Unknown pages of academic biography of K.Н. Voblyi

  • M. Shevchenko Dnipro University of Technology
Keywords: K.H. Voblyi, Ukrainian Academy of Sciences, repression, soviet government, Union for the Liberation of Ukraine

Abstract

The article describes the scientific and organizational work of K.H. Voblyi’s (1976 – 1947) at the Ukrainian Academy of Sciences. It uses a great amount of documentary sources unknown facts from his academic life are covered.

Teaching activity of K.H. Voblyi in Taurida University under the guidance of academician V.I. Vernadskyi has been studied. Both scientific activity of the scholar (in the Commission on the Study of Natural Productive Forces) and organizational one (while delivering lectures on the development of Crimean productive forces to citizens) have been characterized. Little-known facts concerning K.H. Voblyi arrest after the Soviet regime establishment in the Crimea have been analyzed.

Scientific and organizational activity of K.H. Voblyi in Ukrainian Academy of Sciences, in particular, his contribution to the development of economic and geographical science, has been characterized. The scholar organized the Committee for National Ukrainian Economy Study and Seminar for National Economy Study; those were the centers of economic and historical research. Scientific and research activities of the academician in the Committee to study productive forces of Ukraine and natural and historical zoning have been analyzed. The scholar co-operated with following prominent scientists in the field of history and economics: L.M. Yasnopolskyi, M.V. Ptukha, A.S. Syniavskyi, M.P. Vasylenko and others.

Situation with Ukrainian Academy of Sciences in late 1920s has been analyzed; position of K.H. Voblyi concerning the activity of the collective of scientists has been characterized. Documents demonstrating ideological and administrative pressure upon the scholar have been studied; the way the Soviet power behaved toward him has been specified.

References

1. Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості / Відп. ред. О.Д. Василюк та ін. – К.: Стилос, 2006. - 563 с.
2. Вернадский В. И. Дневники, 1917 - 1921 / Сост. С. Н. Киржаев и др. – К.: Наукова думка, 1997. – 326 с.
3. Вернигора Л. К. Г. Воблий – видатний український вчений-економіст (до 130-ї річниці від Дня народження) / Л. Вернигора // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – Вип. 86/87. – К., 2006. – С. 60-62.
4. Воблий К. Г. Які завдання стоять перед ВУАН за реконструктивної доби / К. Г. Воблий // За радянську академію. – 1931. – № 9. – С.3.
5. Гриценко І. С. Юридичний факультет Університету Святого Володимира, 1834—1920 /І. С. Гриценко, В. А. Короткий. – К.: Либідь, 2009. — 256 с.
6. Єфремов С. Щоденники 1923 - 1929. – К.: Рада, 1997. – 848 с.
7. Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України. – Ф. 1, А.Ю. Кримський – спр. 26185 «Протокол к материалам заседаний АН УССР» – 1 арк.
8. Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України. – Ф. 38, К. Г. Воблий. – спр. 4 «Автобіографія» – 17 арк.
9. Там само, спр. 21 «Історія Академії наук УРСР» – 29 арк.
10. Там само, спр. 163 «Пояснення з приводу критичних зауважень на роботи К. Г. Воблого» – 19 арк.
11. Костянтин Григорович Воблий / Вступ. стаття Д. Ф. Вірника, І. А. Кугукала: Бібліографія / Склав О. Г. Ровнер. – К.: Наук. думка, 1968. – с. 3-4.
12. Матвєєва Л. В. Нариси з історії Всеукраїнської Академії наук. – К.: 2003. – С. 141.
13. Матвієнко В.М. Науково-організаційна діяльність академіка К.Г. Воблого / В. М. Матвієнко // Вісник Київського університету. Географія. – К.: РВЦ «Київський університет», 1999. – Вип. 44. – С. 49-50.
14. Матвієнко В.М. Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / В. М. Матвієнко. – К., 2000. – 20 с.
15. Небрат В.В. Історико-економічні дослідження в Інституті економіки АН УРСР / В.В. Небрат// Історія народного господарства та економічної думки України Вип. 49. – К.: 2016 – С. 9-26.
16. Плевако О. З матеріалів до історії цукробурякової промисловості на Україні / О. Плевако // Праці Семінару для виучуваня народного господарства / За ред. К. Г. Воблого. Вип. 2. – К.: 1927. – С. 186-251.
17. Пістун М.Д. Костянтин Григорович Воблий – видатний український економіко-географ / М. Д. Пістун. – К.: ВИД, 2006. – 34 с.
18. Полонська-Василенко Н. Д. Українська Академія Наук: Нарис історії / Н. Д. Полонська-Василенко. - К.: Наук. думка, 1993. – С. 75.
19. Полонська –Василенко Н. Спогади / Н. Полонська –Василенко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 591 с.
20. Праці комісії для виучування народного господарства України / За ред. К. Г. Воблого. Вип. 2. – К.: 1928. – 272 с.
21. Романюк Н. Й. Наукова школа КостянтинаВоблого: до 140-річчя з Дня народженнявченого / Н.Й. Романюк // Історія науки і біографістики. – 2016. - № 1 – Режим доступу http://inb.dnsgb.com.ua/2016-1/14.pdf
22. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 6. – спр.308 «Материалы к протоколам заседаний Политбюро ЦК КП(б)Украины. – 161 арк.
23. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 20. – спр.4194 «Протокол № 5 засідання партійної фракції ВУАН» . – 80 арк.
24. Чабан. М. Економіст та письменникОлександр Плевако / М. Чабан // Моє Придніпров’я. Календарпам’ятних дат Дніпропетровськоїобласті на 2009 рік: Бібліогр. видання / Упоряд. І. Голуб. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008. – С. 115-117.
25. Швидько Г. К. Орільський талант / Г.К. Швидько // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2002 рік: Бібліогр. покажчик / Упоряд. І. Голуб. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2001. – C. 122-126.
26. Швидько Г. К. Нелегкий шлях до вершин науки //Моє Придніпров’я.Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2011 рік – І півріччя: Бібліогр. видання. У 2-х ч. Ч. І. / Упоряд. І. Голуб. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2001. – С. 140-143.
27. Шпиталь М. До наукової біографії академіка Української академії наук М.В. Птухи (1984-1961) / М. Шпиталь // Демографія та соціальна економіка. 2014. – № 2 – С. 247-251.
Published
2019-12-29
How to Cite
Shevchenko, M. (2019). Unknown pages of academic biography of K.Н. Voblyi. Zaporizhzhia Historical Review, 1(52), 105-110. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/168