ЕЛІТА ТА РОЗПОДІЛ СУСПІЛЬНОГО КАПІТАЛУ

  • О. Ф. Штейнле

Abstract

The article is dedicated to the consideration of 2 main approaches to the determination of elite: power (elite as the ruling group) and value (elite as the best representatives of society). Author comes to the conclusion: there is no great difference between these approaches, because they describe different types of the elite.

References

1. Токарєва Т.М. Місце і роль управлінської еліти в суспільстві перехідного типу: Дис... канд. соціол. наук. – Харків, 1996.
2. Бондарук С.Д. Роль еліти як суб’єкта соціального поступу в історіософії Вячеслава Липинського: Дис... канд. філос. наук. – К., 1997.
3. Сафонова Г.Л. Механізми соціального контролю за діяльністю політичної
еліти: Дис... канд. політ. наук. – К., 1997.
4. Михайльова К.Г. Політична еліта посттоталітарного суспільства: соціологічний портрет (на прикладі Харківського регіону): Дис... канд. соціол. наук. –
Харків, 1997.
5. Приходько С.М. Теорія еліти в українській суспільнополітичній думці: Дис... канд. політ. наук. – К., 1998.
6. Щербакова О.А. Проблема формування національної еліти України крізь призму преси 90-х років: Дис... канд. філол. наук. – К., 1999.
7. Козловська Л.В. Порівняльний аналіз формування української політичної еліти на зламних етапах XX століття (кінець 10-х і 90-ті роки): Дис... канд. політ. наук. – Одеса, 2000.
8. Латигіна Н.А. Політичні еліти в системі управління посткомуністичним суспільством (структурно-функціональний аналіз): Дис... канд. політ. наук. – К.,
2000.
9. Баранцева К.К. Еліта як духовно-інтелектуальний феномен (соціальнофілософський аналіз): Дис... канд. філос. наук. – К., 2001.
10. Галь Б.О. Інтеграція української еліти до політико-адміністративних структур
Російської імперії в XVIII – першій третині XIX ст.: Дис... канд. іст. наук. – Дніпропетровськ, 2001.
11. Чемекова С.В. Правляча еліта України: сутність, особливості та протиріччя формування і функціонування: Дис... канд. політ. наук. – Одеса, 2002.
12. Горобець В.М. Проблема легітимації еліти козацької України в зовнішньополітичній діяльності Гетьманату: стосунки з Росією та Річчю Посполитою
(1654-1665 рр.): Дис... д-ра іст. наук. – К., 2002.
13. Дубовик Н.А. Ідеї консенсусу в концепціях політичих еліт: Дис... канд. політ. наук. – К., 2003.
14. Мандзій Л.С. Правляча політична еліта України: суть та етапи становлення: Дис... канд. політ. наук. – Львів, 2003.
15. Струкевич О.К. Провідні політико-культурні орієнтації еліти УкраїниГетьманщини: Дис... д-ра іст. наук. – Чернівці, 2003.
16. Атаманюк З.М. Соціально-філософські концепції української національної еліти: Дис... канд. філос. наук. – Одеса, 2003.
17. Логвиненко О.С. Становлення політичного лідерства управлінської еліти в суспільстві перехідного періоду: Дис... канд. політ. наук. – К., 2004.
18. Зоткін А.О. Становлення регіональних владних еліт в Україні: Дис... канд. соціол. наук. – К., 2005.
19. Хлистун І.Г. Національне виховання в родинах української еліти (кінець XIX – початок ХХ століття): Дис... канд. пед. наук. – Умань, 2006.
20. Селютіна Н.Ф. Формування політико-адміністративної еліти і особливості прояву її суб’єктивного потенціалу на регіональному рівні: Дис... канд. наук з держ. управління. – Харків, 2006.
21. Крюков О.І. Політико-управлінська еліта України: особливості становлення та розвитку в умовах суспільної трансформації: Дис... д-ра наук з держ. упр. – К., 2007.
22. Дащаківська О.Ю. Політична еліта України: проблема легітимації: Дис... канд. політ. наук. – Львів, 2007.
23. Мельник Л.М. Ідеї національної еліти в історії української політичної думки другої половини XIX ст.: Дис... канд. політ. наук. – К., 2007.
24. Добіжа В.В. Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні: Дис... канд. політ. наук. – К., 2008.
25. Мохов В.П. Элитизм и история: Проблемы изучения советских региональных элит. – Пермь, 2000.
26. Ашин Г.К. Правящая элита и общество // Cвободная мысль. – 1993. – № 7.
27. Моска Г. Правлячий клас // Культурологічний часопис “Ї”. – 2006. – № 45.
28. Моска Г. Правящий класс // Социологические исследования. – 1994. – № 10.
29. Парето В. Компендиум по общей социологии // Антология мировой политической мысли. – В 5-ти тт. – Т. 2: Зарубежная политическая мысль ХХ в. –
М., 1997.
30. Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии // Антология мировой политической мысли. – В 5-ти тт. – Т. 2: Зарубежная политическая мысль ХХ в. – М., 1997.
31. Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии // Диалог. – 1990. – № 5.
32. Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии // Диалог. – 1990. – № 7.
33. Михельс Р. Демократическая аристократия и аристократическая демократия // Социологические исследования. – 2000. – № 1.
34. Ортега-і-Гассет Х. Бунт масс: Вибрані твори. – К., 1994.
35. Манхейм К. Диагноз нашего времени. Пер. с нем. и англ. – М., 1994.
36. Миллс Ч.Р. Властвующая элита. – М., 1959.
37. Ашин Г.К. Курс истории элитологии. – М., 2003.
38. Тощенко Ж.Т. Элита? Кланы? Касты? Клики? Как назвать тех, кто правит нами? // Социологические исследования. – 1999. – № 11.
39. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія. – К., 1995.
40. Бурдье П. Социология политики. Пер. с франц. – М.,1993.
41. Бурдье П. Дух государства: генезис и структура бюрократического поля: http://bourdieu.narod.ru/bourdieu/PBetat.htm.
42. Ручка О.А., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К., 1995.
43. Ашин Г.К. Элита: история термина: http://www.elitarium.ru/2004/08/05/jelita_istorija_termina.html
Published
2021-07-27
How to Cite
Штейнле, О. Ф. (2021). ЕЛІТА ТА РОЗПОДІЛ СУСПІЛЬНОГО КАПІТАЛУ. Zaporizhzhia Historical Review, 1(23), 61-71. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1910

Most read articles by the same author(s)