The problem of Slobozhanshchyna teachers’ standing during 1917–1921 in modern Ukrainian historiography

  • T. O. Mankivska
Keywords: national liberation movement, Slobozhanshchyna, school education, teachers, modern Ukrainian historiography

Abstract

Scientific works of modern Ukrainian researchers dedicated to history of national educational system formation during the period of national liberation movement (1917-1921) are analyzed in the article. The degree of scientific investigation of the problem of Slobozhanshchyna teachers’ standing, particularities of their genderage, social and national staff, professional training, trade organization and role in the development of school education in a region during 1917–1921 are discovered; prospects of a further investigation are defined.

References

1. Киридон П.В. Освітня справа доби гетьманату (квітень – грудень 1918 року) в контексті сучасної вітчизняної історіографії Української Держави П. Скоропадського / П.В. Киридон // Історична пам’ять. – 2002. - № 1 – 2. – C. 55 – 62.
2. Чирва Ю.І. Розвиток народної освіти України (1917–1932 рр.): історіографія проблеми: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук / Чирва Юрій Іванович. – Дніпропетровськ, 1995. - 18 с.
3. Ситніков О.П. Освіта в Українській СРР (1920-ті роки): історіографія: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук / Ситніков Олександр Пантелійович – К., 2003. – 16 с.
4. Кір’янова О.Л. Науково-педагогічна і вчительська інтелігенція радянської України в умовах культурно-освітніх перетворень 20–30-х рр. ХХ ст.: історіографія: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук / Кір’янова Олена Леонідівна – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 21 с.
5. Клицаков И.А. Учительство: трудная судьба (1917–1937 гг.) / И.А. Клицаков; Горловский гос. пед. ин-т иностр. языков имени Н.К. Крупской. – Луганск, 1993. – 186 с.; Кліцаков І.О. Педагогічні кадри України (1917–1937 рр.) / І.О. Кліцаков. – Донецьк: Юго-Восток, 1997. – 310 с.
6. Курило В.С. Освіта і педагогічна думка Східноукраїнського регіону у ХХ столітті / В.С. Курило. – Луганськ: ЛДПУ, 2000. – 460 с.
7. Коваль В.В. Становище народного вчительства в період гетьманату П. Скоропадського (за матеріалами журналу “Село”) / В.В. Коваль // Освіта, наука і культура на Поділлі: Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – Т.12. – С. 415 – 422.
8. Боровик А.М. Українізація загальноосвітніх шкіл за часів виборювання державності (1917 – 1920 рр.) / А.М. Боровик. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2008. – 368 с.
9. Передерій І.Г. Розбудова національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради: історичний аспект: Монографія / І.Г. Передерій. – Полтава: вид-во ПолтНТУ, 2009. – 160 с.
10. Марчук М.В. Освітні процеси в Україні в період національно-культурного відродження 1917 – 1920-х років / Микола Марчук. – Коломия: Вік, 2002. – 61 с.
11. Розовик Д.Ф. Культурне будівництво в Україні у 1917 – 1920 рр.: до 175-ї річниці Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка / Д.Ф. Розовик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – К.: Аквілон-Плюс, 2011. – 543 с.
12. Агафонова Н.В. Становлення національної системи освіти в Україні: 1917 – 1920 рр. / Н.В. Агафонова. – Одеса: Принт Мастер, 2002. – 205 с.
13. Завальнюк О.М. Будівництво української загальноосвітньої школи в роки національно-демократичної революції (1917 - 1920): історичний нарис / О.М. Завальнюк, Ю.В. Телячий. – Кам’янець-Подільський: “Абетка НОВА”, 2001. – 212 с.
14. Телячий Ю.В. Реформа української загальноосвітньої школи в роки національно-демократичної революції (1917–1920): історичний аспект: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук / Телячий Юрій Васильович – Чернівці, 2000. – 16 с.
15. Ротар Н.Ю. Діяльність українських національно-демократичних урядів в галузі освіти (1917–1920 рр.) автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук / Ротар Наталія Юріївна. – Чернівці, 1996. – 22 с.
16. Богуславська В.Г. Народна освіта України в добу національно-демократичної революції 1917–1920 рр.: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук / Богуславська Валентина Григорівна. – Донецьк, 2001. – 19 с.
17. Машевський О.П. Політика уряду гетьмана П. Скоропадського в галузі освіти, науки, мистецтва: (квітень – грудень 1918 р.): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук / Машевський Олег Петрович – К., 1997. – 16 с.
18. Балицька О.В. Громадсько-політична діяльність української інтелігенції (березень 1917 – квітень 1918 рр.): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук / Балицька Олена Віталіївна. – Київ, 1993. – 23 с.
19. Кравченко А.А. Українська загальноосвітня середня школа в період визвольних змагань (1917–1920 рр.): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук / Кравченко Алла Анатоліївна. - Запоріжжя, 2002. – 16 с.
20. Мельник Е. Боротьба Всеукраїнської учительської спілки за збереження національної школи в часи денікінщини / Е. Мельник // Історичний журнал. – 2005. – № 6. – С. 83 – 89; Мельник Е. Боротьба громадських організацій в Україні за збереження української національної школи в період денікінщини (вересень – грудень 1919 р.) / Е. Мельник // Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Історичні науки. – 2008. – Вип. 1. – С. 122 – 140.
21. Сорочан Н.А. Перша українська гімназія у Харкові за часів Центральної ради і Гетьманату П. Скоропадського / Н.А. Сорочан // Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми: матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 20 квітня 2004 р.). Ч. 1. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; уклад.: Е.І. Романова, Л.В. Хлєсткова. – Х., 2004. – С. 177 – 183; Сорочан Н.А. Харківське товариство “Просвіта” і відродження української школи за доби Центральної ради (березень 1917 – квітень 1918 р.) / Н.А. Сорочан // Збірник наукових праць: історичні науки. Науковий вісник ХДПУ. – Вип. 1. – Х.: “Основа”, 1998. – С. 110 – 115.
22. Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 1920-х – 1930-х років: соціальний портрет та історична доля / Г.В. Касьянов. – К.: Глобус, Вік; Едмонтон: Канадський ін-т Українських студій Альбертського Університету, 1992. – 176 с.
23. Липинський В.В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-і роки / В.В. Липинський; Донецький державний технічний університет. – Донецьк: РВА ДонДТУ, 2000. – 248 с.
24. Єфіменко Г. Соціальне обличчя вчительства УСРР в контексті трансформації суспільства (1920-і роки) / Г. Єфіменко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвідомчий зб. наук. праць – Вип. 17. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2007. – С. 138 – 161.
25. Борисов В.Л. Становлення та розвиток загальноосвітньої школи в Україні 1920–1933 р.: дис. …канд. іст. наук: 07.00.01 / В.Л. Борисов; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 190 арк.
26. Стрижак Є.М. Кадрове забезпечення середньої та вищої школи УСРР: історичний досвід 1920–1930 років: дис. …канд. іст. наук: 07.00.01 / Є.М. Стрижак; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2007. – 200 арк.
27. Кукурудзяк М.Г. З історії національної школи і педагогічної думки в Українській Народній Республіці / М.Г. Кукурудзяк, М.М. Собчинська. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1997. – 175 с.
28. Березівська Л.Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: монографія / Л.Д. Березівська. – К.: Богданова А.М., 2008. – 406 с.
29. Дем’яненко Н.М. Учительські інститути в системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія / Н.М. Демяненко, І.М. Кравченко; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т вищої освіти АПН України. – К.: Фенікс, 2010. – 510 с.
30. Нікітчина С.О. Становлення і розвиток системи професійно-педагогічної підготовки вчителів історії в Україні (1917–1991 рр.): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора. пед. наук / Нікітчина Світлана Олександрівна – К., 1998. – 33 с.
31. Булда А. Професійна підготовка вчителів історії у період національно-визвольних змагань (1917 – 1920 рр.) / А. Булда // Історія в школі. – 1998. – № 1. – С. 2 – 7.
32. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область. / Акад. пед. наук України та ін.; [за заг. ред.: І.Ф. Прокопенко]. – К.: Знання України, 2009. – 431 с.
33. Рудий Г.Я. Преса України 1917 – 1920 рр. як об’єкт дослідження української культури: джерелознавчий і методологічний аспекти / Г.Я Рудий. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – 548 с.
34. Зайченко І.В. Проблеми української національної школи у пресі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / І.В. Зайченко; [за ред. М.Д. Ярмаченка]. – Львів, 2002. – 344 с.
Published
2021-05-06
How to Cite
Mankivska , T. O. (2021). The problem of Slobozhanshchyna teachers’ standing during 1917–1921 in modern Ukrainian historiography. Zaporizhzhia Historical Review, 1(39), 254-258. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1401