The Domanytskyi priest dynasty in the history of the Kolodyste Orthodox papish and in public life of Ukraine

  • O. O. Komarova Kamianets-Podilskyi National University named after Ivan Ogienko
Keywords: Domanytskyi family, priest dynasty, Kyiv Orthodox diocese, Zvenyhorodka district, Kolodyste

Abstract

The article reproduces newly discovered biographical information on the life and activities of Domanytsky Orthodox priests who had been keeping the parish of Kolodyste village in Zvenyhorodka district of Kyiv province for almost 150 years. During this period, the Church of the Nativity of the Virgin was passed into the subordination of a dynastic clergy from father to son.

At the present stage of the development of Ukrainian historiography, there is a tendency to research the history of well-known Ukrainian families and to reproduce their activities against the background of their era. Most of the social, public and cultural figures of the late 19th and early 20th centuries were from priestly families. For the first time in Ukrainian historiography, we have a thorough research of the Domanytskyi clerics’ lives and activities in the Kyiv Orthodox diocese. They ran the Kolodyste Orthodox parish for almost 150 years in a row. The dynastic character of the family’s priestly branch is emphasized.

The author clarifies the genealogical facts by arranging the newly discovered information from the official church periodicals, act instruments, family correspondence and memoirs of contemporaries. Based on official and personal documents, we can trace little-known facts about the active role of the Domanytsky family in the cultural, educational and church life of Kolodyste, starting with the first priest Yakiv Domanytsky, who settled in the village in 1774, and ending with the last pastor, Mykola Domanytskyi, who was Yakiv’s great-grandson and led the parish until 1917.

The article explains the main factors that influenced the relocation of clerics’ ancestors from the Belarusian lands to Zvenyhorodka district, and outlines the confessional transition of the Domanytskyi priests from Uniatism to Orthodoxy. The oppression of the family representatives by the tsarist and Soviet authorities is revealed. The proposed research with the elements of the genealogical aspects is important as the example of the famed Domanytsky family lets us see the development and transference of those values that are characteristic of the Ukrainian nation through the prism of the history of different generations.

References

1. Тацієнко В.С. Повсякденне життя православного парафіяльного духовенства Київської єпархії в кінці ХVIII – на початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01; Чорноморський національний університет ім. Петра Могили. Миколаїв, 2017. 22 с.
2. Опря Б.О. Дружини православних священиків та їх роль у сім’ї в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Правобережної України) // Проблеми історії України XIX – початку XX ст. 2009. Вип. 16. С.458-464.
3. Опря Б. Шлюбні стосунки у середовищі православного парафіяльного духовенства Правобережної України у 60-ті роки ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. 2017. Т. 27. С.408-418.
4. Дучимінська О. Віктор Доманицький. Вінніпеґ : УВАН, 1964. 83 с.
5. Качкан В.А. «Понад рівнем буденщини…» (Штрихи до життєпису Василя Доманицького // Качкан В.А. Хай святиться ім’я твоє: Студії з історії укр. літ. ХІХ–ХХ ст. Коломия : Вид.-полігр. т-во «Вік». Кн. 2 : 1996. С.161-182.
6. Болабольченко А.А. Вибране : [Біогр. нариси про Г. Хоткевича, С. Єфремова, В. Доманицького, М. Левицького, П. Стебницького] / [Ред. Т. Щегельська]. К : Щек і Хорив, 2005. 246 с.
7. Мицик В. Ф. Брати Доманицькі // Мицик В. Ф. Виднокрай. К. : КВІЦ, 2010. С.183-185.
8. Мицик В. Славетна родина // Чистому серцем. Памяти Василя Доманицького. Черкаси : видав. Ю. Чабаненко, 2010. С.158-162.
9. Поліщук В. Доманицький Василь Миколайович (до 100-річчя пам’яті) К., 2010. 92 с.
10. Хоменко В. Чистий серцем. Василь Доманицький в архівних документах // Колос Тальнівщини. 2010. 10 черв. С. 6.
11. Рутковська О. Духовна естафета роду Доманицьких // Матеріали до українського мистецтвознавства. 2003. №3. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.etnolog.org.ua/vyd/matmyst /2003/N3/Art39.htm.
12. Духовна спадщина Черкаського краю: хрестоматія з історії культури Черкащини. Черкаси : Сіяч, 1997. Кн.1 : Розвиток суспільно-політичної думки краю від давніх-давен і до сьогоднішніх днів / упоряд. Г.В. Суховершко. 191 с.
13. Виписка з гроцьких книг воєводства Брацлавського [Родовід Доманицьких] [Копія]. Переклав в польської на російську мову Козубський Климентій. ІР НБУВ, ф.ІІІ. спр.62198. 2 арк.
14. Доманицкий В. Родословная фамилии Доманицких. К. : Типография Петра Барского,1901. 1 л.
15. Комарова О. Маловідомі джерела у вивченні шляхетського походження родини Доманицьких (відомості з гербовників та розпису поколінь) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Історичні науки. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2017. Т.27. С.192-201.
16. Метрична книга церков Звенигородського повіту. 1843. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1012, спр. 2130, 1435 арк.
17. Сповідальні розписи церков сіл Звенигородського повіту за 1908 р. ЦДІАК України, ф.127. Оп.1015, спр.1310. 89 арк.
18. Відомості про священнослужителів Київської єпархії за 1795 рік. ДАКО, ф.280, оп.1, спр.15, 574 арк.
19. Метрична книга записів про народження 1876–1899 років Різдво-Богородицької церкви с. Колодистого Звенигородського повіту Київської Губернії. Держархів Черкаської області, ф.931, оп.1, спр.191, 213 арк.
20. Справа Доманицького Віктора Миколайовича. Канцелярія по студентським справам Імператорського університету Св. Володимира. 1915. ДАК, ф.16, оп.464, спр.3328, 26 арк.
21. Доманицька П. Лист до Доманицького В.М. [16.VI.1909]. Автограф. ВР ІЛ НАН України, ф.47, спр.167, 2 арк.
22. Доманицький П. Лист до Доманицького В.М. [б.д.]. Автограф. ВР ІЛ НАН України, ф.47, спр.203. 1 арк.
23. Доманицький П. Лист до Доманицького В.М. 8.ІІІ [1908]. Автограф. ВР ІЛ НАН України, ф.47, спр.193, 2 арк.
24. [Доманицькі]. Листівка до Доманицького В.М. [30.VII.1909]. Автограф. ВР ІЛ НАН України, ф.47, спр.212, 1 арк.
25. [Б.В.] Религиозная жизнь // Утреняя звезда. С-Пб, 1910, №7 (12 фев.). С.3.
26. Памятная книга Киевской епархии. К., Тип-я Г.Т. Корчак-Новинцкого, 1882. 262 с.
27. Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T.3. Warszawa : Gebethner i Wolff, 1906. 400 s.
28. Zbiór nazwisk szlachty z opisem herbów własnych familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim / przez Piotra Nałęcza Małachow-skiego ułożony, poprawiony, pomnożony i powtórnie do druku podany. Lublin, 1805. 817 s.
29. Венгеров С.А. Источники словаря русских писателей. Т.ІІ. Гогоцкая – Карамзин. Санкт-Петербург : тип. Имп. академии наук, 1910. 598 с.
30. Список дворян Киевской губернии. К. : Тип-я 1-й Киевской Артели Печатного Дела, 1906. 345 с.
31. Єфремов С. Про дні минулі (спогади) 1876–1907 // Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади). К. : Темпора, 2011. С.181-629.
32. Литвицький М. Діяльність Василя Доманицького як кооператора // Василь Доманицький (З нагоди 15-ї річниці його смерті). Подєбради : Вид-во «Кооперативний Фонд імені Василя Доманицького», 1925. С.24-25.
33. Лист П. Стебницького Є. Чикаленкові від 16.09.1910 р., ІР НБУВ, ф.44, спр.729 // Є. Чикаленко і П. Стебницький. Листування 1901–1922 роки. К. : Темпора, 2008. С.211-212.
34. Лось В.Е. Уніатська церква на Правобережній Україні наприкінці ХVIII – першій половині ХІХ ст. : організаційна структура та культурно-релігійний аспект. К., 2013. 300 с.
35. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця ХIV до середини ХVII століття. Волинь і Центральна Україна. Вид. друге, пер. і випр. К. : Критика, 2008. 472 с.
36. Акты Юго-Западной России. Ч.7. Т.3. Акты о заселении Южной России ХVI–XVIII ст. К., 1905. 79 с.
37. Літвін Г. З народу руського. Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини (1569–1648) / Пер. з польськ. Лесі Лисенко. К. : Дух і літера, 2016. 616 с.
38. Комарова О. Подільський священик Афанасій Доманицький та його родина // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2018. Т.2. С.184-195.
39. Єфремов С. Історія українського письменства. Вид. 4-е. Київ; Ляйпціг; Коломия; Вінніпег, 1919. Т.ІІ. 462 c.
40. Матеріали з’їзду православних українців, який відбувся 5 червня 1927 року. 7 лютого – 5 жовтня 1927 р. Держархів Волинської області, ф.46, оп.9, спр.699, 275 арк.
Published
2019-12-29
How to Cite
Komarova, O. O. (2019). The Domanytskyi priest dynasty in the history of the Kolodyste Orthodox papish and in public life of Ukraine. Zaporizhzhia Historical Review, 1(52), 69-76. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/162