Role of the Russian Orthodox Church in the life of the bourgeoisie and the peasantry South of Ukraine at the end of the XIX – at the beginning of the XX centuries

  • O. Yu. Boikov
  • Dodonova G. V.
Keywords: peasantry, bourgeoisie, Russian Orthodox Church

Abstract

This article considers the position of the bourgeoisie and the peasantry of the South of Ukraine concerning to the role of the Russian Orthodox Church in development of public relations, because in this period the process of modernization of the society and the main layers of the population tried to get the opportunity to develop according to the traditional way of their life. The forms and degree of influence of the Orthodox Church to the peasantry and the bourgeoisie in this period are also explored. Keywords

References

1. Бойко Я.В. Формирование этнической структуры и быта сельского населения Северного Причерноморья / Я.В. Бойко // Запорозьке козацтво в пам‘ятках історії та культури. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Запоріжжя, 2-4 жовтня 1997 р. – Ч.2 – Запоріжжя, РА ―Тандем-У‖, 1997. – С.18-21.
2. Турченко Ф.Г. Південь України напередодні першої світової війни / Ф.Г. Турченко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта. – Випуск ХYII. – 2004. – С.127 – 162.
3. Крылов Н. В. Армяне Мелитополя / Н. В.Крылов, С. В. Москалев // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 6–8 жовтня 2005 року / Під заг. ред. М. В. Дєдкова. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, 2005. – С. 99-102.
4. Савенок Л.А. Соціальне обличчя Херсону наприкінці ХІХ ст. (за матеріалами Всеросійського перепису 1897 р.) / Л.А. Савенок // Південний архів. Історичні науки. – 2003. - ғ12. – С.47 – 60.
5. Романенко Є. Формування українських національних партій на території Російської імперії на рубежі ХІХ – ХХ ст.: порівняльний аналіз / Є. Романенко // Київська старовина. – 2003. - ғ 3. – С. 30-35.
6. Соколовська Г. М. Греки Півдня України: історія та сучасність / Г. М. Соколовська // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 6–8 жовтня 2005 року / Під заг. ред. М. В. Дєдкова. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, 2005. – С. 114 – 116.
7. Кизченко В.И. Культурный облик пролетариата Украины в период империализма / АН УССР. Ин-т истории [Текст] / Кизченко В.И. – К.: Наукова думка, 1990. – 228 с.
8. Дариенко В.Н. Буржуазия пореформенная и постсоветская: сравнение бизнесинтересов и революционных притязаний / В.Н. Дариенко // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Випуск 23. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С.183 – 195.
9. Національні процеси в Україні: історія та сучасність. Документи і матеріали. Довідник. – У 2 ч. / За ред. В.Ф.Панібудьласки. – К.: Вища школа., 1997. – Ч. 1. – 583 с.
10. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський – К.: Тов-во ―Знання‖, 1991. – 240 с.
11. Присяжнюк Ю.П. Ментальність українського селянства в умовах капіталістичної трансформації суспільства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Ю.П. Присяжнюк // Укр.істор.журнал – 1999. - ғ 3. – С. 23 -33.
12. Ігнатуша О.М. Інституційний розкол православної церкви в Україні: генеза і характер (ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) / Ігнатуша О.М. – Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 440 с.
13. Присяжнюк Ю.П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: монографія / Юрій Присяжнюк. - Черкаси : Вертикаль, 2007. - 638 с.
14. Костомаров Н.И. Две русские народности / Костомаров Н.И.; Бюро пропаганды худож.лит.союза писателей Украины. – К, Харьков: Майдан, 1991. – 72 с.
15. Чикаленко Є. Спогади (1861 - 1907) / Є. Чикаленко. – Нью-Йорк: Укр. Вільна акад. наук у США. 1955. – 504 с.
16. Бонч-Бруевич В.Д. Силы русского клерикализма / В.Д. Бонч-Бруевич // Религия и церковь в истории России (Советские историки о православной церкви в России [Сборник статей]) / Академия обществ. наук при ЦК КПСС, Ин-т науч.атеизма; [Сост. и авт. примеч. Е.Ф. Грекулов; Предисл. д-ра ист.наук А.М. Сахарова] – М.: ―Мысль‖, 1975. – С. 207-216.
17. Иванов Л.М. Идеологическое воздействие на массы / Л.М. Иванов // Религия и церковь в истории России (Советские историки о православной церкви в России [Сборник статей]) / Академия обществ. наук при ЦК КПСС, Ин-т науч.атеизма; [Сост. и авт. примеч. Е.Ф. Грекулов; Предисл. д-ра ист.наук А.М. Сахарова] – М.: ―Мысль‖, 1975. – С. 223 – 228.
18. Кимбалл А. Деревенский кабак как зародыш гражданского общества во второй половине ХIХ в. / А. Кимбалл // Общественные науки и современность. – 2004. - ғ 6. – С.137 – 146.
19. Касьянов Г.В. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ – ХХ століть. Соціально-політичний портрет / Касьянов Г.В. – К.: Либідь, 1993. – 176 с.
Published
2021-06-24
How to Cite
Boikov , O. Y., & G. V., D. (2021). Role of the Russian Orthodox Church in the life of the bourgeoisie and the peasantry South of Ukraine at the end of the XIX – at the beginning of the XX centuries. Zaporizhzhia Historical Review, 1(38), 49-53. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1426