Kyiv Eparchy in the Context of Transforming the Political and Legal Status of the Orthodox Church in Ukraine during 1920-1930

Keywords: Orthodox Church, Kyiv Eparchy, clergy, Bolshevik policy, decree, Soviet legislation

Abstract

The article characterizes the status of Kyiv eparchy as a church administrative unit of the Russian Orthodox Church during the interwar period. It also justifies the effects after the introduction of Soviet anti-church legislation and atheisation of society, which undermined the social and economic framework of the Orthodox Church in Ukraine and broke the centuries-old state-church relations.

Soviet legislation is an important tool of Bolshevik authorities for a revolutionary transformation of state-church relations. The Soviet authorities’ introduction of restrictions on the rights of religious people and religious organizations deprived the Church of its influence on public life in the country and legalized the secular nature of the state’s policy. The lack of dialogue with the clergy in the early years of the Soviet regime was one of the reasons for intensified contradictions in the relations between the Orthodox Church and the state.

The campaigns for elimination of holy powers, confiscation of church property, establishment of anti-religious propaganda organizations, persecution of religious associations, closure of temples, conversion or destruction of religious buildings, initiation of repressions against the clergy, deprivation of their electoral rights caused a split in the religious environment and negatively affected the culture and the identity of the Ukrainian people, as well as consciousness and spirituality of society. The idea of the country’s quick transformation into an atheistic society justified the cruelty against priests, bishops and clergy of various denominations.

Under the conditions of the new Soviet legislation, all church administrative units, in particular eparchies, found themselves in a rather difficult situation, and the administration and clergy of Kyiv eparchy – at the heart of sociopolitical transformations of that period.

References

1. Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК (1898– 1970). Т. 1. 1898–1917. 8-е вид., доп. і випр. К.: Видавництво політичної літератури України, 1978. 516 с.
2. Лаврик Г. В. Державно-управлінська діяльність у сфері реалізації права на свободу совісті і віросповідання в радянській Україні 1919–1929 років: організаційно-правові засади. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. 355 с.
3. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Том 17. Март 1908 – июнь 1909. Издание пятое. М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. 656 с.
4. Олещук Ф. У наступ на релігію // Безвірник. 1930. № 7. С. 11.
5. Пащенко В. Православна церква в тоталітарній державі. Україна 1940 – початок 1990-х років. Полтава: АСМІ, 2005. 630 с.
6. Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. Москва, 1942. 1483 с.
7. Бошко В. И. Отделение церкви от государства. К., 1917. 24 с.
8. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины за 1919 г. Киев: Т-во «Печатная С.П. Яковлева», 1919. 580 с.
9. Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). Ф. Р-375. Оп. 1. Спр. 75. 67 арк.
10. Танасійчук, о. д-р Андрій. Релігійна свобода в Україні. Юридично-історичне дослідження законодавства 1919–2000 років. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2008. 232 с.
11. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. Ф. 166. Оп. 1. Спр. 11. 50 арк.
12. Про релігію і атеїстичне виховання. Збірник документів і матеріалів. К.: Політвидав України України, 1979. 260 с.
13. Голодний М. Радянське законодавство про релігійні культи. Київ: Видавництво політичної літератури України, 1974. 134 с.
14. Ярославский Е. Не пора ли целиком произвести отделение школы от церкви? // Антирелигиозное воспитание в школе. 1929. № 1. С. 14–16.
15. Архивы Кремля. В 2-х кн. / Кн. 1. Политбюро и церковь. 1922–1925 гг. М. – Новосибирск, «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), «Сибирский хронограф», 1997. 600 с.
16. Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1921 р. Харків: Друга радянська типографія, 1921. 703 с.
17. Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1922–1923 рр. Харків: Літо-друкарня «Книгоспілки», 1922. 1147 с.
18. Верига В. Конфіскація церковних цінностей в Україні в 1922 р. К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 1996. 192 с., іл.
19. ДАЧО. Ф. Р-375. Оп. 1.Спр. 67. 226 арк.
20. Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень уряду Української РСР / Упоряд. В. М. Волковинський, П. С. Гончарук, А. Д. Гришин та ін. К.: Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1963. Т. 1 (1917–1941 рр.). 771 с.
21. Адміністративний кодекс УСРР : Текст та поартикульний коментар / за ред. С. Канарського та Ю. Мазуренка. Х.: Юрид. вид-во НКЮ УСРР, 1929. 119 с.
22. Бабинов Ю. А. Государственно-церковные отношения в России, СССР, СНГ: теория, история, практика. Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2003. 232 с.
23. КПРС і радянська держава про релігію та атеїстичну пропаганду (Збірник документів і матеріалів). Київ: Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1962. 184 с.
24. Лаврик Г. В. Правовий вплив на церковно-релігійне життя в Україні 20-х років ХХ ст.: зміст, соціально-політична палітра // Державо і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 19. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. С. 152–156.
25. ДАЧО. Ф. Р-375. Оп. 1. Спр. 68. 131 арк.
26. Дудка Л. О. Спілка войовничих безвірників в антирелігійній пропаганді в Україні (20-ті–40-ві роки ХХ ст.): Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». К., 2005. 21 с.
27. Чучалін О. П. Заходи радянської влади по атеїстичному вихованню молоді в 1920–1930-х роках // Християнські цінності в системі підготовки вчителя національної школи: теорія, традиції, практика: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Умань, 15 листопада 2011 р.) / ред. кол.: В. С. Фуркало (гол. ред.) та ін. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. С. 108–111.
28. Євсєєва Т. Діяльність спілки «Войовничих безвірників» України під час суцільної колективізації 1929 – 1933 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. К.: Інститут історії України НАН України, 2004. № 11. С. 303–331.
29. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). Т. 4. 1926–1929. 9-е изд., доп. и испр. М.: Политиздат, 1984. 575 с.
30. Чучалін О. Антирелігійна політика радянської влади у сфері освіти та її вплив на виховання молоді у 1920– 1930-х рр. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. Вип. 1. Ч. 3. С. 30–33.
31. Ярославский Е. Коммунизм и религия. М.: Молодая гвардия, 1937. 48 с.
Published
2019-12-29
How to Cite
ChuchalinО. (2019). Kyiv Eparchy in the Context of Transforming the Political and Legal Status of the Orthodox Church in Ukraine during 1920-1930. Zaporizhzhia Historical Review, 1(52), 176-183. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/181