Jozef Pilsudski and formation of Polish foreign policy towards Soviet Russia in November 1918 – January 1919 years (military-political aspect)

  • I. A. Skubiy
Keywords: Jozef Pilsudski, Poland, Germany, Wilno, Ober Ost, Soviet Russia, bolshevism

Abstract

The genesis of the Polish-Soviet conflict in the early months of the existence of Rzeczpospolita II is concerned in the article. It has been concluded that Jozef Pilsudski, who led the eastern vector of Polish foreign policy, had formed his attitude towards Soviet Russia on the basis of information provided by Polish intelligence and the negotiations with the Ober Ost's German military command. It has been proved that the Red Army occupation of Wilno was perceived by the Polish Supreme Commander as the beginning of the conflict between two countries.

References

1. Nowak, Andrzej. Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku) / Andrzej Nowak. – Kraków: Arcana, 2001. – 635 s.
2. Zackiewicz, Grzegorz. Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego 1918–1939 / Grzegorz Zackiewicz. – Kraków: Arcana, 2004. – 836 s.
3. Garlicki, Andrzej Józef Piłsudski: 1867-1935 / Andrzej Garlicki. – Warszawa: Znak, 2008. – 872 s.
4. Borzęcki, Jerzy. Pokój ryski 1921 roku i kształtowanie się międzywojennej Europy Wschodniej / Jerzy Borzęcki. – Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2012. – 429 s.
5. Михутина И. В. Польско-советская война 1919-1920 гг. / И. В. Михутина. – М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1994.
6. Матвеев Г. Ф. Пилсудский / Г. Ф. Матвеев. – Москва.: Молодая гвардия, 2008. – 512 с.
7. Baranowski, Wladysław. Rozmowy z Pilsudskim 1916–1931 / Wladysław Baranowski . – Warszawa: Zebra, 1990. – 141 с.
8. Тухачевский М. Н. Поход за Вислу. Пилсудский Ю. Война 1920 года. / М. Н. Тухачевский, Ю. Пилсудский. – М.: Новости, 1992. – 320 с.
9. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce (далее IJP w Ameryce) Adjutantura Generalna Naczelnego Dowództwa, Grupa I: Sprawy wojskowe, T. 1.
10. Михутина И. В. Кто готовил советизацию Польши в 1918 году? // Революционная Россия 1917 года и польский вопрос: новые источники, новые взгляды. Сборник статей польских и российских исследователей. / Ответственные редакторы М. Волос и А.М. Орехов. – М.: Институт славяноведения РАН, 2009. – С. 260-281.
11. Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Том II, ноябрь 1918 г. – апрель 1920 г. / отв. ред. И. А. Хренов. – М.: Наука, 1964. – 720 с.
12. IJP w Ameryce. Adjutantura Generalna Naczelnego Dowództwa, Grupa I: Sprawy wojskowe, T. 2.
13. IJP w Ameryce. Archiwum Józefa Piłsudskiego, T. 25.
14. Piłsudski, Józef. Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 5. / Tom niniejszy zredagował, wstępem i przypisami zaopatrzył Kazimerz Switalski. – Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego, 1937. – 160 s.
Published
2021-06-24
How to Cite
Skubiy , I. A. (2021). Jozef Pilsudski and formation of Polish foreign policy towards Soviet Russia in November 1918 – January 1919 years (military-political aspect). Zaporizhzhia Historical Review, 1(39), 211-216. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1393