The role of political migrants in the development of education in Transcarpathia during 1919-1939

  • I. O. Stryapko
Keywords: education, national-cultural activity, emigration

Abstract

The article deals upon emerge and development of the education in Transcarpathia during Czechoslovak period. The great role in development of schools network in Transcarpathia played Ukrainian emigrants. They’ve oriented the local population, especially youngsters, on the connections with Ukrainian culture, propagandized ideas Transcarpathia historically being part of Ukraine, created Ukrainian schools, published educational and popular fiction and literature in Ukrainian language.

References

1. Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. Частина І / С. Наріжний. – Прага, 1942. – 372 с. + фото ССХХХІІ с.
2. Ференц П. Національно-культурна діяльність української еміграції на Закарпатті в 20-30 – х роках ХХ ст. / П. Ференц // Carpatica-Карпатика. – Вип. 9. – Ужгород, 2001. – С.106-117.
3. Трощинський В. Міжвоєнна українсько-політична еміграція: результати і актуальні напрямки вивчення проблеми / В. Трощинський // Українська діаспора. – Київ – Чикаго, 1997.– Ч.10.– С.132-136.
4. Стряпко І. Товариство “Просвіта” в громадсько-політичному та культурному житті Закарпаття (1920-1939): Монографія / І. Стряпко / Серія “Studia Regionalistica” / № 5; НДІ політичної регіоналістики; ДВНЗ “Ужгородський національний університет”. – Ужгород : ЗІППО, 2012. – 238 с.
5. Pešek J. Školnictvo v Podkarpatskoj Rusi / J. Pešek // Podkarpatska Rus᾿. Obraz obstojatel’ctv prirodnych, hospodarskich, političeskich, cerkovnych, jazykovych i prosvititel’nych. – Praha. : Orbis, 1923, 207 s. – S. 171-182.
6. Pešina J. Národni školstvi na Podkarpatské Rusi / J. Pešina // Podkarpatská Rus. Sbornik hospodářského, kulturniho a politického poznáni Podkarpatské Rusi / Redigoval Dr. Jaroslav Zatloukal. – Bratislava : Vydal Klub přátel Podkarpatské Rusi. – roku 1936. – 333 p. – S.259-266.
7. Пешек І. Внутреннее развитіе школьнаго дѢла на Подкарпатской Руси въ первомъ 10-лѢтіи чехословацкой республики / І. Пешек // Карпаторусскія достиженія. Составилъ и издалъ учитель А.В. Поповъ. – Ужгород, 1930. – 303 с. – С.54-61.
8. Пачовський В. Срібна Земля. Тисячоліття Карпатської України. Нарис історії з картами / В. Пачовський ; Репринтне видання 1938 р. – Ужгород. : Закарпаття, 1993. – 131 с.
9. Худанич В. Берегівська Українська гімназія / В. Худанич // Берегівська українська гімназія: Матеріали науковопрактичної конференції. – Редактор-упорядник проф. Василь Худанич. – Ужгород. : Гражда, 1997. – 117 с. – С.22-43.
10. Ганчин В. Деякі історично-правові аспекти мовного питання в Закарпатті / В. Ганчин // Українська мова на Закарпатті у минулому і сьогодні. Матеріали науково-практичної конференції (Ужгород, 5-6 травня 1992 року) / [ Ред. кол. Б. К. Галас (відповідальний редактор), В. С. Гадорець, В. Є. Задорожний та інші ]. – Ужгород, 1993. – С.25-35.
11. Панькевич І. Протестний лист І. Панькевича адресований крайкому комуністичної партії в Пряшеві / І. Панькевич // Матеріали наукової конференції, присвяченої пам’яті Івана Панькевича (23-24 жовтня 1992 року). – Ужгород, 1992. – С. 52-53.
12. Панькевич І. Мій життєпис // Ivan Pankevyč a otázky spisovného jazika. Študie a materiály. – Prešov, 2002. – S. 36-41.
13. Панькевич И. Граматика руського языка для молодших кляс шкôл середних и горожаньских / И. Панькевич. – Мукачево, 1922. – 132 с.
14. Мушинка М. І.Панькевич і Закарпаття / М. Мушинка // Матеріали наукової конференції присвяченої пам’яті Івана Панькевича (23 – 24 жовтня 1992 р.) / [Редколегія: П.Федака, Б.Галас, М.Мушинка та ін]. – Ужгород : Закарпатське крайове товариство „Просвіта”, 1992.– 400 с. – С. 151-175.
15. Федака П. Формування національної свідомості закарпатських українців у міжвоєнному 20-річчі (1920 - 1939) / Павло Федака // Науковий збірник товариства „Просвіта” в Ужгороді / [Під. ред. П.Федаки]. – Ужгород, 2000. – Річник IV(XVIII). – С. 6 – 10.
16. Грамматика Панькевича. Разборъ ея на основаніи даныхъ науки о языкѢ, по рецензии профессора Георгия Геровсого. – Ужгород : Свободное слово, 1930. – 32 с.
17. Волошинъ А. Методическая грамматика карпато-русскаго языка для народныхъ школъ. Часть І. Для І и ІІ классовъ народной школы / А. Волошин. – Ужгородъ : Книгопечатня акціонерного товариство „УНІО”, 1919. – 32 с.
18. Черничко І. Августин Штефан – голова товариства вчителів „Учительська громада” / І. Черничко // Августин Штефан. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 110-ій річниці від дня народження / [Упорядники: В. Худанич, М. Могорита, М. Шваб]. – Ужгород: ТОВ „Колірпрінт”, 2003. – С. 24-28.
19. Ревай Ю. Вписуйтеся в члены „Педагогичного Товариства!” / [Ю. Ревай, А. Волошин] // Подкарпатска Русь. – Ужгород. – 1925. – 15января. – Ч.1. – Роч. ІV. – С. 16.
20. Савчук Б. Український Пласт 1911-1939 / Б. Савчук. – Івано-Франківськ : „Лілея-НВ”, 1996. – 272 с.
21. Балега Ю. Моє навчання у відновленій українській Берегівській гімназії / Ю. Балега // Берегівська українська гімназія : Матеріали науково-практичної конференції / [Редактор-упорядник проф. Василь Худанич ]. – Ужгород : Гражда, 1997. – С. 60-61.
22. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО), ф. 72, оп 2. – Спр. 147. Тексти статей інж.Володимирова „Проблема кооперації та народний вчитель”, Шаповала „В оборону українського шкільництва на еміграції” і інші. 8 лютого 1932 – 3 жовтня 1932. – на 74 арк. – Арк. 74.
23. ДАЗО ф. 72, оп 2. – Спр. 28. Відозва про створення товариства прихильників української господарської академії й статут товариства. 13 червня 1931. – на 7 арк. – Арк. 7.
24. ДАЗО ф. 72, оп 1. – Спр. 9. Переписка с Обществом „Прихильників Української господарської Академії” по воросу организации Украинского техническо-хозяйственного института заочного обучения. 13 марта 1932-22марта 1935. – на 14 арк. – Арк. 14.
Published
2021-06-24
How to Cite
Stryapko, I. O. (2021). The role of political migrants in the development of education in Transcarpathia during 1919-1939. Zaporizhzhia Historical Review, 1(39), 130-135. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1375