ІМПЕРСЬКА АСИМІЛЯЦІЯ І НАЦІОНАЛЬНА ТРАДИЦІЯ В ПРАВОСЛАВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ ХІХ ñ початку ХХ ст.

  • І. М. Шугальова

Abstract

Author analyses the nature and results of the national-political pressure of the Russian imperial structure on the orthodox environment in Ukraine in the XIX ñ the first half of the XX century. They are defined as the dependent from the power and duration of the Russian national domination, the peculiarities of the modernization of the empire and the spreading of the new social movements. The special attention is paid to the factor of the preservation of the national traditions and to the process of the Ukrainian rebirth, which become more and more powerful.

References

1. Річинський А. Проблеми української релігійної свідомості / Упорядники А. Колодний, О. Саган. ñ К., 2000.
2. Надтока Г. Православна церква в Україні 1900ñ1917 років: соціально-релігійний аспект. ñ К., 1998.
3. Саган О. Національні прояви православíя: український аспект. ñ К., 2001.
4. Ігнатуша О. Інституційний розкол православної церкви в Україні: генеза і характер (ХІХ ст. ñ 30-ті рр. ХХ ст.). ñ Запоріжжя, 2004.
5. Ігнатуша О. Реакція Російської православної церкви на модернізаційний виклик новоєвропейського суспільства: український аспект (ХІХ ñ початок ХХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. ñ Запоріжжя, 2003. ñ Вип. XV.
6. Дорошенко Д.І. Православна церква в минулому й сучасному житті українського народу. ñ Берлін, 1940.
7. Історія релігій в Україні: У 10 т. / Редкол.: А. Колодний (голова) та ін. ñ К., 1996ñ1999. ñ Т. 3. Православíя в Україні / За ред. А. Колодного, В. Климова. ñ К., 1999.
8. Жилюк С. Православна церква на Волині (1793ñ1917 рр.). ñ Житомир, 1996.
9. Записки сельского священника // Русская старина. ñ 1879. ñ Т. ХХIV.
10. Записки сельского священника // Русская старина. ñ 1879. ñ Т. XXV.
11. Записки сельского священника // Русская старина. ñ 1879. ñ Т. XXVІ.
12. Церковно-религиозная жизнь в России. Опыты желаемого устроения церковно-приходской жизни // Прибавления к Церковным ведомостям. ñ 1901. ñ №. 7, 17 февраля.
13. Сменцовский М. Мнения и отзывы печати о псаломщиках // Прибавления к Церковным ведомостям. ñ 1901. ñ № 30, 28 июля.
14. Центральний державний історичний архів України в м. Києві (ЦДІАК України). ñ Ф.711. ñ Оп.2. ñ Спр.557.
15. ЦДІАК України. ñ Ф.486. ñ Оп.1. ñ Спр.16366.
16. ЦДІАК України. ñ Ф. 711. ñ Оп. 2. ñ Спр. 3599.
17. ЦДІАК України. ñ Ф. 711. ñ Оп. 2. ñ Спр. 3826.
18. Юрас І. Памфіл Юркевич: подробиці біографії // www.uct.kiev.ua/~sofi/48.htm
19. Рожко В. Є. Нарис історії української православної церкви на Волині: Історико-краєзнавчий нарис. ñ Луцьк, 2001.
20. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. ñ В 4 т., 5 кн. ñ Т. ІІІ.: Четверта доба: Православна Церква українського народу в складі Російської Православної Церкви. ñ Нью-Йорк: БавндБрук, 1957. ñ Репринтне видання. ñ К., 1998.
21. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край, снаряженной императорским русским географическим обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования, собранные
д. чл. П. П. Чубинским. ñ В 7 т. ñ СПб., 1872ñ1879. ñ Т. 1: Верования и суеверия. ñ Загадки и пословицы. ñ Колдовство. ñ СПб., 1872.
22. Зінченко А. Визволитись вірою. Життя і діяльність митрополита Василя Липківського. ñ К., 1997.
23. Єфремов С. Про дні минулі (Спогади) // Молода нація. ñ 2003. ñ № 2 (27).
24. Центральний державний архів Автономної Республіки Крим. ñ Ф. 118. ñ Оп. 1. ñ Спр. 12.
25. Приходько В. Під сонцем Поділля. ñ Нью-Йорк; Мюнхен, 1967.
Published
2021-07-27
How to Cite
Шугальова, І. М. (2021). ІМПЕРСЬКА АСИМІЛЯЦІЯ І НАЦІОНАЛЬНА ТРАДИЦІЯ В ПРАВОСЛАВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ ХІХ ñ початку ХХ ст . Zaporizhzhia Historical Review, 1(20), 84-89. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1639

Most read articles by the same author(s)