The Holodomor of 1932-33 in Ukraine in the studies of Polish scholars

  • Viktor Hoodz Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University
Keywords: Polish historiography, research, history of the Holodomor 1932-33, Ukraine

Abstract

The article reviews the Polish scientific literature on the history of the Soviet famine of 1932-33 in Ukraine in order to establish the achievements of historians, identify problems, features, and trends in the study of the topic. Polish scholars have gained in the three decades of studying the Great Famine monographs of theoretical content, historiographical and source-scholarly publications, the publication of memoirs and diplomatic documents, which is a significant intellectual gain in comparison with other countries. At the same time, there is a shortage of synthesis works on the history of the Holodomor that would absorb theoretical achievements and new historical sources that have become available to researchers in recent times

The genocidal version of the Holodomor’s dominant conception of the Polish historiography was confirmed, which most consistently manifested itself in the researches of Ch. Rija, R. Kushnjaz, Y. Bruskogo. But scientists have not yet shown a special interest in historical and legal research on the compliance of the concept of the Holodomor with international genocidal legislation. Not popular in Poland, unlike other countries, the implementation of the history of the Holodomor in the Ukrainian politics of national memory and the sociocultural consequences of the communist genocide of 1932-33.

Another feature of Polish studies – most often appeal to diplomatic documents and the Polish press of the 30 years, which covered the events in Ukraine. It was Polish researchers who paid the greatest attention to the Holodomor process among Ukrainians of Polish descent, first of all, in the Marchelevsky National District in Zhytomyr Region.

We believe that a large number of published documentary sources opens the prospect for empirical research on the Holodomor problem for Polish scholars, in particular, in light of the history of everyday life, social and cultural history, as well as the development of synthetic works of interdisciplinary and historiographical character.

References

1. Wysocki Roman. Stanowisko wladz i reakcje spoleczne w II Rzeczypospolitej wobec Wielkiego Glodu na Ukrainie. Res Historica. 2011. № 31. S. 125–146.
2. Olszewska Olga. Ukraina radziecka w prasie polskiej w latach 1929–1939. Torun, 2012. 298 s.
3. Fertacz Sylwester. Osaczyc i sterroryzowac : na marginesie wspomnien Mirona Dolota o Wielkim Glodzie na Ukrainie. Wieki Stare i Nowe. 2015. 8(13). S. 161–172.
4. Rajca Cz. Glod na Ukrainie. Lublin-Toronto, 2005. 188 s.
5. Kusnierz Robert. Ukraina w latach kolektywizacji і Welkiego Glodu (1929–1933). Torun : Grado, 2005. 336 s.
6. Smoliński A. Polskojęzyczne publikacje na temat głodu na Ukrainie w latach dwudziestych i trzydzie-stych XX w. Історичний архів. Наукові студії : зб. наук. пр. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. Вип. 11. С. 48–55.
7. Glod і represje wobec ludnoscipolskiej na Ukrainie 1932-1947. Relacje / red. R. Dzwonkowski. Lublin, 2004. 283 s.
8. Oleskiw S. Smierc narodu. Wielki gtod na Ukrainie 1932–1933. Oboz. 1984. № 9. S. 6–38.
9. Rajca C. Zaglada chlopow na Ukrainie w 1933 roku. Zeszyty Majdanka. 1993. T. 15. S. 71–97.
10. Materski W. Wielki Glod. Prawo i Zycie. 1993. № 40. S. 10–11.
11. Torzecki R. Wielki glod na Ukrainie w latach 1931–1933. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. 1994. T. 2. S. 114– 116.
12. Eberhardt P. Konsekwencje demograficzne wielkiego glodu na Ukrainie w latach trzydziestych XX wieku. Czasopismo Geograficzne. 1994. T. 65. Z. 3–4. S. 275–290; Eberhardt P. Klęski glodu na Ukrainie w pierwszej polowie XX wieku napodstawie literatury ukrainskiej. Studia z Dziejow Rosji i Europy Srodkowo–Wschodniej. 2005. T. 40. S. 269–283.
13. Laszkiewicz Hubert. La famine en Ukraine des années 1932–33 et l’historiographie polon aise. La morte della terra: la grande «carestia» in Ucraina nel 1932–33: atti del convegno. Vicenza, 16–18 ottobre 2003 / A cura di Gabriele De Rosa e Francesca Lomastro. Roma: Viella, 2004. Р. 417–430.
14. Rybalt Ewa. La carestia in Ucraina nel contesto della politica polacca di normalizzazione dei rapporti polacco– ucraini. La morte della terra: la grande «carestia» in Ucraina nel 1932–33: atti del convegno. Vicenza, 16–18 ottobre 2003 / A cura di Gabriele De Rosa e Francesca Lomastro.Roma: Viella, 2004. Р. 205–216.
15. Рибалт Ева. Петлюра, Пілсудський і привиди «Білої гвардії» / перекл. з польської О. Пахльовська. День. 2010. № 119.
16. Кушнєж Р. Участь української громадськості Польщі в допомогових та протестаційних акціях проти голодомору в Україні. Український історичний журнал. 2005. № 2. С. 131–141.
17. Kusnierz Robert. Głód na Ukrainie w roku 1933 na łamach prasy. Res Historica. [Lublin]. 2005. T. 21. S. 79–90.
18. Кушнєж Р. Львівська українська преса про голодомор в УСРР. Український історичний журнал. 2006. № 3. С. 199–209.
19. Кушнєж Р. Голод на Україні 1932–1933 рр. (за документами польських дипломатів). Архіви України. 2008. № 3–4. С. 45–52.
20. Бруски Ян Яцек. Большой голод на Украине в свете документов польской дипломатии и разведки. Европа. 2006. Том 6. №4 (21). С. 97–147.
21. Bruski J. J: Polska wobec Wielkiego Gtodu na Ukrainie 1932–1933. Polska – Ukraina – Osadczuk. Ksigga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Bohdanowi Osadczukowi w 85 rocznicy urodzin / red. B. Berdychowska, O. Hnatiuk. Lublin, 2007. S. 213–246.
22. Dzwonkowski Roman. Glôd i represje wobec ludnosci polskiej na Ukrainie (1932–1933, 1946–1947). Lublin. Teka Komisji Historycznej O.L. PAN, 2012. IX. S. 203–233.
23. Hrycak Jarosław. Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu / tlum. K. Kotynska. Lublin: Instytut Europy Środkowo–Wschodniej, 2000. 359 s.
24. Kulczycki Stanisław. Holodomor. Wielki Glod na Ukrainie w latach 1932–1933 jako ludobojstwo. Problem swiadomosci / tlum. B. Salej. Wroclaw: Kolegium Europy Wschodniej, 2008. 384 s.
Published
2019-12-29
How to Cite
Hoodz, V. (2019). The Holodomor of 1932-33 in Ukraine in the studies of Polish scholars. Zaporizhzhia Historical Review, 1(52), 197-204. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/183