The state of post-war public education in Ukrainian SSR citing on an example of Poltavska region in 1943-1946

  • D. P. Vasylenko
Keywords: material and technical basis, training base, Department of public education, Poltavska region, school, public education

Abstract

The paper deals with the state of post-war public education in Ukrainian SSR citing on an example of Poltavska region in 1943-1946. According to the archival material the analysis of data concerning losses and the process of reconstruction in this sector of the region has been conducted. The basic problems that were solved primarily in order to reconstruct the public school education of the region have been stated. The methods of efficiency reconstruction in the sector of education in the Poltavska region have been suggested.

References

1. ДАПО. – Ф. 4298. – Оп. 1. – Спр. 5. Накази розпорядження, Народного комітету освіти та рішення виконавчого комітету Полтавської обласної Ради депутатів трудящих. – на 119 арк.
2. ДАПО. – Ф. 4298. – Оп. 1. – Спр. 9. Річний звіт Обласного відділу народної освіти про роботу шкіл області. – на 20 арк.
3. ДАПО. – Ф. 4298. – Оп. 1. – Спр. 24. Звіт Полтавського обласного відділу народної освіти за роботу середніх, семирічних та початкових шкіл в 1944 / 1945 учбовому році. – на 69 арк.
4. ДАПО. – Ф. 4298. – Оп. 1. – Спр. 47. Звіт Полтавського обласного відділу народної освіти про роботу початкових, семирічних та середніх шкіл області у 1945-1946 навчальному році. – на 181 арк.
5. Берека В. Є. Соціально-педагогічні основи розвитку позашкільної освіти в Україні (1957-2001 р.р.) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / В. Є. Берека. – К., 2001. – 20 с.
6. Брехунець Н. С. Навчальні заклади освіти України 50-80-х років ХХ століття : історіографія : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 “Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни” / Н. С. Брехунець. – К., 2006. – 25 с.
7. Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : монографія / Л. Д. Березівська – К. : Богданова А. М., 2008. – 406 с.
8. Кабатченко М. В. Народное образование в СССР. 1917–1967 / М. В. Кабатченко. – М. : Просвещение, 1986. – 187 с.
9. Кашина М. П. Народное образование в РСФСР / М. П. Кашина. – М. : Просвещение, 1970. – 355 с.
10. Литвин В. М. Україна в другому повоєнному десятилітті (1956–1965) / В. М. Литвин. – К. : Видавничий дім “Лі-Терра”, 2004. – 272 с.
11. Постанови партії та уряду про школу / [упоряд. О. Г. Сивець]. – К.–Х. : Радянська школа, 1947. – 152 с.
12. Сайдакова Е. И. Вопросы организации всеобщего обучения / Е. И. Сайдакова. – М., 1953. – 201 с.
13. Українська радянська енциклопедія / [упоряд. М. П. Бажан, І. К. Білодід, В. Г. Бондарчук та ін.]. – К. : Головна редакція Української Радянської Енциклопедії АН УРСР, 1965. – 808 с., іл. с. 625
14. История Украинской ССР в 10 т. / [сост. В. А. Лихолат и др.]. – К. : “Наукова думка”, 1977–1986. Т. 9: История развития УССР в период развития социалистического общества. – 1985. – 582 с.
15. Москалик Г. Ф. Стан розвитку функціонування народної освіти міста Кременчука в післявоєнні роки / Г. Ф. Москалик // Імідж сучасного педагога. – 2007. – № 1/2. – С. 55-56.
16. Шемет П. Г. Освіта і виховання на Полтавщині в минулому й сьогоденні / П. Г. Шемет. – Полтава, 1991.]. [Бойко А. Історія освіти і просто освіта / А. Бойко // Зоря Полтавщини. – 1991. – № 147 (17847). – С. 4.
17. Кременчук 440 // Зб. мат. наук.-практ. конф., присвяченої 440-й річниці заснування міста Кременчука; ред. кол. В. І. Маслак. – Кременчук : ПП Щербатих, 2011. – 278 с.
Published
2021-06-24
How to Cite
Vasylenko , D. P. (2021). The state of post-war public education in Ukrainian SSR citing on an example of Poltavska region in 1943-1946. Zaporizhzhia Historical Review, 1(39), 160-164. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1382