Military Training for Women in Riflemen’s Association in the Territory of West Ukraine (1910 – 1939)

  • Oleksandr Toporenko Тernopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Keywords: military training, women, physical training, western Ukrainian territory, instructor, values, training, teaching

Abstract

Under conditions of active transformation of Ukrainian society and national-patriotic education system, it is important to pay proper attention to issue of educational policy essence from retrospective view in order to take into consideration past mistakes. The articles deals with main problems of military training organisation of teaching and learning process for women in the system of education and activity of public organisations in 1910 – 1939 yy., which operated in the territory of western Ukraine. It is determined that the main role in the military education of women played by Organisation of Women’s Preparation for State Defence (Organizacja Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju - PKdOK) and the Rifflemen’s Association (Związek Strzelecki). The Rifflemen’s Association started its activity in the territory of West Ukrainian territories, especially in Lviv, in 1910. For a better coordination and efficiency of enlightening, the women’ study groups were organized. All the members of the Rifflemen’s Association had to propagandize women groups of military training among the female population of the West Ukrainian lands. The military training syllabus for women was analysed not only as means of polonization but practice in the Rifflemen’s Association which provides women with necessary theoretical knowledge and practical skills in military training. The main pedagogical problems of military training system and its programme for women were analysed. The main sources for the article are West-Ukrainian archive materials of both that time and this day`s Polish researchers. Also in the article were used archive materials and Polish educational ideologists’ works of first half of XX century.

References

1. Słownik organizacji młodzieżowych w Polsce 1918-1970 [Текст] / Cz. Kozlowski [i in.]; pod red. Cz. Kozowskiego. – Warszawa: Iskry, 1971. – 191 s.
2. Манько М. Громадські організації Острога і повіту в міжвоєнний період / М. Манько // Матеріали IV наук.-краєзн. конф. «Остріг на порозі 900-річчя». – Остріг : [б.м.в.], 1993. – С. 103-104
3. Синяк С. Л. Польські парамілітарні організації на Волині 1921-1939 рр. [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Синяк Степан Леонідович ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам’янець-Подільський, 2015. – 20 с.,
4. Синяк С. Напрямки військово-фізичної підготовки польських парамілітарних організацій на Волині в 1921 – 1939 рр. / С. Синяк // Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв. – Т. 22. – К., 2011. – С. 337-345
5. Клим’юк У. Становище поляків у Галичині напередодні та в роки Першої світової війни / У. Клим’юк // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2011. – Вип. 19. – С. 166–173. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ist_2011_19_26. – с.170 – 171
6. Wyszczelski L. Społeczeństwo a obronność w Polsce (1918-1939). Toruń 2007, s. 192
7. Cwer A. Wychowanie proobronne młodzieży szkół średnich w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego. „Przysposobienie Obronne Obrona Cywilna w Szkole» 1998, nr 2, s. 68-69.
8. Rozwadowski R. Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 1927-1939. Warszawa 2000, s. 25
9. Woyszwiłło J. Jozef Piłsudski. Źucie, idee i czyny 1867–1935 / J. Woyszwiłło. – Warszawa, 1937. – 190 s
10. Kudelska H. S., Praca kobiet w Związku Strzeleckim przed wojną, [w:] Wierna służba: wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910–1915, (red.) A. Piłsudska, M. Rychterówna, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1927, s. 4–5
11. Rzepecka H., Sekcja żeńska Związku Strzeleckiego w Warszawie, 1912–1914, [w:] Wierna służba: wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910–1915, (red.) A. Piłsudska, M. Rychterówna, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1927.
12. Державний архів Івано-Франівської області. Сведения о деятельности станиславского уездного комитета физического воспитания и военной підготовки за 1932 г. Фонд №258, Опис № 1, Справа № 7. 1932 р. на 66 листах.
13. Bogalecki T.: Związek Strzelecki wobec słowiańskich mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej. „Przegląd Historyczny» T. 86: 1995 z. 4 s. 351 – 359
14. Державний архів Тернопільської області, м. Тернопіль, Ф 292, опис 1, Справа 64. Програма работи женских отрядов «Союз стрельцов» и отчеты за 1934 год о их деятельности., на 17 аркушах.
15. Drozdek-Małolepsza T., Sport strzelecki kobiet w Polsce w okresie międzywojennym, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna», 2012 nr XI, s. 13-25
16. Wiśniewska M. Przygotowanie obronne kobiet w Polsce w latach 1921-1939. Toruń 2007, s. 56-83
17. Центральний державний історичний архів у Львівській області. Циркулярние распоряжения управления комитетов физического воспитания и военной підготовки о приспособлении к защите страни. Фонд 257, Опис 1, Справа 104 –начато 18 мая 1938 г.; Окончено 19 августа 1939 г. на 13 листах.
Published
2018-12-19
How to Cite
Toporenko, O. (2018). Military Training for Women in Riflemen’s Association in the Territory of West Ukraine (1910 – 1939). Zaporizhzhia Historical Review, 1(51), 153-159. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/19