Deportation and resettlement processes in Drohobych region (1944-1953)

  • R. P. Popp
Keywords: mobilization, resettlements, deportations, repressive measures, Drohobych region

Abstract

The article highlights the repressive measures of the Soviet system against the population in Drohobych region during first postwar years. The extent and stages of mass deportations, forced resettlements and labor mobilizations are revealed. It is shown that deportation and immigration policy of the Soviet leadership to the population of the region was aimed primarily to suppress the national liberation movement, deprivation of social and moral support, unification of ethno-social structure of the region.

References

1. Надольський Й. Депортаційна політика сталінського тоталітарного режиму в західних областях України (1939 – 1953 рр.) / Й. Надольський – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ―Вежа‖ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2008. – 260 с.
2. Сорока Ю. Політичні та економічні чинники міграційних процесів в західних областях УРСР в 1944 –1950-х роках / Ю. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 91 – 93. – Київ, 2003. – С. 60 – 63.
3. Кіцак В. Переселення українців Польщі до УРСР (1944 – 1947 рр.) / Кіцак В. // Наукові записки: зб. наук. статей Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. – К. : НПУ, 2000. – Ч. 3. – С. 153 – 160.
4. Кіцак В. Розселення українців Польщі в УРСР (1944 – 1947) / В. Кіцак // Альманах ―Молода нація‖. – К.: Смолоскип, 2000. – ғ 1. – С. 96 – 122.
5. Кислий В. Статистика переселенсько-депортаційних процесів в українському середовищі Холмщини, Надсяння і Лемківщини: шлях до радянської України (1944 – 1951 рр.) / В. Кислий // Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв. – Т. 17. – К., 2009. – С. 379 – 395.
6. Макарчук С. Радянські методи боротьби з ОУН і УПА (за матеріалами 1944 – 1945 рр. з Дрогобицької та Львівської областей) / С. Макарчук // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск. – Дрогобич, 2002. – С.65 – 91.
7. Ільницький В. Боротьба радянської репресивно-каральної системи проти українського визвольного руху у Дрогобицькій області 1948–1949 рр. (за матеріалами Державного архіву Львівської області) / В. Ільницький // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – Луцьк, 2009. – ғ13. – С. 224 – 231.
8. Знак З. Переселенська акція на території Дрогобицької області після Другої світової війни / З. Знак // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ХІV–XV. – Дрогобич: Коло, 2011. – С. 409 – 416.
9. Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Львівська область. Книга перша. – Львів : Астролябія, 2009. – 768 с.
10. Державний архів Львівської області ( далі – ДАЛО) – Ф. 5001. – Оп. 6. – Спр. 26.
11. ДАЛО. – Ф. 5001. – Оп. 2. – Спр. 57.
12. Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у 1944 – 1953 рр. Нові документи і матеріали / В. Сергійчук. – К.: Дніпро, 1998. – 742 с.
13. Літопис нескореної України. Документи, матеріали, спогади. Кн. 2 – Львів: Галицька видавнича спілка, 1997. – 664 с.
14. Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади. У трьох томах. – Т. 2. 1946 – 1947 р. – Львів: ―Місіонер‖, 1998. – 750 с.
15. Чорна книга України: Зб. документів, архівів, матеріалів, доп., ст., досліджень, есе. – К.: Вид. центр ―Просвіта‖, 1998. – 784 с.
16. Сеньків М. Західноукраїнське село: насильницька колективізація 40-х років // Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність / М.Сеньків. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України, 2000. – С. 488 − 497.
17. Літопис нескореної України – Кн. 1. – Львів: Просвіта, 1993. – 800 с.
18. Спогади жертв тоталітарних режимів. Аудіо-книга БФ ―Карітас СДЄ УГКЦ‖, 2012.
19. ДАЛО. – Ф. 5002. – Оп. 1. – Спр. 151.
20. Терлюк І. Етнодемографічна ситуація в західних областях України в 1944 р. / І. Терлюк // Дослідження з історії України. Вісник ЛДУ. Серія історична. – 1993. – Вип. 29. – С. 81 – 87.
21. ДАЛО. – Ф. 5001.  Оп. 2.  Спр. 36.
22. Сергійчук В. Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках. – К.: Укр. видавн. спілка, 1999. – 191с.
23. Ільницький В. Українсько-польське протистояння на теренах Дрогобиччини (1943 – 1944 рр.): документи ОУН і УПА / В. Ільницький, М. Галів – Дрогобич: Посвіт, 2008. – 60 с.
24. ДАЛО. – Ф. 5001. – Оп. 6. – Спр. 44.
25. Клімецький М. Етнічно-демографічні зміни на Волині та у Східній Галичині у роки Другої світової війни / М. Клімецький // Україна-Польща: важкі питання : матеріали ІІ міжнар. семінару істориків ―Українсько-польські відносини в 1918–1947 рр.‖. – Варшава, 2006. – Т. 10. – С. 232 – 244.
26. Budzvński Wieslaw. Miasto Schulza – Kraków: Proszynski i S-ka SA, 2005. – 454 s.
27. ДАЛО. – Ф. 5001. – Оп. 6. – Спр. 89.
Published
2021-06-24
How to Cite
Popp , R. P. (2021). Deportation and resettlement processes in Drohobych region (1944-1953). Zaporizhzhia Historical Review, 1(38), 203-206. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1459