Repression Against the Political Opposition in the Ukrainian SSR (1920–1925) in Modern Historiographical Discourses

  • O. Dovbnia
Keywords: mono-party political system, Bolsheviks, inner-party opposition, Borotbists, Borbists, Ukapists, Socialists Revolutionaries, Mensheviks, Anarchists, Jewish political organizations

Abstract

This article analyses the main contributions of modern domestic historiography to the study of the repressive policy of the Bolshevik Party against the leadership and members of oppositional parties and currents in the Ukrainian Socialist Soviet Republic in the years 1920–1925. The focus is on basic opinions and conclusions of scholars concerning the specificities of the repressive measures of the Bolshevik Party against the political opposition in Ukraine during the formation of the mono-party political system and an outline on the prospects for further studies of the topic. The proposed article is based on fundamental principles of historical research such as scientific objectivity and historicism. The historiographical analysis is based on the problem-thematic approach. The source base includes monographs, dissertations, scientific articles, materials of the conferences and the scientific and documentary book series «Rehabilitated by History». The scholarly con-tribution of this article is in the creation of an integral picture of the repressive policy of the Bolshevik Party against the members of oppositional parties and currents in the Ukrainian SSR in this period.

It is established that the domestic historians have paid the greatest attention to clarification of the causes, forms, types, stages, consequences and regional specifics of the repressive measures against the political opposition. The research of Ukrainian historians, who specialize on these issues, shows that repression of the Bolshevik Party against the leadership and members of oppositional parties and currents in this period have focused on liquidation of the multi-party system in the Ukrainian SSR, demonstrating how the Soviet Union established a political monopoly over state power in the territory of the republics of the former Russian Empire.

References

1. Зборець С. В. Ліквідація багатопартійності в Україні (1920–1925 рр.): історіографія проблеми: дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.06 / С. В. Зборець. – Дніпродзержинськ, 2006. – 207 c.
2. Познанська К. В. Ліквідація більшовиками есерівської та меншови-цької партійно-політичної опозиції в Україні (кінець 1919–1924 рр.): дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / К. В. Познанська. – Дніпродзержинськ, 2007. – 215 c.
3. Дірявка Ю. П. Українська комуністична партія (укапістів): утворення, діяльність та ліквідація (1920–1925 рр.): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ю. П. Дірявка. – Дніпродзержинськ, 2008. – 218 с.
4. Ніколаєв І. Є. Ліквідація небільшовицьких партій та громадських об’єднань УСРР в 1920 х рр.: історико-правовий аспект: автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 / І. Є. Ніколаєв. – Чернівці, 2014. – 30 с.
5. Будяков О. В. Встановлення монопартійної системи на Півдні УСРР в 1920 х рр.: дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / О. В. Будяков. – Миколаїв, 2015. – 242 c.
6. Ніколаєв І. Комуністичне єдиновладдя в УСРР у 1920 х рр.: історико-правовий аспект: монографія / І. Ніколаєв. – Миколаїв: Швець, 2013. – 437 с.
7. Вєтров Р. І. Примусове знищення більшовиками партійно-політичної опозиції есерів та меншовиків в Україні 1920–1924 рр.: монографія / Р. І. Вєтров, К. В. Познанська. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. – 175 с.
8. Ченцов В. В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20 ті роки: монографія. Вид. 2-ге. / В. В. Ченцов. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2010. – 479 с.
9. Остапенко Я. М. Ліквідація більшовиками опозиційних політичних партій в Україні (1920–1925 рр.): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Я. М. Остапенко. – Дніпродзержинськ, 2000. – 221 с.
10. Білошицький С. В. Формування монопартійної системи в Україні: передумови, форми і методи (1917 – перша половина 20 х рр.): дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / С. В. Білошицький. – Київ, 2001. – 344 с.
11. Вєтров Р. І. Політичні партії України в першій чверті XX століття (1900–1925 рр.) / Р. І. Вєтров, С. П. Донченко. – Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ: Поліграфіст, 2001. – 245 с.
12. Вєтров Р. І. Ліквідація багатопартійності в Україні (1920–1925 рр.). / Р. І. Вєтров. – Дніпродзержинськ, 2007. – 344 с.
13. Фролов М. О. Політична система та номенклатурна еліта радянської України 1920 х – 1930 х рр.: особливості та механізми формування і функціонування: монографія / М. О. Фролов. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – 828 с.
14. Кульчицький С. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. – Київ: Темпора, 2013. – Кн. 2. – 628 с.
15. Подкур Р. Ліквідація органами держбезпеки УСРР опозиційних громадсько-політичних організацій у 1920 х рр. / Р. Подкур // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. – 2015. – Вип. 23. – С. 116–137.
16. Кузьмінець Н. Утвердження монополії більшовицької партії на владу в Україні на початку 1920 х рр. / Н. Кузьмінець // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. – 2018. – Вип. XXVІ. – С. 48–54.
17. Адамовський В. Депортація як форма боротьби з непролетарськими громадсько-політичними організаціями у 1920 х рр. / В. Адамовський // Історія України: маловідомі імена, події, факти. – 2008. – Вип. 35. – С. 51–66.
18. Пушкін В. Ю. Шляхом тоталітаризму. З історії взаємин радянської влади та УКП в 20 ті роки / В. Ю. Пушкін, В. В. Ченцов // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. – 2001. – Вип. 19. – С. 162–173.
19. Архірейський Д. Більшовики проти соціалістичних партій: репресивні аспекти політичної боротьби 1920 х рр. / Д. Архірейський, В. Ченцов // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2003. – № 1. – С. 19–49.
20. Вєтров Р. І. До питання про остаточну ліквідацію меншовиків в Україні у 1920–1924 рр. / Р. І. Вєтров // Інтелігенція і влада. – 2007. – Вип. 9. – С. 101–111.
21. Осташко Т. Всеволод Голубович: портрет на політичному тлі / Т. Осташко // Проблеми вивчення історії української революції 1917–1921 років / Голов. ред. В. Ф. Верстюк. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2011. – Вип. 6. – С. 45–74.
22. Осташко Т. Радянська репресивна політика щодо діячів українського національно-визвольного руху 1920–1922 роках / Т. Осташко // Студії з історії української революції 1917–1921 років: Зб. наук. пр. на пошану д-ра іст. наук, проф. Р. Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народження та 40-ряччя наук.-пед. діяльн. / Голова редкол. В. Верстюк. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. – С. 357–382.
23. Вирок Українській революції: «Справа ЦК УПСР» / упоряд. Т. Осташко, С. Кокін; [наук. ред. Р. Пиріг]. – Київ: Темпора, 2013. – 686 с.
24. Савченко В. Репресії проти анархістів в УСРР у 1921–1924 рр. / В. Савченко // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2014. – № 2 (43). – С. 176–197.
25. Подкур Р. Ю. Співробітництво партійно-радянських органів з ВЧК-ГПУ в ліквідації єврейських політичних організацій у 20 х рр. ХХ ст. / Р. Подкур // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. – 2003. – Вип. 22-23. – С. 317–343.
26. Подкур Р. Ю. Діяльність ВЧК-ГПУ у ліквідації сіоністських організацій в середині 20 х рр. ХХ ст. / Р. Подкур // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. – 2004.– Т. 13. – С. 195–213.
27. Шитюк М. М. Масові репресії проти населення півдня України в 20–50 ті роки ХХ століття / М. М. Шитюк. – К.: Тетра, 2000. – 534 c.
28. Будяков О. В. Встановлення монопартійної системи на Півдні УСРР в 1920 х рр.: дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / О. В. Будяков. – Миколаїв, 2015. – 242 с.
29. Реабілітовані історією. Одеська область / Упоряд. Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. Одеса: АТ «ПЛИСКЕ», 2010. – Кн. 1. – 800 c.
30. Ніколаєв І. Є. Утвердження політичної гегемонії більшовицької партії в 20 х роках ХХ сторіччя на Миколаївщині / І. Є. Ніколаєв // Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Миколаївська область.– К. – Миколаїв: Світогляд, 2010. – Кн. 5. – С. 68–73.
31. Тригуб О. П. Єврейські політичні партії на Миколаївщині в умовах становлення однопартійної системи / О. П. Тригуб // Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Миколаївська область. – К.: Світогляд, 2013. – Кн. 6. – С. 31–45.
32. Терещенко Р. К. Минуле з гірким присмаком: Репресії в історичній ретроспективі радянського суспільства / Р. К. Терещенко, В. В. Іваненко, Л. Л. Прокопенко. – Дніпропетровськ: Вид-во «Монолит», 2002. – 240 с.
33. Іваненко В. Ліквідація демократичної опозиції. (Політичні переслідування меншовиків на Катеринославщині на початку 1920 х років) / В. Іваненко, А. Голуб // Грані. – 2002. – №3 (23). – С. 10–14.
34. Бабенко Л. Л. Ліквідація небільшовицьких політичних партій на Полтавщині в першій половині 1920-х років: навч. посіб. / Л. Л. Бабенко, С. М. Ляхівненко. – Полтава: ТОВ АСМІ, 2009. – 120 с.
Published
2019-12-29
How to Cite
Dovbnia, O. (2019). Repression Against the Political Opposition in the Ukrainian SSR (1920–1925) in Modern Historiographical Discourses. Zaporizhzhia Historical Review, 1(52), 117-123. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/170