The strategies of survival of Orthodox priests in 1930-ies

  • T. G. Savchuk
Keywords: the Soviet authorities, survival strategies, daily life, the Soviet modernization, the clergy, Orthodox priests

Abstract

The article describes the process of adaptation of the former priests to the new realities of life conditioned by conducting collectivization and industrialization. Defined that in the the conditions of formation a totalitarian regime the main survival strategies for the priests became the changing of the social status and place of residence and tactics of silence. Features of the process of adaptation of former priests, as in the village conditions, so and in the city are traced. Established that adaptation to the new conditions of life in the city took place at an accelerated pace.

References

1. Українське радянське суспільство 30-х рр. XX ст.: нариси повсякденного життя: Колективна монографія / Відп. ред. С. В. Кульчицький – К. : Інститут історії України НАН України, 2012. – 786 с.
2. Євсєєва Т. Між конформізмом та мучеництвом за віру: повсякденне життя православного духовенства в 1930-і роки / Тетяна Євсєєва // Українське радянське суспільство 30-х рр. XX ст: нариси повсякденного життя: Колективна монографія / Відп. ред. С. В. Кульчицький – К. : Інститут історії України НАН України, 2012. – C. 610–649.
3. Савчук Т.Г. Православне духовенство в 1920–1930-х рр.: між настановами Біблії та викликами століття / Тетяна Григорівна Савчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – Вип. ХХХІ. – С. 243–246.
4. Савчук Т.Г. Православне духовенство в умовах голодомору 1932–1933 рр. / Тетяна Григорівна Савчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Вип. ХХХV. – С. 134–137.
5. Мученики за віру. Біографічні дані служителів культу Вінницької єпархії, репресованих у роки сталінізму / За ред. В.С. Калюжного. – Вінниця : Державне обласне видавництво, 1993. – Вип. 1. – 64 с.
6. Бобко Т.Г. Православне духовенство в суспільному житті України 20–30-х рр. ХХ ст.: дис. ... кандидата іст. наук : 07.00.01 / Бобко Тетяна Григорівна. – Запоріжжя, 2005. – 232 с.
7. Мовчан О., Гудзь В. Повсякденне життя на підприємствах і новобудовах / О. Мовчан, В. Гудзь // Українське радянське суспільство 30-х рр. XX ст: нариси повсякденного життя: Колективна монографія / Відп. ред. С. В. Кульчицький – К. : Інститут історії України НАН України, 2012. – C. 97–238.
8. Державний архів Запорізької області, ф.р. 5747, оп. 3, спр. 9250, 142 арк.
9. Центральний державний архів громадських об‘єднань України, ф. 1, оп. 20, спр. 3185, 131 арк.
10. Державний архів Миколаївської області, ф.р. 118, оп. 1, спр. 300, 421 арк.
11. Меерович М. Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство управления людьми (1917–1937 годы) / Марк Меерович. – М. : Российская политическая энциклопедия; Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2008. – 303 с.
12. Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии 1920–1930 годов. – СПб. : Журнал ―Нева‖ – Издательско-торговый дом ―Летний Сад‖, 1999. – 320. – Режим доступу: сhttp://lib.rus.ec/b/302572/read
13. Державний архів Запорізької області, ф.р. 5747, оп. 3, спр. 100, 280 арк.
14. Державний архів Запорізької області, ф.р. 5747, оп. 3, спр. 99, 215 арк.
15. Державний архів Чернігівської області, ф.п. 8840, оп. 3, спр. 3337, 135 арк.
Published
2021-06-24
How to Cite
Savchuk , T. G. (2021). The strategies of survival of Orthodox priests in 1930-ies. Zaporizhzhia Historical Review, 1(38), 161-164. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1450