Yulian Romanchuk as a cofounder and member of the Ukrainian political parties (1899- 1923)

  • O. I. Pylypyshyn
Keywords: the Ukrainian National Labour Party (UNLP), the Ukrainian National Democratic Party (UNDP), National Council, political parties, Austria-Hungary, Eastern Galicia, Julian Romanchuk

Abstract

The article deals with the activities of Julian Romanchuk in the processes of foundation of the Ukrainian political parties; writing of position papers and party statutes; association of national and democratic political trends of Eastern Galicia in the Ukrainian National Democratic Party (UNDP). The politician’s attempts to change the policy response of the Austrian government and the ruling majority of Poland concerning the activities of the Ukrainian parties of Eastern Galicia and guarantee to the Ukrainian factor greater influence on the public policy of Austro-Hungary are analyzed.

References

1. Шлемкевич М. Галичанство. Життя і мислі. К. 3 / М. Шлемкевич. – Нью-Йорк – Торонто, 1956. – 120 с.
2. Дейчаківський І. Юліан Романчук / І. Дейчаківський. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. – 71 с.
3. Аркуша О. Від ―подоляків‖ до ―ендемії‖ (еволюція польсько-українських взаємин на зламі ХІХ – ХХ ст.) / О. Аркуша // Українсько-польські відносини в Галичині у XX ст. – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – С. 81 – 89.
4. Булачек В. Юліан Романчук: громадсько-політична діяльність / В. Булачек. – Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – Львів, 2011. – 176 с.
5. Центральний державний історичний архів України, м Львів (ЦДІАЛ України), ф. 664, оп. 1, спр. 2, 20 арк.
6. Нова партія руска // Діло. – 20 грудня 1899. – С.1.
7. Расевич В. В. Українська національно-демократична партія (1899 – 1918): Дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / В. Расевич. – Львів, 1996. – 221 с.
8. Відозва // Діло. – 24 грудня 1899. – С. 1.
9. Народна програма // Діло. – 5 січня 1900. – С. 3.
10. Телешун С. О. Національне питання в програмах українських політичних партій в кінці ХІХ – на початку ХХ століття: Дис. канд. іст. наук: 07.00.05 / С. О. Телешун. – К.: 1996. – 179 с.
11. Народна програма // Діло. – 16 (28) грудня 1899. – С. 4.
12. Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848–1914. З ілюстраціями на підставі споминів і документів / К. Левицький. – Львів, 1926. – Ч. 1. – 432 с.
13. ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 1415, 16 арк.
14. Полонська-Василено Н. Історія України 1900 – 1923 рр. / Н. Полонська-Василенко. – К.: Наукова думка, 1991. – 136 с.
15. Добржанський О. Від Є. Гакмана до М. Василька. Українські депутати від Буковини в австрійській Державній Раді (1861 – 1918 рр.) / О.Добржанський // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип. 15. У 2-х ч. – Ч. 1. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – С.57–66.
16. Наш шлях // Діло. – 15 (27) грудня 1899. – С. 1.
17. Грушевський М. Під нинішню хвилю // М. Грушевський. – Львів: В кн.: Наша політика, 1911.
18. Расевич В. В. Українська національно-демократична партія (1899 –1918): автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 ―Історія України‖ / В. В. Расевич. – Львів, 1996 – 22 с.
19. Оголошенє // Діло. – 17 (30) вересня 1901. – С. 2.
20. Сухий О. Національна ідея в програмах та діяльності українських політичних партій Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Сухий. – Львів: Каменяр, 1998. – 132 с.
21. ЦДІАЛ України, ф. 372, оп. 1, спр. 12, 37 арк.
22. Справозданє Народного Комітету // Діло. – 9 липня – 1 серпня 1901.
23. Наша народна тактика // Діло. – 30 січня 1901.
24. ЦДІАЛ України,ф. 382, оп. 1, спр. 8, 3 арк.
Published
2021-06-24
How to Cite
Pylypyshyn , O. I. (2021). Yulian Romanchuk as a cofounder and member of the Ukrainian political parties (1899- 1923). Zaporizhzhia Historical Review, 1(38), 97-100. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1436