Document about the early history of the town of Yavoriv from the year 14?8

  • B. Smereka Lviv branch of the M.S.Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies
Keywords: Yavoriv, L’viv land, shoemaking quild, charter, the family of Szamotulski

Abstract

The article is devoted to a document, concerning the early history of the center of crown domain in L’viv land of Rus’ Voivodeship, the Galician town of Yavoriv. There was a shoemaker guild in the 15th century. The contemporaneous authorities in the person of Andrzej Szamotulski allocated 16 trade pavilions for the sale of quild products and also approved its charter. The document, according to an official dating, created in 1408, but the key figure in it – Yavoriv lease-holder and Międzyrzecze castellan Andrzej Szamotulski – was not even born at that time. However, in a number of papers, the document is referred to as containing the first mention of the town of Yavoriv. We made our own attempt to outline the date of its creation – between 1473 (the date of the acquisition of Yavoriv and the neighborhood by Andrzej into the mortgaged possession) and 1511 (the year of his death) years. It was probably May 1, 1478 (or 1488), as we know of cases, where the scribe „forgot” to write the penultimate number in the creation year.

We also analyzed the content of the document – mainly the statute of shoemakers, which regulated the issues of organization and internal life of the quild corporation: the order of entry, common workplace ethics violations and punishment for this. Analyzing its text, we did not find any mention of corporal punishment, production of „masterpiece” (model product) and daily production quotas.

Additional provisions of the charter were introduced in 1622 and approved by Yavoriv burgomaster in connection with another confirmation of the original document. Adoption of additional provisions by the town authorities testifies that its role in the 17th century increased (in contrast to the 15th century, when lease-holders of the Szamotulski family were the rightful owners in the town). The article is accompanied by the publication of the original document, with confirmations of 1578, 1623 and additional provisions.

References

1. Грушевський М. Хронольоґія подій Галицько-волинської лїтописи // Записки НТШ. Львів, 1901. Т. XLI. С. 1-72.
2. Wierzbowski T. Vademecum: podręcznik dla studyów archiwalnych dla historyków i prawników polskich. Warszawa, 1908. VIII, 188 s.
3. Stadnicki A. Ziemia lwowska za rządów polskich w XIV i XV wieku, we względzie społecznych stosunków rozpoznana. Lwów, 1863. [2], 103 s.
4. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie (далі: AGZ). Lwów, 1870. T. 2 / [oprac. O. Pietruski, X. Liske]. VII, 287 s.
5. AGZ. Lwów, 1884. T. 10. Spis oblat zawartych w aktach grodu i ziemstwa lwowskiego / [oprac. O. Pietruski, X. Liske]. VI, 543 s.
6. Zbiór dokumentów małopolskich (далі: ZDM). Wrocław, 1974. Cz. VI. Dokumenty króla Władysława Jagiełły z lat 1386–1417 / Wyd. I. Sułkowska-Kuraś i S. Kuraś. XXXIV, 495 s.
7. AGZ. Lwów, 1872. T. 3 / [oprac. O. Pietruski, X. Liske]. VII, 315 s.
8. Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codocibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski. Varsoviae, MCMXV. Pars IV. Sigismundi I regis tempora complectens (1507-1548). Volumen 3-um: Acta vicecancellariorum, 1535-1548. 440 p.
9. ZDM. Wrocław, 1975. Cz. VII. Dokumenty króla Władysława Jagiełły z lat 1418–1434 / Wyd. I. Sułkowska-Kuraś i S. Kuraś. XXXI, 438 s.
10. Szyszka J. Formowanie i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku. Kraków, 2016. 568 s., [3] k. tabl. złoż.
11. Wilamowski M. Stanislaw (Ostaszko) z Dawidowa (Dawidowski) h. Wilczekosy (Prus II) (zm. 1442/3) // Polski Słownik Biograficzny. Warszawa-Kraków, 2003. T. XLII/1, zesz. 172. S. 23-26.
12. Urzędnicy dawnej rzeczypospolitej XIV–XVIII wieku: spisy. T. 3: Ziemie ruskie (далі: Urzędnicy...). Wrocław; Warszawa; Krakόw; Gdańsk, 1987. Zeszyt 1: Urzędnicy wojewόdztwa Ruskiego XIV–XVIII wieku (Ziemie Halicka, Lwowska, Przemyska, Sanocka): spisy / Oprac. K. Przyboś. 417 s.
13. Urzędnicy... Kόrnik, 1992. Zeszyt 2: Urzędnicy wojewόdztwa Bełskiego i ziemi Chełmskiej XIV–XVIII wieku: spisy / Oprac. H. Gmiterek, R. Szczygieł; Pod red. A. Gąsiorowskiego. 282 s.
14. Urzędnicy... Kόrnik, 1998. Zeszyt 3: Urzędnicy Podolscy XIV–XVIII wieku: spisy / Oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, J. Kurtyka, A. Sochacka; Pod red. A. Gąsiorowskiego. 443 s.
15. Urzędnicy... Kόrnik, 2002. Zeszyt 4: Urzędnicy wojewόdztw kijowskiego i czernichowskiego XV–XVIII wieku / Oprac. E. Janas, W. Kłaczewski. 344 s.
16. Urzędnicy... Kόrnik, 2007. Zeszyt 5: Urzędnicy Wołyńscy XV–XVIII wieku: spisy / Oprac. M. Wolski. 189 s.
17. Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434 / A. Gąsiorowski. Warszawa, 1972. 121 s., [1] k.
18. Itinerarium króla Władysława Łokietka (1320-1333) / P. Plisiecki. [Lublin], 1998. S. [33]-115. Nadb. z: Roczniki Humanistyczne, rocz. 46 (1998), zesz. 2.
19. Itinerarium króla Stefana Batorego 1576-1586 / M. Wrede. Warszawa, 2010. 155, [1] s.
20. Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440-1492 / G. Rutkowska. Warszawa, 2014. 422, 8 s. tabl. [Itineraria Jagiellonów ; t. 1].
21. Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434 / A. Gąsiorowski ; do druku przygotowali A. Gąsiorowski i G. Rutkowska. Wyd. 2, popr. i uzup. Warszawa, 2015. 172 s. [Itineraria Jagiellonów; t. 2].
22. Itinerarium króla Aleksandra Jagiellończyka 1492-1506 / K. Pietkiewicz. Warszawa, 2016. 217, [3] s., 8 s. tabl. [Itineraria Jagiellonów; t. 3].
23. Itinerarium króla Władysława III 1434-1444 / S. Sroka, W. Zawitkowska. Warszawa, 2017. 133, [3] s., [8] s. tabl. kolor. [Itineraria Jagiellonów; t. 4].
24. AGZ. Lwów, 1875. T. 5. Dyplomataryusz / [oprac. O. Pietruski, X. Liske]. VI, 293 s.
25. Webersfeld E. Jaworów (monografia historyczna, etnograficzna i statystyczna). Lwów, 1909. [2], 82 s.
26. Маланчук В. Яворів // Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. К., 1968. Т. 14: Львівська область / Ред. кол. тому: В. Маланчук (гол. редкол.), П. Пастер (відп. секр. редкол.) та ін. C. 892-906.
27. AGZ. Lwów, 1878. T. 7. Dyplomataryusz / [oprac. O. Pietruski, X. Liske]. VI, 326 s.
28. Центральний державний історичний архів України у Львові (далі: ЦДІА України у Львові), ф. 9 (Львівський гродський суд), оп. 1, спр. 378 (Чистова книга донесень, 1627 р.), 1508 с.
29. Wiesiołowski J. Szamotulski Andrzej h. Nałęcz (zm. 1511) // Wielkopolski Słownik Biograficzny / [kom. red.: przewodn. A. Gąsiorowski, J. Topolski et al. ; aut haseł: W. Albrecht-Szymanowska et al.] (далі: WSB). Warszawa; Poznań, 1981. S. 726.
30. Gąsiorowski A. Szamotulski Wincenty Świdwa h. Nałęcz (zm. 1444) // WSB. S. 728-729.
31. Gąsiorowski A. Szamotulski Sędziwoj Świdwa h. Nałęcz (zm. 1405) // WSB. S. 728.
32. Gąsiorowski A. Szamotulski Piotr Świdwa h. Nałęcz (zm. 1473) // WSB. S. 727-728.
33. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna, dz. XVIII, sygn. 73, 209 k.
34. Гронський Й. Нарис історії Яворівщини. Львів, 2008. 240 с.
35. Гронський Й. Топонімія середньовічного Яворова та суміжних сіл як джерело для історичної географії // Історичні джерела та їх використання / Ред. кол. І. Бутич, І. Крип’якевич та ін. Вип. 2. К., 1966. С. 99-109.
36. Капраль М. Люди корпорації: Львівський шевський цех у XVII-XVIII ст. Львів, 2012. 552 с. + 16 іл. (Львівські історичні праці. Дослідження. Вип. 5).
37. Економічні привілеї міста Львова XV-XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій Львова / Упоряд. М. Капраль; Наук. ред. Я. Дашкевич, Р. Шуст. Львів, 2007. LI + 816 с. + 8 іл. (Monumenta Leopolitana. Львівські історичні пам’ятки. Т. 4).
Published
2019-12-29
How to Cite
Smereka, B. (2019). Document about the early history of the town of Yavoriv from the year 14?8. Zaporizhzhia Historical Review, 1(52), 9-16. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/152