Imperial project “Novorossiya”: Bolshevik version

  • G. F. Turchenko
Keywords: the imperial policy, the Bolsheviks, Novorossiya, Southern Ukraine

Abstract

The separatist policy of the Bolsheviks in the South Ukrainian region, which was seen as a “Novorossiya” in the context of imperial policy towards Ukraine, is analyzed in the article. It is proved that in relation to the South Ukrainian region Bolsheviks continued the tradition of the Tsarist power and the Provisional Government. They considered South of Ukraine as “Novorossiya” – part of an ethnic Russia. The Bolsheviks came to the region through the creation of the Soviet republics, subordinated to the Soviet Russian center and unviable. In 1919 the Bolsheviks refused the idea of restoring Soviet republics and South Ukrainian region became part of the Soviet Ukraine.

References

1. Правда. – 1917. – 7 декабря.
2. Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине (февраль 1917 – апрель 1918 гг.): Сборник документов и материалов: В 3 т. – К. : Госполитиздат УССР, 1957. – Т. 2: Победа Великой Октябрьской социалистической революции на Украине и установление советской власти на Украине. Октябрь – декабрь 1917. – 731 с.
3. Донецкий пролетарий (Харьков). – 1917. – 14 грудня.
4. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. У 2 т. – К. : Наукова думка, 1996. – Т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. – 589 с.
5. Солдат и рабочий. – 1917. – 27 мая.
6. Кедровський В. 1917 рік. Спогади члена Українського військового генерального комітету і товариша секретаря військових справ за часів Української Центральної Ради / В. Кедровський. – Вінніпег : Видавнича спілка “Тризуб”, 1967. – 523 с.
7. Родной край. – 1917. – 27 мая, 1 июня.
8. Лапчинський Г. Перший період Радянської влади на Україні. ЦВКУ та Народний Секретаріат (Спогади) / Г. Лапчинський // Літопис революції. – 1928. – № 1. – С. 159–175.
9. Артем на Украине: Сборник документов. – Харьков : Харьковское книжное изд-во, 1961. – 328 с.
10. Гамрецкий Ю.М. Триумфальное шествие Советской власти на Украине / Ю.М. Гамрецкий, Ж.П. Тимченко, О.И. Щусь. – К. : Наукова думка, 1987. – 437 с.
11. Старух О.В. Український трикутник: унітаристи, самостійники, федералісти / О.В. Старух // Українська революція: 1917 – початок 1918 рр. (Проблеми, пошуки, узагальнення). – Запоріжжя : Просвіта, 1998. – С. 65–118.
12. Донецкий пролетарий. – 1918. – 7 апреля.
13. Николаенко И. Гражданская война в Луганске. Борьба с белогвардейцами и анархистами / И. Николаенко // Літопис революції. – 1928. – № 1. – С. 202–212.
14. Зайцев Ф.І. Жовтень на Сталінщині / Ф.І. Зайцев. – Б. м. : Партвидав “Пролетар”, 1933. – 71 с.
15. Большевистские организации Украины в период установления и укрепления Советской власти (ноябрь 1917 – апрель 1918 гг.): Сборник документов и материалов. – К. : Госполитиздат, 1962. – 757 с.
16. Мишкис Х. К материалам о Донецко-Криворожской республике / Х. Мишкис // Літопис революції. – 1928. – № 3.
17. Ленін В.І. Г.К. Орджонікідзе. 14 березня 1918 р. / В.І. Ленін // Повне зібрання творів. Переклад з 5-го російського видання. – К. : Видавництво політичної літератури України, 1975. – Т. 50. – С. 50.
18. Лаврів П.І. Історія Південно-Східної України / П.І. Лаврів. – К. : Українська Видавнича Спілка, 1996. – 205 с.
19. Гарчев П.І. В.І. Ленін – організатор єдиного фронту оборони на Півдні України в березні – квітні 1918 р. / П.І. Гарчев, Л.П. Кононенко // Український історичний журнал. – 1979. – №3. – С. 15-25.
20. Протоколи Одеської ради робітничих депутатів // Літопис революції. – 1931. – №1–2.
21. Октябрь на Одесщине: Сборник статей и воспоминаний к 10-летию Октября. – Одесса : Одесская окружная октябрьская комиссия и истпарт отдел окркома КП(б)У, 1927. – 492 с.
22. Борьба за Советскую власть в Крыму: Сборник документов и материалов: В 2 т. – Симферополь : Крымиздат, 1957. – Т. 1. – 320 с.
23. Гарчев П.І. Республіка Тавріда / П.І. Гарчев, Л.П. Кононенко, М.М. Максименко. – К. : Політвидав України, 1990. – 127 с.
24. Винниченко В. Відродження нації / В. Винниченко. – Відень; Київ, 1920 (Репринтне відтворення видання 1920 року). – К. : Видавництво політичної літератури України, 1990. – Ч. ІІ. – 328 с.
25. Стахів М. Україна проти більшовиків. Нариси з історії агресії Совєтської Росії / М. Стахів. – Тернопіль: Б.в., 1992. – Кн. І. – 171 с.
26. Бош Е. Год борьбы / Е. Бош. – К. : Политиздат Украины, 1990. – 447 с.
27. Затонський В. Уривок зі споминів про українську революцію / В. Затонський // Літопис революції. – 1929. – № 3. – С. 115–141; № 4. – С. 150–178.
28. Супруненко Н.И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине (1918–1920) / Н.И. Супруненко. – М. : Наука, 1966. – 455 с.
29. Программа РКП(б), принятая на VIII съезде партии 18–23 марта 1919 г. // История Советской конституции (в документах) 1917–1956. – М. : Госюриздат, 1957. – С. 198–202.
30. Ленін В.І. Телеграма Х.Г. Раковському 15 квітня 1919 р. / В.І. Ленін // Повне зібрання творів. Переклад з 5-го російського видання. – К.: Видавництво політичної літератури України, 1975. – Т. 50. – С. 381–382.
31. Ленін В.І. Промова на конференції залізничників Московського вузла 16 квітня 1919 р. / В.І. Ленін // Повне зібрання творів. Переклад з 5-го російського видання. – К. : Видавництво політичної літератури України, 1973. – Т. 38. – С. 300–305.
32. Ленін В.І. Телеграма В.О. Антонову-Овсієнку 22 квітня 1919 р. / В.І. Ленін // Повне зібрання творів. Переклад з 5-го російського видання. – К. : Видавництво політичної літератури України, 1975. – Т. 50. – С. 286–287.
33. Ленін В.І. Три промови на Красній Площі 1 травня 1919 р. Хронікерські записи / В.І. Ленін // Повне зібрання творів. Переклад з 5-го російського видання. – К.: Видавництво політичної літератури України, 1973. – Т. 38. – С. 313–316.
34. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. – К., 1919. – 522 с.
35. Дмитрієнко М.Ф. Зміни в адміністративно-територіальному устрої України в 1919–1920 рр. / М.Ф. Дмитрієнко // Український історичний журнал. – 2003. – № 6. – С. 68–78.
36. Ленинский сборник / Институт Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК ВКП(б). – М. : Госполитиздат, 1942. – Сб. 34. – 450 с.
Published
2021-05-25
How to Cite
Turchenko, G. F. (2021). Imperial project “Novorossiya”: Bolshevik version. Zaporizhzhia Historical Review, 1(39), 75-83. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1364