Formation of the Ukrainian political emigration to Yugoslavia during the interwar period: the first wave

  • V. M. Vlasenko
Keywords: Yugoslavia, war prisoners, Ukrainian People’s Republic, Ukrainian emigration, re-emigration, the Mission of the Ukrainian Red Cross Society, evacuation, emigration wave, diplomatic mission

Abstract

The article describes the process of formation of the first wave of the Ukrainian political emigration to Yugoslavia during the post-revolution period. The main topic of the article constitutes the first emigration wave, which took place in 1918-19. The article depicts the politico-military issues in Crimea and the Southern regions of Ukraine that lead to the evacuation of soldiers and civilians. The article also provides the facts proving the attitude of the Yugoslavian authorities towards Ukrainian emigrants. Aside from that the article contains information about the emigration arrangements on behalf of the Diplomatic Mission of the Ukrainian People’s Republic in Yugoslavia and the Mission of the Ukrainian Red Cross Society in the Balkans. The author thus concludes that the first wave of emigration can be regarded as mobile. The ones re-emigrated to other countries; the others moved back and joined the UPR Army and Armed Forces of South Russia, whilst certain percent of the emigrants stayed in Yugoslavia. The emigration was appended with the war prisoners, whose path back home took course over Yugoslavia.

References

1. Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище / В.П. Трощинський. – К., 1994. – 259 с.
2. Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції 1919-1939 (матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої) / Симон Наріжний. – К., 1999. – 271 с.
3. Політична історія України. ХХ століття: У 6 т. / Редкол.: І.Ф. Курас (голова) та ін. – К., 2002-2006. – Т.5: Українці за межами УРСР (1918-1940) / Керівник тому В.П. Трощинський. – К., 2003. – 720 с.
4. Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття) / В. Піскун. – К., 2006. – 672 с.
5. Козлитин В.Д. Русская и украинская эмиграция в Югославии (1919-1945 гг.) / В.Д. Козлитин. – Харьков, 1996. – 476 с.
6. Козлитин В.Д. Українські громадські організації в Югославії (20-30-ті рр. ХХ ст.) / В.Д. Козлітін // Українська діаспора. – К., 1996. – Ч. 9. – С. 52-69.
7. Козлитин В.Д. Те саме // Українці Хорватії. Матеріали і документи / Культурно-просвітнє т-во русинів і українців Загреба. – Кн. 1. – Загреб, 2002. – С. 21-37.
8. Мовчан С.П. Українська періодика в Югославії та її роль у формуванні національної свідомості і консолідації українців у 1919-1941 рр. / С.П. Мовчан // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / Львівська наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 1996-1997. – Вип. ІІІ-ІV. – С. 226-238.
9. Румянцев О. “Руски новини” та “Рідне слово” – дзеркала двох українських громад Югославії в період між двома світовими війнами / О. Румянцев // Наукові записки Національного ун-ту “Острозька академія”. Зб. наук. пр. Сер.: Історичні науки. – Острог, 2008. – С. 448-460.
10. Сергійчук В. “Хорватський нарід найбільше розуміє нас, українців…” / В. Сергійчук // Українці Хорватії. Матеріали і документи. – Кн. 1. – Загреб, 2002. – С. 97-102.
11. Власенко В. Українська громада у Белграді у міжвоєнний період (за матеріалами паризького “Тризуба”) / В.Власенко // Київська старовина. – К., 2011. – № 1. – С. 123-136.
12. Власенко В. Українська громада у Великому Бечкереку (Югославія) у міжвоєнний період / В. Власенко // Київська старовина. – К., 2011. – № 3. – С. 41-48.
13. Мацях Є. Українці в Хорватії / Є. Мацях // Організація українських націоналістів. 1929-1954. – [Б.м.]: На чужині, 1955. – С. 393-404.
14. Матеріали до історії українців у Боснії / Упоряд. Р. Мизь. – Новий Сад, 2008. – Т. 5. – 259 с.
15. Роговий В.М. Підтримка українських студентів у Хорватії / В.М. Роговий // Історія науки і біографістика: електронне наук. фахове видання / Держ. наук. сільськогосподарська б-ка. – К., 2009. – №2. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/INB/2009-2/09_rogovyj.pdf
16. Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919-1939 / М. Раев; пер. с англ.; предисловие О. Казиной. – М., 1994. – 296 с.
17. Пивовар Е.И. Российское зарубежье: социально-исторический феномен, роль и место в культурно-историческом наследии / Е.И. Пивовар; Рос. гос. гуманитарный ун-т. – М., 2008. – 545 с.
18. Даскалов Д. Бялата емиграция в България / Д. Даскалов. – София, 1997. – 181 с.
19. Кьосева Ц. България и руската емиграция 20-те – 50-те години на ХХ в.) / Ц. Кьосева. – София, 2002. – 592 с.
20. Йованович М. Обзор переселения русских беженцев на Балканы / М. Йованович // Русский исход / РАН, Ин-т всеобщей истории; отв. ред. Е.М. Миронова. – СПб., 2004. – С. 165-200.
21. Румянцев О.Є. Галичина – Боснія – Воєводина: українські переселенці з Галичини на території югославських народів в 1890-1990 роках / О.Є. Румянцев. – К., 2008. – 256 с.
22. Поповић Љ. Русини и Украјинци у Србији / Љ. Поповић // Зборник Матице српске за славистику. – Нови Сад, 2010. – Бр. 78. – С. 69-99.
23. Рамач Я. Руснаци у Южней Угорскей (1745-1918) / Я. Рамач. – Нови Сад, 2007. – 526 с.
24. Дефининивни резултати пописа становништва од 31 јануара 1921 год. = Résultats définitifs du recensement de la population du 31 janvier 1921. – Сарајево: Државна штампариjа, 1932. – 467 с.
25. Дописи. Українська еміграція в Югославії (Лист з Загреба) // Громадський вістник. – Прага, 1921. – № 2. – С. 10.
26. Пулко Р. Санаторий в Вурберге / Р. Пулко // Новый журнал. – Нью-Йорк, 2010. – № 259. – С. 229-238.
27. Podbersič R. Begunci z vzhoda in Godoviška kronika / R. Podbersič // Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino. – Ljubljana, 2004. – № 3 (52). – S. 379-390.
28. Пащенко Є. Українська інтелігенція і розвиток хорватської україністики / Є. Пащенко // Наукові записки Національного ун-ту “Острозька академія”: Історичні науки. – Вип. 15. – Острог, 2010. – С. 363-380.
29. Россия в мировой войне 1914-1918 гг. (в цифрах). – М., 1925. – 103 с.
30. Срібняк І. Полонені та інтерновані вояки-українці в Румунії (1919-1923 рр.) / І. Срібняк // Пам’ять століть. – К., 1998. – № 5. – С. 116-124.
31. Mikšić D. Ruski ratni zarobljenici u Prvom svjetskom ratu prеma gradivu Hrvatskoga državnog arhiva / D. Mikšić // Arhivski vjesnik. – Zagreb, 2005. – Br. 48. – S. 101-114.
32. Микитей Г. У місії до Югославії / Г. Микитей // Історичний календар-альманах “Червоної калини” на 1939 рік. – Львів, 1938. – С.137-156.
33. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3696, оп. 2, спр. 520.
34. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки) / Д. Дорошенко. – К., 2007. – 632 с.
35. Государственный архив Российской Федерации, ф. Р-5680, оп. 1, д. 65.
36. Козлитин В.Д. Общественная жизнь русских и украинских эмигрантов в Югославии (1920-1930-е годы) / В.Д. Козлитин // Славяноведение. – М., 1996. – № 5. – С. 30-41.
37. Јовановић М. Досељавање руских избеглица у Краљевину СХС 1919-1924 / М. Јовановић. – Београд, 1996. – 390 с.
38. Палибрк-Сукић Н. Руске избеглице у Панчеву 1919-1941 / Н. Палибрк-Сукић. – Панчево, 2005. – 269 с.
39. Vinaver V. Pašić, radikali i pitanje uspostavljanja jugoslovensko-sovjetskih diplomatotskih odnosa (1919-1926) / V. Vinaver // Pregled: Časopis za društvena pitanja. – Sarajevo, 1967. – Br. 9. – Kn. II. – S. 217-230.
40. Козлитин В.Д. Российская эмиграция в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (1919-1923) / В.Д. Козлитин // Славяноведение. – М., 1992. – №4. – С.7-19.
41. Ukrajinsko pitanje. – Sv. 2. – Beograd, 1919. – 80 s.
42. Ribkin-Puškadija T. Emigranti iz Rusije u kulturnom i znanstvenom životu Zagreba / Т. Ribkin-Puškadija. – Zagreb, 2006. – 304 s.
43. Hrvatski državni arhiv (далі – HR-HDA), f. 1356, kut. 1, inv. br. 7.
44. HR-HDA, f. 1356, kut. 1, inv. br. 9.
45. HR-HDA, f. 1356, kut. 1, inv. br. 10.
46. Матяш І. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, архівні документи / І. Матяш, Ю. Мушка. – К., 2005. – 400 с.
47. Окуневський Я. Допомога полоненим / Я. Окуневський // Воля. – Відень, 1920. – Т. ІІ. – Ч. 4. – С. 159-165.
48. Трембіцький В. Санітарно-медична справа в Україні / В. Трембіцький // Вісті комбатанта. – Торонто; Нью-Йорк, 1975. – Ч. 2. – С. 16-25.
Published
2021-06-24
How to Cite
Vlasenko , V. M. (2021). Formation of the Ukrainian political emigration to Yugoslavia during the interwar period: the first wave. Zaporizhzhia Historical Review, 1(39), 119-125. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1373