Павко А.І. Становлення та діяльність політичних партій і організацій в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: Автореф. дис... докт. іст. наук. 07.00.01. – Донецьк, 2001.
12. Стрілець В.В. Українська Демократично-Радикальна партія: витоки, ідеологія, організація, діяльність (кінець ХІХ ст. – 1939 р.). – К., 2002.
13. Кармазіна М.С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ – початок ХХ століття). – К., 1998.
14. Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільнополітичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ –
початок ХХ століття). – К., 2001.
15. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / Збірник. Т. 1. – К., 2006.
16. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / Збірник. Т. 2. – К., 2006.
17. Б. Грінченко – М. Драгоманов. Діалоги про українську національну справу. – К., 1994.
18. Українське питання. – К., 1997 (сучасний український переклад видання 1914 р.).
19. Єфремов С. Літературно-критичні статті. – К., 1993.
20. Чмырь С.Г. (Иваницкая С.Г.). Радикальные демократы // Политическая история России в партиях и лицах. – М., 1993.
21. Чмырь С.Г. (Иваницкая С.Г.). Украинская демократическо-радикальная партия // Политические партии России. Конец ХIХ - первая треть ХХ века: Энциклопедия. – М., 1996.
22. Чмырь С.Г. (Иваницкая С.Г.). Украинская демократическо-радикальная партия: генезис, программа, тактика (90-е годы ХIХ в. – 1909 г.) // История национальных политических партий России. - М., 1997.
23. Чмир С.Г. (Іваницька С.Г.). Українська Демократично-Радикальна партія: організаційний устрій, чисельність, соціальний склад (1905-1908 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Вип. 6. – Запоріжжя, 1999.
24. Іваницька С.Г. Проблеми формування модерної української нації в інтелектуальній спадщині українських радикал-демократів на початку ХХ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Вип. ХХ. – Запоріжжя, 2006.
25. Ефремов С. Из общественной жизни на Украине. – М., 1916.
26. Єфремов С. Відгуки з життя та письменства [Національність, як фактор поступу. Старий і новий погляд на національну справу. Межи двох стільців] //
Нова громада. – 1906. – № 5.
27. Єфремов С. Відгуки з життя та письменства [Перший рік української преси] // Літературно-науковий вістник. – 1907. – Кн. 4.
28. Грінченко Б. Нова сем`я. Було, є, буде. (1895). – Видання друге. – К.,1917.
29. Грінченко Б. Тяжким шляхом // Рада. – 1906. – 15 жовтня; 18 жовтня.
30. Вартовий П. [Грінченко Б.] З українського життя // Нова громада. – 1906. - №12.
31. Лотоцкий А., Стебницкий П. Украинский вопрос. – СПб., 1914.
32. Грушевський М. Спомини // Київ. – 1989. – № 8.
33. Лотоцький О. Сторінки минулого. – Ч.3. – Варшава, 1934.
34. Стебницький П. До історії українського руху // Наше минуле. – 1918. – № 3.
35. Чикаленко Є. Щоденник (1907 – 1917). – Львів, 1931.
Published
2021-07-27
How to Cite
Іваницька, С. Г. (2021). НАРОД І ЕЛІТА В НАЦІЄТВОРЧИХ КОНЦЕПЦІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ КІНЦЯ XIX 0 ПОЧАТКУ ХХ СТ . Zaporizhzhia Historical Review, 1(23), 79-88. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1912

Most read articles by the same author(s)