School of scientific photography of E. A. Kirilov

  • I. B. Groushitska
Keywords: researches, scientific school, scientific photography, E.A. Kirilov

Abstract

Odessa Research Institute of Physics, which began a systematic study of scientific photography and formed a scientific school under the leadership of famous scientist, doctor of physical and mathematical sciences, professor E. A. Kirilov, was founded in 1926. The identification of informal research team led by E. A. Kirilov, its membership and periods of scientific activity of Odessa team of physicists led by professor E. A. Kirilov are shown in the article.

References

1. Грушицька І. Б. Діяльність одеських фізиків у галузі наукової фотографії у довоєнний період / І. Б. Грушицька // Історія української науки на межі тисячоліть: зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 45. – С. 65 – 75.
2. Грушицька І. Б. Діяльність та здобутки одеських фізиків у галузі наукової фотографії в період повоєнної відбудови / І.Б. Грушицька // Вісник Дніпропетровського університету (Серія: Історія і філософія науки і техніки). – 2010. – Т. 18. – № 1/2. – С. 141 – 147.
3. Грушицька І. Б. Розвиток фізики світлочутливих матеріалів в Одеському університеті в 50-х – середині 60-х років ХХ століття / І. Б. Грушицька // Вісник Дніпропетровського університету (Серія: Історія і філософія науки і техніки). – 2011. – Т. 19. – № 1/2. – С. 115 – 123.
4. Федосєєв В. Засновник радянської школи наукової фотографії / Валер’ян Федосєєв // Радянська Україна. – 1952. – 25 березня. – С. 3.
5. Броун Ж. Л. На Пленуме Комиссии по научной фотографии / Жозеф Львович Броун // Известия Одесского Государственного университета им. И. И. Мечникова. – 1949. – Вып. 2. – С. 39 – 40.
6. Гороховский Ю. Н. К семидесятипятилетию со дня рождения Т. П. Кравца / Ю. Н. Гороховский, П. В. Мейкляр, М.В. Савостьянова, А. С. Топорец // Успехи физических наук. – 1951. – Т. XLIX, вып. 2. – С. 301 – 310.
7. Крапивко Л. Н. Елпидифор Анемподистович Кириллов 1883-1964 (Биобиблиография) / Л. Н. Крапивко, Т. А. Нечаева, К. В. Чибисов. – Одесса: Научная библиотека Одесского ордена Трудового Красного знамени Государственного университета им. И. И. Мечникова, 1975. – 24 с.
8. Броун Ж. Учѐный и его школа / Ж. Броун // Знамя коммунизма. – 1963. – 25 октября. – С. 3.
9. Голуб С. И. 50 лет Научно-исследовательского института физики Одесского Государственного университета им. И.И. Мечникова (1926-1976) // Вопросы физики твѐрдого тела / Самуил Иосифович Голуб. – К.: Вища школа, 1976. – С. 3 – 17.
10. Нестеренко В. Успіхи радянської фотографічної науки / В. Нестеренко, Ж. Броун // Чорноморська комуна. – 1951. – 30 червня. – С. 4.
11. Федосєєв В. Видатний вчений / В. Федосєєв, Д. Поліщук // Чорноморська комуна. – 1952. – 25 березня. – С. 3.
12. Чередниченко А. П. Наука и жизнь / А. П. Чередниченко // Знамя коммунизма. – 1957. – 20 сентября. – С. 3.
13. Виталий Михайлович Белоус / [Сост. И.Э Рикун]. – Одесса: Одесская государственная научная библиотека им. М. Горького, 2004. – 72 с. – (Серия биобиблиографических указателей; вип. 35).
14. Пружина В. П. Освіта – сьогодні. Кар’єра – завтра. Успіх – завжди / В. П. Пружина // Вісник ОНУ. – 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 81 – 85.
15. Храмов Ю. А. История физики / Ю. А. Храмов. – К.: Феникс, 2006. – 1175 с.
16. Храмов Ю. А. Школы в науке / Ю. А. Храмов // Вопросы истории естествознания и техники. – 1982. - № 3. – С. 54 – 67.
17. Храмов Ю. А. Научные школы в физике / Ю. А. Храмов. – К.: Наукова думка, 1987. – 400 с.
18. Храмов Ю. А. Физики: Биографический справочник / Ю. А. Храмов. – М.: Наука, 1983. – 400 с.
19. Полищук Д. И. Е. А. Кириллов – глава и воспитатель одесских физиков / Д. И. Полищук // Видные учѐные Одессы. По воспоминаниям учеников и сотрудников. К 220-летию г. Одессы / Д. И. Полищук. – Одесса, 1992. – Выпуск 2. – С. 57 – 64.
20. Одеський національний університет у роки Великої Вітчизняної війни [Электронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.onu.edu.ua/pub/onu_v_vov.pdf
21. Вчені вузів Одеси / [упор. І. Е. Рікун]. – Одеса: Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького, 2003. – 172 с. – (Серія біобібліографічних довідників; вип. І, частина 4).
22. Державний архів Одеської області. Ф. Р – 4459. Одесский Научно-исследовательский институт физики. Оп. 1. Спр. 14. Приказ по институту и характеристика оператора Борисевича. 1933, Арк. 10.
23. Программа научной юбилейной сессии (14. V. – 24. V. 1940), посвященной 75-летию Одесского государственного университета. – Одесса : ОГУ, 1940. – 24 с.
24. Подашевський М. М. Поріг текучості та тривкості фотохімічно забарвлених монокристалів кам’яної солі / М.М. Подашевський // Труди Одеського державного університету. – Серія Фізика. – 1935. – Т.1. – С. 99 – 111.
25. Подашевський М. М. Про новий метод визначення порога пружності монокристалів NaCl / М. М. Подашевський // Труди Одеського державного університету. – Серія Фізика. – 1935. – Т.1. – С. 113 – 138.
26. Кац М. Л. (1906 – 1990) [Електронний ресурс] // Режим доступа: http://phys.sgmu.ru/zaved/kats.html
27. Державний архів Одеської області. Ф. Р – 1438. Одесский Госуниверситет им. И. И. Мечникова. Оп. 12. Спр. 32. План научно-исследовательской работы на 1949 год – 1950 уч. год, 41арк.
28. Из истории Одесской Национальной Академии Пищевых технологий [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.onaft.edu.ua/?view=history&step=3
29. Кафедра общей и теоретической физики Одесского государственного экологического университета [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://odeku.edu.ua
30. Рікун І. Е. Голуб Самуїл Йосипович / І. Е. Рікун // Енциклопедія Сучасної України [Головна редакційна колегія: Дзюба І. М., Жуковський А. І., Железняк М. Г.]. – К.: ВАТ “Поліграфкнига”, 2006. – Т. 6. – С. 109.
31. Голуб Самуїл Йосипович // Учені вузів Української РСР. – К.: Видавництво Київського університету, 1968. – 516 с.
32. Голуб С. И. Люминесценция галогенидов серебра: дисс. на соискательство учѐной степени доктора физ.-мат. наук / Голуб Самуил Йосифович. – Одесса, 1965. – 250 с.
33. Державний архів Одеської області. Ф. Р – 1438. Одесский Госуниверситет им. И. И. Мечникова. Оп. 12. Спр. 120.
Сводный отчѐт о научно-исследовательской работе Одесского Государственного университета им. И. И. Мечникова за 1956 год, 33 арк.
34. Чибисов К. В. Работы советских ученых в области теории фотографических эмульсий / Константин Владимирович Чибисов // Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии. – 1957. – Т.2. – №5. – С.381 – 382.
35. Чибисов К. В. Советская фотографическая наука / К. В. Чибисов, В. И. Шеберстов // Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии. – 1970. – Т.15, № 2. – С. 85 – 119.
36. Державний архів Одеської області. Ф. Р – 1438. Одесский Госуниверситет им. И. И. Мечникова. Оп. 12. Спр. 48. Отчѐт Одесского Государственного университета шимени И.И. Мечникова за 1951 – 52 уч. год, 114 арк.
37. Державний архів Одеської області. Ф. Р – 1438. Одесский Госуниверситет им. И. И. Мечникова. Оп. 15. Спр. 61. Отчѐт о работе кафедры за 1962 – 1963 учебный год, 20 арк.
38. Державний архів Одеської області. Ф. Р – 1438. Одесский Госуниверситет им. И. И. Мечникова. Оп. 12. Спр. 29.
Годовой отчет о работе факультетов 1949 – 1950, 206 арк.
39. Державний архів Одеської області. Ф. Р – 1438. Одесский Госуниверситет им. И. И. Мечникова. Оп. 15. Спр. 115. План учебной работы кафедры экспериментальной физики на 1964 – 1965 учебный год, 2 арк.
40. Демидов Констянтин Констянтинович // За наукові кадри. – 1965. – 26 травня. – С. 2.
41. Кафедра фізики [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://physics.pdpu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=827
42. Грушицька І. Б. Наукова діяльність вченого-фізика Т. Я. Сьори в Одеському університеті / І. Б. Грушицька // Шістнадцята Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів “Пріоритети української науки і техніки”: Мат. конф., 18 травня 2011 р., м. Київ. – К., 2011. – С. 61 – 63.
43. Державний архів Одеської області. Ф. Р – 1438. Одесский Госуниверситет им. И. И. Мечникова. Оп. 12. Спр. 31. Отчѐт о работе университета за 1949 – 50 учебный год, 139 арк.
44. Історія Навчально-наукового інституту фізики, математики та комп’ютерно-інформаційних систем Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.physmath.cdu.edu.ua/institut-history
45. Мельниченко В. М. Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького – 90 років (історикодокументальний нарис) [Електронний ресурс] / В. М. Мельниченко // Режим доступу: http://nsku.ck.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=58:-------90-&catid=13:2010-12-16-01-26-29&Itemid=25
46. Фоменко А. С. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://biophys.odmu.edu.ua/Bio/History/Fomenko.htm
47. Державний архів Одеської області. Ф. Р – 1438. Одесский Госуниверситет им. И. И. Мечникова. Оп. 12. Спр. 266. Протоколы заседаний Учѐного Совета. 29.01.1963 – 25.01.1963, 37 арк.
48. Чемересюк Г. Г. Сердюк Віктор Васильович / Г. Г. Чемересюк // Професори Одеського (Новоросійського) університету: біографічний словник: в 4 т. [відп. ред. В. А. Сминтина; заступ. відп. ред.: М. О. Подрезова; упоряд.: В. П. Пружина, В. В. Самодурова]. – 2-ге вид. доп. – Одеса: Астропринт, 2005. – .– Т. 1: Ректори. – 2005. – С. 97 – 100.
49. Професори Одеського (Новоросійського) університету: біографічний словник: в 4 т. / [відп. ред. В. А. Сминтина; заступ. відп. ред.: М. О. Подрезова; упоряд.: В. П. Пружина, В. В. Самодурова]. – 2-ге вид., доп. – Одеса: Астропринт, 2005. – .–Т. 2: А – І. – 2005. – 509 с.
Published
2021-06-24
How to Cite
Groushitska , I. B. (2021). School of scientific photography of E. A. Kirilov. Zaporizhzhia Historical Review, 1(39), 315-320. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1415