УЧАСТЬ ВІЛЬНОГО КОЗАЦТВА В АНТИГЕТЬМАНСЬКОМУ ПОВСТАННІ ДИРЕКТОРІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

  • В. Г. Бондаренко

Abstract

In the article the participation of Free Cossacks organizations in revolt of the Directory in the south of Ukraine is studied. The reasons of cossacks and officersí participation in antihetman performances are found out. The cause and consequences of Free cossacks formationsí fighting operations in November-December, 1918 against supporters of the hetman and the Austrian armies are analysed. The further destiny of participants of Free cossacks movements in southern region in national-liberation struggle of 1919-1923 is traced.

References

1. Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В.А. Смолій (відп. ред.) та ін. ñ К., 2006. ñ Т. 1.
2. Черкас Б. Українське козацтво у військово-політичних процесах Великого князівства Литовського (20ñ30-ті рр. XVІ ст.) // îІстину встановлює суд історіїî: Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. ñ К., 2004. ñ Т. 2. Наукові студії.
3. Граччоті С. Українська культура XVІІ ст. і Європа // Всесвіт. ñ 1995. ñ № 3/4.
4. Орлик П. Вивід прав України // Вивід прав України. ñ Львів, 1991.
5. Годы борьбы 1917ñ1921 гг. ñ Елисаветград, 1927.
6. Борьба за Советы на Екатеринославщине. Сборник статей и воспоминаний. ñ Днепропетровск, 1927.
7. 1917ñ1927 гг. Октябрь на Одесщине. ñ Одесса, 1927.
8. Ейдеман Р., Какурін Н. Громадянська війна на Україні. ñ Харків, 1928.
9. Борис Р. Вільне козацтво: Ідея озброєного народу в 1917 р. на Україні. ñ Львів, 1934.
10. Жук А. Вільне козацтво // Український Скиталець. ñ 1923. ñ Ч. 1; Ч. 2; Ч. 3; Ч. 4; Ч. 5; Ч. 7; Ч. 9ñ10; Ч. 19ñ 20; Ч. 21ñ22.
11. Стефанів З. Українські збройні сили в 1917ñ1921 рр. Воєнно-історичний нарис. ñ Ч. 1. ñ Коломия, 1935.
12. Мазепа І.П. Україна в огні і бурі революції 1917ñ1921. ñ Дніпропетровськ, 2001.
13. Захарченко П. Селянська війна в Україні: рік 1918. ñ К., 1997.
14. Тимощук О.В. Охоронний апарат Української Держави (квітеньñгрудень 1918 р.). ñ Харків, 2000.
15. Папакін Г.В. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина: Історико-архівні нариси. ñ К., 2003.
16. Липа Ю. Одеська ìСічî // Українське козацтво. ñ 1972. ñ № 3.
17. Лимаренко Д. Південно-Західний Кіш Вільного козацтва на Херсонщині // Вісті комбатанта. ñ 1963. ñ № 1.
18. Мелешко Ф. Глодоси в часи національної революції // Літопис Червоної Калини. ñ 1934. ñ № 7ñ8.
19. Михайлик М. Українське село в часи національної революції (Спомини з часів боротьби за визволення одного села) // Літопис Червоної Калини. ñ 1934. ñ № 1; № 2.
20. Лабинский И.О. Екатеринославском походе // 1918 год на Украине: [Сборник / Сост. науч. ред. и коммент. С.В. Волкова]. ñ М., 2001.
21. Сакович Г. Екатеринославский поход // 1918 год на Украине: [Сборник / Сост. науч. ред. и коммент. С.В. Волкова]. ñ М., 2001.
22. Удовиченко О.І. Україна у війні за державність: Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917ñ1921. ñ К., 1995.
23. Коваль Р.М. Багряні жнива Української революції: Воєнно-історичні нариси. ñ К., 2005; його ж. За волю і честь: Невигадані історії і вояцькі біографії. ñ К., 2005.
24. ЦДАВО. ñ Ф. 3795. ñ Оп. 5. ñ Спр. 78.
25. Наша справа. ñ 1918. ñ 22 листопада.
26. Там само. ñ 26 листопада.
27. Гуреев В. Екатеринославский поход // 1918 год на Украине: [Сборник / Сост. науч. ред. и коммент. С.В. Волкова]. ñ М., 2001.
28. Наша справа. ñ 1918.ñ 9 грудня.
29. Повстанець. ñ 1919. ñ 22 листопада.
30. Там само. ñ 23 листопада
31. Армія. ñ 1918. ñ 3 грудня.
32. Липа Ю. Галичани над морем. 1917ñ1918 рр. // Просвіта: альманах-календар. ñ Львів, 1995.
33. Савченко В.А. Двенадцать войн за Украину. ñ Х., 2005.
34. Постолатій В. Трагедія народної помсти // З матеріалів обласної науково-практичної історико-краєзнавчої конференції ìЗа волю і долю Україниî (Наш край у 1917ñ1920 рр.). ñ Кіровоград, 2002.
Published
2021-07-27
How to Cite
Бондаренко, В. Г. (2021). УЧАСТЬ ВІЛЬНОГО КОЗАЦТВА В АНТИГЕТЬМАНСЬКОМУ ПОВСТАННІ ДИРЕКТОРІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ. Zaporizhzhia Historical Review, 1(20), 148-153. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1651