ВИРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИМИ КОЗАЦЬКИМИ ВІЙСЬКАМИ У ХІХ СТОЛІТТІ

  • Л. М. Маленко

Abstract

In article lit procesc formations military-administrative managerial system by Cossack troops of the South Ukraine in XIX century.

References

1. Бумаги князя Григория Александровича Потемкина–Таврического. Академика Н.Ф. Дубровина. Сборник военно-исторических материалов. – Вып. VI. – СПб., 1893. – Ч. 1.
2. Російський державний архів давніх актів ( далі – РДАДА). – Ф. 1258. – Оп. 1. – Спр. 220. – Ч. 1.
3. Столетие Военного министеретва. 1802-1892. Главное управление казачьих войск: Ист. очерк. – СПб.: Синодальная тип., 1902. – Т. 11. – Ч. 1.
4. Повне зібрання законів Російської імперії (далі – ПСЗРИ). Собрание второе. – СПб., 1830. – Т. ХХVII. – № 20156.
5. Державний архів Краснодарського краю (далі –ДАКК). – Ф. 250. – Оп. 2. – Спр. 49.
6. ПСЗРИ. Собрание первое. – 1803. – СПб., 1830. – Т. ХХVIII.
7. Козацтво на Півдні України. Кінець ХVІІІ–ХІХ ст. / Автори-упоряд.: О.А. Бачинська й ін., гол. ред. В.А. Смолій. – Одеса, 2000.
8. ПСЗРИ. Собрание первое. – 1803. – СПб., 1830. – Т. ХХХV.
9. Свод военных постановлений. – СПб.: В типографии II-го отд. Собственной Е.И.В. канцелярии, 1859. – Кн. 2. – Ч. І.
10. Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф. 1. – Оп. 218. – Спр. 1 (за 1797 р.). – Ч. 3.
11. Сапожников І.В., Білоусова Л.Г. Греки біля Одеси (Нариси з історії селища Олександрівни від стародавніх часів до початку ХХ ст.). – Одеса-Іллічівськ, 1999.
12. ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 218. – Спр. 7 (за 1820 р.). – Ч. 1.
13. Російський державний історичний архів (далі – РДІА). – Ф. 383. – Оп. 29. – Спр. 916.
14. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. – Ф. 42. – № 145.
15. Грибовський В. Ногайське козацьке військо: передумови і процес формування // Записки науководослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна ХVІІІ–ХІХ століття. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 6.
16. Скальковский А. О ногайських колониях в Таврической губернии // Памятная книга Таврической губернии. – Симферопопль, 1876. – Вып. І.
17. Материалы, касающиеся ногайцев, в архиве ногайской городской управы // Сергеев Ал. Ногайцы на Молочных Водах (1790 – 1832 г.) / ИТУАК, (год 26-й). – № 48 / Под ред. А.И. Маркевича. – Симферополь, 1912.
18. Бачинський А. Джерело для вивчення історії народної колонізації Буджацького степу і пониззі Дунаю в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. // Козацтво на Півдні України. Кінець ХVІІІ – ХІХ ст. / Автори-упоряд.: О.А. Бачинська й ін., гол. ред. В.А. Смолій. – Одеса, 2000.
19. Російський державний військово-історичний архів. – Ф. 14209. – Оп. 166 б, в. – Спр. 9.
20. ПСЗРИ. Собрание первое. 1806–1807. – СПб., 1830. – Т. ХХІХ. – № 22465.
21. ДАКК. – Ф. 250. – Оп. 2. – Спр. 151.
22. ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 218. – Спр. 8 (1831 р.).
23. Русская старина. – СПб., 1891. – Т. 2 (март).
24. ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 218. – Спр. 3 (1826 р.).
25. ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 218. – Спр. 35 (1831 р.).
26. ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 218. – Спр. 1 (1812 р.).
27. Центральний державний історичний архів України. – Ф. 245. – Оп. 2. – Спр. 63.
28. Измаил Мурза Муфтийзаде. Очерк военной службы крымских татар (по архивным материалам). – Симферополь, 1899.
29. Исторический очерк деятельности военного управления в России в первое 25-летие царствования Александра ІІ. 1855–1880. – СПб., 1879. – Т. ІІІ.
30. ПСЗРИ. Собрание второе. – CПб., 1869. – Т. ХLІІІ. – № 46506.
Published
2021-07-27
How to Cite
Маленко, Л. М. (2021). ВИРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИМИ КОЗАЦЬКИМИ ВІЙСЬКАМИ У ХІХ СТОЛІТТІ. Zaporizhzhia Historical Review, 1(21), 59-68. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1730