Charity and care for children in the Ekaterinoslav region in the 19th – the beginning of the 20th century

  • O. V. Kravchenko
Keywords: under-aged, orphan asylums, district councils, orphan children, patronage, care, charity

Abstract

The article analyses the activity of patronage of children orphanage, district councils, charity organizations and individuals in the field of care for orphan children. There is generalized information on the development of the system for under-aged children care; there is also shown influence of charity on this process. A conclusion been made about the great role of the district council in helping children of the Ekaterinoslav region. Also there have been covered the particular features of caring for children in the years of the World War I.

References

1. Хоречко А. М. Благодійницька діяльність дворян Катеринославської губернії на початку ХХ ст. / А. М. Хоречко // Грані. – 2013. – ғ 5 (97). – С. 45–47.
2. Нестерцова С. М. Благодійність у Донбасі та її роль у суспільно-культурному житті на межі ХІХ – ХХ ст. / С. М. Нестерцова // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2003. – Вип. 6. – С. 297–302.
3. Петрова К. Благодійництво у діяльності училища-хутора глухонімих у м. Олександрівську Катеринославської губернії на початку ХХ ст. / К. Петрова // Історія і культура Придніпров‘я: невідомі та маловідомі сторінки. – 2011. – Вип. 8. – С. 202–210.
4. Моісєєнко Л. Єврейські благодійні організації в Катеринославській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Лариса Моісєєнко // Наука. Релігія. Суспільство. – 2011. – ғ 4. – С. 51–56.
5. Васильєв В. В. Посібник з історії соціальної роботи на Катеринославщині / В. В. Васильєв. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2007. – 100 с.
6. Баздирева Е. М. Роль приватної ініціативи жіноцтва у справі суспільного виховання дітей (за матеріалами Катеринославської губернії початку ХХ ст.) / Е. М. Баздирева // Грані. – 2010. – ғ 4 (72). – С. 9–13.
7. Шихов К. Л. Формулювання змістовної гіпотези про земську благодійницьку діяльність за тематичною класифікацією ―Систематического свода постановлений Екатеринославского губернского земского собрания 1866–1913 гг.‖ / К. Л. Шихов // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип. 9. – С. 24–32.
8. Шихов К. Л. Комп‘ютерні технології і дослідження історії благочинності в Катеринославській губернії 1864–1914 рр. (створення вибірки та побудова бази даних) / К. Л. Шихов // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип. 9. – С. 33–41.
9. Шихов К. Л. Земська добродійність на Катеринославщині 1866–1913 рр. (комп‘ютерні технології обробки та аналізу джерел) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 ―Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни‖ / К. Л. Шихов. – Дніпропетровськ, 2003. – 16 с.
10. Петрова К. Звіти Олександрівського повітового піклування дитячих притулків як джерело з історії благодійності кінця ХІХ – початку ХХ ст. / К. Петрова // Наукові записки. Збірник праць молодих учених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2011. – Т. 23. – С. 228–235.
11. Петрова К. ―Александровские новости‖ як джерело з історії благодійності м. Олександрівська Катеринославської губернії початку ХХ ст. / К. Петрова // Наукові записки. Збірник праць молодих учених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2011. – Т. 22. – С. 254–263.
12. Благотворительные учреждения Российской империи. Составлено по Высочайшему повелению Собственною Его Императорского Величества Канцеляриею по учреждениям императрицы Марии: в 3 т. – СПб. : Тип. СПб. акц. общ. печ. дела в России Е. Евдокимова, 1900. – Т. 2. – 986 с.
13. Детские приюты в России. – СПб .: Тип. К. Крайя, 1848. – 4, 99 с.
14. Благотворительная Россия. История государственной, общественной и частной благотворительности в России: в 2 т. / Под. ред. П. И. Лыкошина. – СПб. : Изд. О. Ф. Имеретинской и П. И. Лыкошина 1901. – Т. 1. Ч. 2. – 332 с.
15. Ведомство детских приютов // Вестник благотворительности. – 1897. – ғ 2. – С. 12–17.
16. Детские приюты Ведомства учреждений Императрицы Марии (1839–1889 гг.). К пятидесятилетию со времени издания Положения о детских приютах 27 декабря 1839 года. – СПб.: Тип. Шредера, 1889. – 391 с.
17. Благотворительные учреждения России. – СПб.: Тип. учил. глухонемых, 1912. – 256, 120 с.
18. Гребцова И. С. Очерки развития женского благотворительного движения на юге Российской империи (первая половина ХІХ в.) / И. С. Гребцова, С. А. Накаева. – Одесса, 2007. – 279 с.
19. Ея Императорскому Величеству двенадцатый отчѐт Комитета Главного Попечительства детских приютов, о состоянии сих заведений с 1 января 1850 по 1 января 1851 года. – СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1852. – 80 с.
20. Справочная книга. Весь Екатеринослав. 1915 / Изд. Л. И. Сатановского. XVII год изд. – Екатеринослав, 1915. – VIII, 316, X с.
21. Открытие детского приюта, учрежденного в гор. Александровске, Екатеринославской губернии // Вестник благотворительности. – 1897. – ғ 2. – С. 64.
22. Селиванов А. Отчѐт по осмотру детских приютов в 1898 г. / А. Селиванов // Вестник благотворительности. – 1899. – ғ 4. – С. 9–15.
23. Систематический свод постановлений Екатеринославского губернского земского собрания. 1866 – 1913 гг. / Сост. под. ред. П. К. Соколова. – Т. 1. 1866 – 1889 гг. – Екатеринослав: Тип. губ. зем-ва, 1914. – 1176 с.
24. Систематический свод постановлений Екатеринославского губернского земского собрания. 1866–1913 гг. / Сост. под. ред. П. К. Соколова. – Вып. 2. – Ч. 2. 1890–1913 гг. – Екатеринослав: Тип. губ. зем-ва, 1914. – 1212 с.
25. Сборник статистических сведений о заведениях закрытого призрения детей, в том числе сирот сельского населения. – Пг.: Гос. тип., 1916. – 370 с.
26. Ван-Путерен М. Д. Исторический обзор призрения внебрачных детей и подкидышей и настоящее положение этого дела в России и других странах / М. Д. Ван-Путерен. – СПб.: Тип. Киршбаума, 1910. – IV, 670, 86 с.
27. Устав общества попечения о подкидышах и сиротах, призреваемых Екатеринославским губернским земством. – Екатеринослав: Тип. губ. зем-ва, 1903. – 18 с.
28. Благотворительность в России. Составлено по Высочайшему повелению Собственной Его Императорского Величества Канцеляриею по учреждениям Императрицы Марии: в 2 т. – СПб. : [Тип.-лит. Ныркина, 1907]. – Т. 2. Ч. 2.
29. Ясли-приюты в Екатеринославской губернии в 1905 г. // Трудовая помощь. – 1907. – ғ 8. – С. 395.
30. Акинфиев И. Я. Детская колония. – [Екатеринослав: Б. м., 1897]. – 12 с.
31. Екатеринославское общество попечения о детях в 1912, 1913, 1914 и 1915 гг. – Екатеринослав: Типо-цинког. и перепл. Берс, 1916. – 72 с.
32. Акинфиев И. Екатеринославская летняя детская колония в с. Паньковке в 1900 г. (год пятый) / И. Акинфиев // Русская школа. – 1901. – ғ 5 – 6. – С. 105 – 108.
33. Крупное пожертвование // Вестник благотворительности. – 1897. – ғ 3. – С. 64.
34. Александровское общество содействия физическому воспитанию детей. Краткий отчет о деятельности правления за 1907, 1908, 1909 и 1910 года. – Александровск: Тип. при училище-хуторе глухонемых, 1911. – 36 с.
35. Быстряков А. Благотворительность в Екатеринославе. М. Ю. Карпас. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:/ukrainica.org.ua/ukr/projects/sela_ukraini/1052. Доступ ‒ 24.02.2014 р.
36. Павлова И. П. Тюрьма и благотворительность в Российской империи второй половины ХІХ − начала ХХ вв. / И. П. Павлова // Благотворительность в России. 2002: Исторические и социально-экономические исследования. – СПб.: Лики России, 2003. − С. 319–333.
37. Устав Екатеринославской земледельческо-ремесленной исправительной колонии для несовершеннолетних. – Екатеринослав: Тип.-лит. М. Г. Фишкина, 1896. – 12 с.
38. Духовский М. В. Распределение исправительных заведений для несовершеннолетних по территории России / М. В. Духовский // Журнал Министерства юстиции. ‒ 1900. ‒ ғ 7. ‒ С. 111 ‒ 129.
39. Отчет правления Екатеринославского общества исправительных земледельческих колоний и ремесленных приютов за 1901 год. – Екатеринослав: Тип. Л. М. Ротенберга, 1902. – 27 с.
40. Кравченко О. В. Опіка над сліпими дітьми в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. В. Кравченко // Зб. наук. праць. Серія : Історія та географія / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2012. – Вип. 44. – С. 50–55.
41. Адеркас О. К. Призрение слепых / О. К. Адеркас // Общественное и частное призрение в России. – СПб., 1907. – С. 69 – 84.
42. Уманец С. И. Призрение глухонемых / С. И. Уманец // Общественное и частное призрение в России. – СПб., 1907. – С. 84–100.
43. Попечительство государыни императрицы Марии Федоровны о глухонемых в 1903 году. Извлечение из отчета за 1903 год // Вестник Попечительства государыни императрицы Марии Федоровны о глухонемых. – 1904 – 1905. – ғ 1. – С. 2 – 13.
44. г. Александровск / підпис: А. М. // Вестник Попечительства государыни императрицы Марии Федоровны о глухонемых. – 1903–1904. – ғ 12. – С. 195–198.
45. Извлечение из отчета Попечительства государыни императрицы Марии Федоровны о глухонемых // Вестник Попечительства государыни императрицы Марии Федоровны о глухонемых. – 1905 – 1906. – ғ 1. – С. 47–56.
46. Сафонова Е. А. О школе-санатории в г. Евпатории // Вестник Попечительства государыни императрицы Марии Федоровны о глухонемых. – 1910 – 1911. – ғ 5 – 6. – С. 142 – 148.
47. Краткие основы значения детских садов для глухонемых детей. Первый детский сад в России открыт Александровским отделом Попечительства государыни императрицы Марии Федоровны о глухонемых в г. Александровске Екатеринославской губернии. – Александровск: Тип. при училище-хуторе глухонемых, 1910. – 10 с.
48. Краткий обзор деятельности Екатеринославских городских участковых попечительств о семьях запасных нижних чинов и ратников ополчения, призванных в войска от 18-го июля 1914 г. по 1-е апреля 1915 г. – Екатеринослав : Тип. б. братства Св. Владимира, Б. г. – 34 с.
49. Призрение детей запасных воинских чинов в течение первых двух лет войны и отчѐты общества за 1914 и 1915 годы / Сост. И. Я. Акинфиев. – Екатеринослав: Тип. губ. земства, 1916. – 64 с.
50. Деятельность отделений комитета Ея императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны // Призрение и благотворительность. – 1916. – ғ 6. – Стб. 543–584.
51. Отчѐт о деятельности общества ―Детский городок‖ Екатеринославской губернии за 1915 год (год первый). – Екатеринослав: Тип. Э. Вильтер, 1916. – 25 с.
52. Отчѐт по командировке 1916 года д. с. с. Васьковского. Заметки и наблюдения при осмотре некоторых благотворительно-воспитательных заведений и учреждений, получающих пособия из средств Романовского комитета на дело призрения сирот сельского населения и детей нижних чинов, призванных на действительную военную службу, в пределах Владимирской, Воронежской, Екатеринославской и Рязанской губерний. – Пг.: Гос. тип., 1916. – 51 с.
Published
2021-06-24
How to Cite
Kravchenko , O. V. (2021). Charity and care for children in the Ekaterinoslav region in the 19th – the beginning of the 20th century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(38), 64-72. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1430