Cooperation of Ukraine and Poland within the framework of euroregions: historiography interpretation

  • N. M. Chorna
Keywords: historiography, euroregions, cross-border cooperation, Poland, Ukraine

Abstract

The historiographical analysis of scientific works touching the issues of Ukrainian-Polish cooperation within the framework of euroregions Carpathian and Bug. The approaches to estimate the efficiency of cooperation of two countries have been considered. The factors influencing the character of the proceeding of the euroregions and the level of the political commitment of Ukraine and Poland are studied. Ascertains the level of scientific insight into the problem and substantiates the need of further investigation into the problem.

References

1. Харчинська О. Транскордонна співпраця України та Польщі в європейському контексті (на прикладі євро регіону "Буг") / О. Харчинська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. − Вип. 11. − Ужгород : Вид-во Ужгород. нац. ун-ту "Говерла", 2009. − С. 242−245.
2. Кіндрат К. Українсько-польські стосунки на зламі тисячоліть : монографія / К. Кіндрат, С. Трохимчук. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2002. – 112 с.
3. Лендьел М. Досвід Карпатського єврорегіону: поштовх до переосмислення моделі транскордонного співробітництва / М. Лендьел // На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів / За ред. С. Максименка, І. Студеннікова. – К. : "Логос", 2000. – С. 49−70.
4. Васьківська К.В. Транскордонне співробітництво України в умовах євроінтеграції / К.В. Васьківська, Г.В. Кушнірук // Вісник Львівської державної фінансової академії / під. ред. П. Ю. Буряка. – Львів : ЛДФА, 2010. – №18. – С. 33−41.
5. Шманько Г. ...І кордони не в заваді. Міжнародне співробітництво органів державного управління та місцевого самоврядування в Карпатському Єврорегіоні / Г. Шманько // Політика і час. – 1995. – №11. – С. 51−53.
6. Роїк Н.Г. Інституційна транскордонна співпраця в контексті розширення ЄС: проблеми та перспективи Карпатського єврорегіону / Н.Г. Роїк // Гілея: науковий вісник : Зб. наук. пр. − К., 2011. − Вип. 43. − С. 683−691.
7. Волошко В. Реалії та перспективи транскордонного співробітництва України / Віталій Волошко // Регіональна економіка.  2005.  №4.  С. 123131.
8. Щерба Г.І. Розвиток транскордонного співробітництва в українсько-польських єврорегіонах / Г.І. Щерба // Вісник Одеського національного університету. – 2009. – Т. 14. – Вип. 2. – С. 18–27.
9. Роїк Н. Українсько-польське міжрегіональне й транскордонне співробітництво / Наталія Роїк // Вісник Прикарпатського університету. Науковий журнал. Серія : Політологія. − 2011. − №4−5. − С. 186−190.
10. Передрій О.С. Економічна сфера − базова у транскордонному співробітництві / О.С. Передрій, С.В. П'ястецька-Устич // Ефективність транскордонного співробітництва через міжнародний моніторинг та координацію діяльності національних суб’єктів : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 8−9 квітня 2011 р.). – Ужгород, 2011. – С. 79−92.
11. Прус І. Форми транскордонного співробітництва (на прикладі Волинської області) / Ірина Прус // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія: Політичні науки. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія". – Вип. 4. – 2010. – С. 168−177.
12. Стрільчук Л.В. Правове забезпечення транскордонного співробітництва України та Республіки Польща // Л.В. Стрільчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Науковий журнал. Серія : Історичні науки. − 2008. − №11. − С. 162−167.
13. Луцишин П.В. Єврорегіон Буг: обласний суспільно-географічний комплекс: теорія, методика, практика / П.В. Луцишин. − К. : ІСД МО, 1996. − 207 с.
14. Єврорегіон "Буг": Волинська область / За ред. Б.П. Клімчука, П.В. Луцишина, В.Й. Лажніка. − Луцьк : Ред.-вид. від. Волин. ун-ту, 1997. − 448 с.
15. Клімчук Б.П. Єврорегіон "Буг": концепція та стратегія розвитку : монографія / Б.П. Клімчук, Н.П. Луцишин, П.В. Луцишин. − Луцьк : Ред.-вид. відд. "Вежа" ВДУ імені Лесі Українки, 2002. − 416 с.
16. Буглай Н.М. Польща в реалізації євроінтеграційного курсу України: міжрегіональне співробітництво (1999−2008 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.02 / Н.М. Буглай. − К., 2009. − 20 с.
17. Васильєв Д. Українсько-польські відносини наприкінці ХХ ст. / Дмитро Васильєв, Людмила Чекаленко // Нова політика. – 1998. – №4. – С. 13–17.
18. Харчинська О. Інституційна основа здійснення транскордонного співробітництва (на прикладі єврорегіону "Буг") / О. Харчинська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. − Вип. 12. − Ужгород : Вид-во Ужгород. нац. ун-ту "Говерла", 2009. − С. 191−194.
19. Рябінін Є.В. Транскордонне співробітництво в системі процесів регіональної інтеграції України (політологічний аналіз) : монографія / Є.В. Рябінін. − Маріуполь, 2011. − 157 с.
20. Янків М. Україна і Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат (політико-економічний та секторальний аналіз) : монографія / Мирон Янків. − Львів : Світ, 2011. − 398 с.
21. Кулина С.Я. Державне регулювання транскордонного економічного співробітництва : автореф. дис. … канд. ек. наук : спец. 08.00.03 / С.Я. Кулина. − Львів, 2008. − 24 с.
22. Борщевський В.В. Українсько-польське транскордонне співробітництво в контексті європейської інтеграції України / В.В. Борщевський // Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія : Зб. наук. праць / За ред. З.В. Герасимчук. – Вип. 6 (23). – Ч. І. – Луцьк : Луцьк. нац. техн. ун-т, 2009. – С. 66−80.
23. Поліщук Л. Основні пріоритети співпраці українських і польських регіонів: реалії та перспективи / Ліна Поліщук // Економічний часопис-ХХІ. − 2008. − №3−4. − С. 30−37.
24. Каплинський О.В. Роль Вишеградської четвірки в контексті національної безпеки України / Олександр В’ячеславович Каплинський // Стратегічні пріоритети. − 2009. − №2 (11). − С. 47−54.
Published
2021-06-24
How to Cite
Chorna , N. M. (2021). Cooperation of Ukraine and Poland within the framework of euroregions: historiography interpretation. Zaporizhzhia Historical Review, 1(39), 261-265. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1403