КОЗАЦЬКА СТАРШИНА В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ СЕРЕДИНИ ХVII – КІНЦЯ ХVIII СТ.

  • В. В. Кривошея

Abstract

The article is devoted to the issue of Cossack leaders of the middle XVII – end of XVIII cent. and their relations with Ukrainian elite of XX century. The author claims that Cossack leaders were considered to be national elite taking responsibility for strategic and tactical drawbacks in state formation process of the middle XVII – end of XVIII cent. The result of the miscalculation became loosing Ukraine’s state system under the blows of powerful external factors.

References

1. Універсали Богдана Хмельницького 1648–1657 / І.Крип’якевич, І.Бутич (упор.), В.Смолій та ін.; НАН України, Інститут історії України. – К., 1998.
2. Універсали Івана Мазепи. 1687 – 1709. / Упорядкування І.Бутич. – К.; Львів: НТШ, 2002; Т. ІІ. – К.; Львів: НТШ, 2005.
3. Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657 – 1687). – К. – Львів: НТШ, 2004.
4. Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569–1673. Передмова П. Кеннеді Грімстед. – К., 2002.
5. Мицик Ю. Буремний 1648 рік (Добірка неопублікованих джерел) // Національно-визвольва війна українського народу середини ХVІІ століття: політика,
ідеологія, військове мистецтво. – К., 1998.
6. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Упорядник С. Павленко. – К., 2007.
7. Ковальський М.П. Проблеми джерелознавства історії українського козацтва // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва. Київ – Дніпропетровськ, 13–17 травня 1991 р.: У 3 вип. – К., 1993.
8. Джерелознавство історії України. Довідник. – К., 1998.
9. Калакура Я.С. Історичне джерелознавство. Підручник. – К., 2002.
10. Мицик Ю.А. Писемні джерела з історії українського козацтва // Історія українського козацтва. Нариси у 2 т. – К., 2007. – Т. 2.
11. Кривошея В.В. Українська козацька старшина (огляд джерельної бази) // Гілея. – 2007. – Вип. 7.
12. Реєстр Війська Запорізького 1649 року. – К., 1995.
13. Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полки / Упорядники Ю. Мицик, М. Кравець. – К., 2003.
14. Швидько Г.К. Компут і ревізія Миргородського полку 1723 р. – Дніпропетровськ, 2004.
15. Кривошея В. Українська козацька старшина. Ч. 2. Синодики як джерело до козацько-старшинської генеалогії. – К., 1998.
16. Синодик Крупицько-Батуриського монастиря / Підготував до друку та вступні зауваги Ігоря Ситого // Сіверянський літопис. – 1997. – № 5.
17. Синодик Любецкого Антониевого монастыря. – Чернигов, 1902. – /10/, 79, /6/ с.
18. Попружна А. Духовні заповіти як джерело з історії благодійництва козацької старшини (за матеріалами тестаментів другої половини ХVII – ХVIII ст.) // Матеріали науково-практичної конференції «Культурно- релінійний розвиток Гетьманщини кінця ХVII – початку ХVIII століття». – Ніжин, 2006.
19. Кривошея О.В. Духовний заповіт як історичне джерело // Гілея. – 2007. – Вип. 7.
20. Кривошея О.В. Духовний заповіт 1650 року обозного Війська Запорозького Івана Тихоновича Волевача як історичне джерело // Козацька скарбниця. Гетьманські читання. – Чернівці, 2006. – Вип. 3.
Published
2021-07-27
How to Cite
Кривошея, В. В. (2021). КОЗАЦЬКА СТАРШИНА В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ СЕРЕДИНИ ХVII – КІНЦЯ ХVIII СТ . Zaporizhzhia Historical Review, 1(23), 72-79. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1911