The national revival and self-organization of the Polish minority in independent Ukraine: historiographical aspect

  • A. S. Garbaruk
Keywords: independent Ukraine, national-cultural association, Polish national minority, Ukrainian historiography

Abstract

This article analyzes the scientific developments of Ukrainian researchers in the question of modern national renaissance of Poles in Ukraine and adjustment of organized process of their cohesion. The processes that affect the state of the problem are occasionally outlined. The author determines studies, that considere subject in part, and those, that directly relate to recovery and self-organization of modern Ukrainian Polish Diaspora in the way of establishing cultural associations. The general trends of works and individual studies are emphasized.

References

1. Мала енциклопедія етнодержавознавства / Упор. Ю. Римаренко. – К.: Довіра, Генеза, 1996. – 942 с.
2. Міжнаціональні відносини в Україні: стан, тенденції, перспективи / Кер. авт. кол. Д. В. Табачник. – К.: Етнос, 2004. – 582 с.
3. Міжнаціональні відносини і національні меншини в Україні: стан, перспективи / За ред. Р. Чілачави. – К.: Голов. спец. ред. л-ри мовами нац. меншин України, 2004. – 384 с.
4. Калакура О. Гармонізація життєдіяльності польської меншини в Україні як чинник українсько-польського партнерства / О. Калакура // Наукові записки: збірник. – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса, 2006. – С. 288 – 299.
5. Калакура О. Польська етнічна група в процесі становлення громадянського суспільства в Україні / О. Калакура // Наукові записки ІПіЕНД. Серія: Політологія і етнологія. – К. : ІПіЕНД імені І. Ф Кураса, 2000. – Вип. 14. – С. 175 – 185.
6. Калакура О. Поляки на землях України: ментально-етнографічний портрет ХХ ст. / О. Калакура // Наукові записки ІПіЕНД. Курасівські читання.– К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса, 2006. – Вип. 30. Кн. 1. – С. 173 – 186.
7. Калакура О. Поляки – сусіди українців і давні жителі на їх етнічних землях / О. Калакура // Українознавство. – № 5. – К.: [б. в.], 2005. – С. 80 – 88.
8. Калакура О. Я. Українська полонія в контексті українсько-польських відносин очима сучасної центральної та місцевої преси / О. Я. Калакура // Наукові записки ІПіЕНД. – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса, 2001. – Вип. 15. – С. 250 – 258.
9. Калакура О. Польськість і українськість української полонії / О. Калакура // Українознавство. – 2009. – № 1. – С. 251 – 256.
10. Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ ст. / О. Я. Калакура. – К.: Знання України, 2007. – 508 с.
11. Вахніна Л. Відродження польської діаспори в Україні / Л. Вахніна // Україна і Польща. Стратегічне партнерство. Історія. Сьогодення. Майбутнє. Зб. наук. пр. Ч. 2. – К. : [б. в.], 2002. – С. 137 – 146.
12. Гажаман В. Задоволення етнокультурних потреб поляків в сучасній Україні / В. Гажаман // Польська культура в житті України. Історія. Сьогодення: Матеріали II Міжнар. наук. конф., Київ, 6 – 9 листопада 1997 р. – К.: Голов. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2000. – С. 24 – 26.
13. Моцок В. Польська меншина в Україні в 1990-х роках: досвід національного життя / В. Моцок // Міжнар. наук. конгрес “Українська історична наука на порозі ХХI ст.”, Чернівці, 2000. – Чернівці: [б. в.], 2001. – Т. 2. – С. 329 – 333.
14. Зашкільняк Л. О. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів / Л. О. Зашкільняк, М. Г. Крикун. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2002. – 752 с.
15. Зашкільняк Л. Образ Польщі та поляків у сучасній Україні / Л. Зашкільняк // Проблеми слов’янознавства. – 2011. – Вип. 60. – С. 68 – 80.
16. Лазар Я. Польська національна меншина та пошук методів дослідження у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених / Я. Лазар // Наук. записки Тернопільського держ. педаг. університету імені В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: [б. в.], 2001. – Вип. 10. – С. 451 – 459.
17. Горун Д. О. Українсько-польські відносини (1991 – 1997 роки): дис.. … канд. істор. наук: 07.00.02 / Горун Дмитро Олександрович. – Одеса, 1999. – 182 с.
18. Лишко В. В. Українсько-польські зв’язки в галузі культури (1991 – 1999 роки): дис. … канд. істор. наук: 07.00.01 / Лишко Вікторія Володимирівна. – Київ, 2002. – 224 с.
19. Васюк А. В. Українсько-польські відносини у сфері культури (2001 – 2010 роки): українознавчий аспект: дис. … канд. істор. наук: 09.00.12 / Васюк Анатолій Валерійович. – Київ, 2012. – 255 с.
20. Медведчук Н. А. Українсько-польське співробітництво в гуманітарній сфері: кінець 80-х – 90-ті роки ХХ століття: дис. … канд. істор. наук: 07.00.02 / Медведчук Наталія Анатоліївна. – Львів, 2004. – 227 с.
21. Завітневич Н. Г. Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах: дис. … канд. політ. наук: 23.00.04 / Завітневич Наталія Георгіївна. – Київ, 2008. – 241 с.
22. Стрільчук Л. В., Стрільчук В. В. Інституційні складові українсько-польських гуманітарних взаємин і співробітництва: монографія / Л. В. Стрільчук, В. В. Стрільчук. – Луцьк: Волинські старожитності, 2013. – 258 с.
23. Румянцева А. Є. Відродження та розвиток національних культур в Україні. 1988 – 1996 рр. (на матеріалах південних областей): дис. … канд. істор. наук: 07.00.01/ Румянцева Анжеліка Євгенівна. – Одеса, 1997. – …с.
24. Мащенко І. Ю. Національно-культурне відродження етнічних меншин Центральної України в 90-х роках ХХ століття: дис. … канд. істор. наук: 07.00.01 / Мащенко Ірина Юріївна. – Черкаси, 2002. – 195 с.
25. Шайхатдінов А. З. Культурна самобутність етнічних меншин Донецької області на межі XX-XXI століть: дис. … канд. істор. наук: 07.00.01 / Шайхатдінов Андрій Загітович. – Донецьк, 2010. – 224 с.
26. Муравський О. І. Суспільно-політичні процеси в західних областях УРСР (1985–1991): міжнаціональний та міжконфесійний аспекти: дис. … канд. істор. наук: 07.00.01 / Муравський Олег Іванович. – Львів, 2009. – 228 с.
27. Хоменко М. Відродження культур національних меншин сучасної України (1991 – 1996 роки) / М. Хоменко // Київський університет. Вісник. Серія “Історія”. – К.: [б. в.], 1997. – Вип. 36. – С. 82 – 90.
28. Багмет М. Міжкультурна взаємодія громадських об’єднань етноспільнот України / М. Багмет // Політичний менеджмент. – 2004. – № 2. – С. 68 – 77.
29. Миндра Л. Недержавні некомерційні організації України і Польщі як чинник демократичного суспільства / Л. Миндра // Україна і Польща в ХХ столітті: проблеми і перспективи взаємовідносин. Зб. н. пр. / За ред. П. М. Чернеги. – Київ – Краків: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2002. – 312 с.
30. Лойко Л. І. Громадські організації етнічних меншин України: природа, легітимність, діяльність / Л. І. Лойко. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2005. – 634 с.
31. Ковач Л. Національно-культурні товариства України: сучасний стан та проблеми розвитку / Л. Ковач // Наукові записки ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса. – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса, 2008. – Вип. 40. – С. 97 – 107.
32. Виткалов С. В. Національно-культурні товариства як фактор оптимізації духовного життя сучасної Рівненщини / С. В. Виткалов // Актуальні питання вітчизняної і всесвітньої історії: наук. записки РДГУ. Вип. – Рівне: РДГУ, 2010. – Вип. 17. – С. 156 – 159.
33. Коваленко О. М. Освітянська політика України та Польщі щодо національних меншин (2000 – 2005 роки) / О. М. Коваленко // Грані. Науково-теоретичний громадсько-політичний альманах. – 2012. – № 5. – С. 34 – 39.
34. Барановська Н.П. Національно-культурні товариства України у життєвому просторі України / Н. П. Барановська // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний вимір (1991 – 2010 роки): зб. наук. статей. – К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – С. 56 – 82.
35. Національно-культурні товариства Рівненщини: довідник. – Рівне: [б. в.], 2008. – 30 с.
36. Рудницький С. В. Чинник українсько-польської співпраці у процесі реалізації інтересів польської національної меншини в Україні / С. В. Рудницький // Політологічний вісник. – 2011. – Вип. 52. – С. 371 – 382.
37. Стрільчук Л. В. Питання етнічних меншин у відносинах між Україною та Польщею / Л. В. Стрільчук // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – Вип. 2. – С. 96–102.
38. Заставецький Т. Динаміка чисельності, розселення та структура польської етнічної меншини на Хмельниччині (др. пол. ХХ ст.) / Т. Заставецький // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. – Хмельницький: [б. в.], 1999. – С. 400 – 406.
39. Бонусяк А. В. Польська спільнота Бердянська. Виклики сучасності: монографія / А. В. Бонусяк, О. М. Сухомлинов. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 253 с.
40. Середюк М. С. Діяльність Товариства польської культури імені Адама Міцкевича в Чернівцях у 1991 – 2009 рр. / М. С. Середюк // Гілея: наук. вісник. – 2013. – № 72. – С. 172 – 176.
41. Бутковська Н. Ю. Динаміка соціального статусу етнічної спільноти (на прикладі поляків Житомирської області): дис. … канд. соціол. наук: 22.00.04 / Бутковська Наталія Юріївна. – Київ, 2006. – 190 с.
42. Рудницький С. Динаміка реєстрації польських нац.-культ. товариств Житомирщини у 1989-2004 рр. / С.Рудницький // Ucrainica Polonica. – Київ; Житомир: ВЦ Київ. нац. лінгв. ун-т, 2005. – Т. 2. – С. 141 – 147.
43. Ризинкевич В. Польська національна меншина Тернопільщини: сучасний стан / В. Ризинкевич // Матеріали V Буковинської міжнар. іст.-краєзн. конф., 29 вересня 2005 р., Чернівці. – Чернівці: ЧНУ імені Ю. Федьковича, 2005. – Т. 1.: Історія України. Краєзнавство. – С. 343 – 346.
44. Ткач В. Культурно-освітня діяльність поляків Тернопільщини наприкінці XX – на початку XXI ст. / В. Ткач // Мандрівець. – 2007. – № 2. – С. 47 – 51.
45. Муравський О. Товариство польської культури Львівщини: історія і сучасність / О. Муравський // Україна – Польща: істор. спадщина і суспільна свідомість: зб. н. пр. – Львів: [б. в.], 2010 – 2011. – Вип. 3 – 4. – С. 234 –239.
46. Lopachak A. Położenie mniejszości polskiej w obwodzie iwano-frankowskim na Ukrainie: Praca magisterska / A. Lopachak / Uniwersytet Wrocławski. Wydział nauk społecznych. Instytut studiow międzynarodowych. – Wrocław, 2013. – 111 s.
47. Гарбарук А. С. Товариство польської культури на ім. Єви Фелінської на Волині як приклад транскордонної соціокультурної співпраці / А. С. Гарбарук // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. “Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень”, 10 – 11 травня 2011 р. : у 3 т. Т. 1. – Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2011. – С. 31 – 33.
48. Гарбарук А. Етнічна ідентичність волинських поляків в умовах полікультурності українського суспільства / А. Гарбарук // Наук. зап. Серія “Культурологія”. Матеріали VI Міжнар. наук. конф. “Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей”, 12 – 13 квітня 2013 р., м. Острог. Ч. 2. – Острог: Вид. нац. ун-ту “Острозька академія”, 2013. – Вип. 12. – С. 389 – 393.
49. Гарбарук А. Товариство польської культури ім. Тадеуша Костюшка на Волині: визначальні засади організації та функціонування / А. Гарбарук // Наук. вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2013. – Вип. 21. – С. 80 – 85.
Published
2021-06-24
How to Cite
Garbaruk , A. S. (2021). The national revival and self-organization of the Polish minority in independent Ukraine: historiographical aspect. Zaporizhzhia Historical Review, 1(39), 265-269. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1404