ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО"КУЛЬТУРНОГО РУХУ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ 1848–1914 рр. В ПРАЦЯХ РАДЯНСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ

  • L. I. Sholohon
Keywords: national and cultural movement, Ukrainian foreign researchers, Soviet scientists, historiography

Abstract

У статті аналізуються праці радянських та українських зарубіжних дослідників присвячені джерелам з історії національно-культурного руху українців Галичини впродовж 1848–1914 рр. Чимало серед них опублікованих збірників документів, публіцистичних творів, спогадів, листів тощо. Заслуговують уваги також джерелознавчі праці, присвячені аналізу змісту матеріалів окремих архівних фондів, періодичних видань різного спрямування, що видавалися у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. Переважна більшість із джерел, що досліджені, відклалися у процесі діяльності українських літераторів впродовж зазначеного часового проміжку. 

References

1. Сварник Г. Архів товариства “Просвіта” : історія формування, сучасний стан / Г. Сварник // Записки Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника : збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 1 (17). – С. 571–600.
2. Романюк М., Галушко М. Українські часописи Львова 1848–1939 рр. : історико-бібліографічне дослідження у 3 т. / М. Романюк, М.Галушко – Т. 1. 1848–1900 рр. – Львів : Світ, 2001. – 774 с.
3. Качкан В. А. Хай святиться ім’я Твоє : Історія української літератури і культури в персоналіях (ХVІІІ – ХХІ ст.) : Антологія одного листа / В. Качкан. – Том восьмий. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 540 с.
4. Колесник І. Українська історіографія : концептуальна історія / І. Колесник. – К. : Інститут історії України НАН України, 2013. – 566 с.
5. Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті рр. ХХ ст.). У 2-х частинах. Частина 2 / О. Ясь. – К. : Інститут історії України НАН України, 2014. – 650 с.
6. Рукописи архіву М. С. Шашкевича : опис. – Львів : Видання Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР, 1979. – 77 с.
7. Дашкевич Я. Архів Івана Франка / Я. Дашкевич // Журнал Бібліотеки АН УРСР. – 1948. – № 2. – С. 80–90.
8. Гирич І. Б. Документи академіка М. С. Грушевського у фонді 1235 ЦДІА УРСР у м. Києві / І. Гирич // Архіви України. – 1989. – № 4. – С. 53–63.
9. Драгоманов М. Вибрані твори / М. Драгоманов. – Т. 2. – К. : Наукова думка, 1983. – 560 с.
10. Грушевський М. Спомини / Передмова Ф. П. Шевченка; Публ., підгот. тексту і прим. С. І. Білоконя // Київ. – 1988. – № 9 (вересень). – С. 115–149.
11. Колесса Ф. Спогади про Миколу Лисенка / Ф. Колеса. – Львів : Вільна Україна, 1947. – 64 с.
12. Вінок спогадів про Заньковецьку / Упор. О. Ватуля, П. Долина, П. Перепелиця. – К. : Мистецтво, 1950. – 259 с.
13. Садовський М. Мої театральні згадки. 1881–1917 / М. Садовський. – Харків – К. : Державне видавництво України, 1930. – 121 с.
14. Соломія Крушельницька. Спогади, матеріали, листування / Автор-упорядник Михайло Головащенко. – К. : Музична Україна, 1979. – Т. 1. – 352 с.
15. Лук’янович Д. Листи Ольги Рошкевич до Івана Франка / Д. Лук’янович // Іван Франко. Статті і матеріали : видавництво Львівського університету. – 1958. – Збірник шостий. – 48 с.
16. Іван Франко : документи і матеріали 1856–1965 / Упор. І. Бутич, Я. Дашкевич, О. Купчинський. – К. : Наукова думка, 1966. – 542 с.
17. Франко І. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Т. 50. Листи (1895 – 1916) / Упорядкування та коментарі М. С. Грицюти. – К. : Наукова думка, 1986. – 703 с.
18. 18. Франко Т. Про батька. Статті, оповідання, спогади / Т. Франко. – К. : Видання друге, доповнене і перероблене, 1964. – 222 с.
19. Стефаник В. Повне зібрання творів в трьох томах. Том другий. Автобіографічні твори, поезії в прозі, публіцистика, незакінчені твори і переклади / Відповідальний редактор О. І. Білецький. – К. : Видавництво Академії наук Української РСР, 1952. – 224 с.
20. Стефаник В. Повне зібрання творів в трьох томах. Том третій. Листи / Відповідальний редактор О. І. Білецький. – К. : Видавництво Академії наук Української РСР, 1954. – 352 с.
21. Василь Стефаник у критиці та спогадах. Статті, висловлювання, мемуари / Редактор Ф. Погребенник. – К. : Дніпро, 1970. – 483 с.
22. Погребенник Ф. Василь Стефаник : життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях. – К. : Наукова думка, 1987. – 144 с.
23. Співець знедоленого селянства. Відзначення сторіччя з дня народження Василя Стефаника. Збірник документів і матеріалів / Упор. Ф. Погребенник. – К. : Дніпро, 1974. – 198 с.
24. Кобринська Наталя Вибрані твори / Н. Кобринська . – К. : Дніпро, 1980. – 446 с.
25. Семанюк Н. Співець Гуцульщини. Спогади про Марка Черемшину / Н. Семанюк. – Ужгород : Карпати, 1974. – 119 с.; Черемшина Марко. Листи // Твори : У двох томах. – К.: Наукова думка, 1974. – Т. 2. / Упоряд. О. Мишанича. – С. 215–242.
26. Леся Українка. Зібрання творів у дванадцяти томах. Т. 12. Листи (1903 – 1913) / Упоряд. та примітки Ф. В. Святовця. – К. : Наукова думка, 1979. – 696 с.; Леся Українка. Документи і матеріали. 1871–1970 / Відпов. редактор С. Д. Пілескевич. Вступна стаття М. Д. Деркач. – К. : Наукова думка, 1971. – 487 с.; Спогади про Лесю Українку / Упор., вступна стаття і коментарі А. Костенка / Вид. 2-ге доп. – К. : Дніпро, 1971. – 483 с.
27. Михайло Коцюбинський. Твори в двох томах. Том 2. Повісті та оповідання (1907–1912). Статті та нариси / Упор. і примітки В. А. Зіпи; Редактор тому Н. Л. Калениченко. – К. : Наукова думка, 1988. – 496 с.; Коцюбинська І. М. Спогади і розповіді про батька М. Коцюбинського. – К. : Дніпро, 1956. – 204 с.
28. Грабовський П. А. Вибрані твори / Редактор І. Ходорківський. – К. : Радянська школа, 1949. – 275 с.; Павло Грабовський у документах, спогадах і дослідженнях / Упоряд., вступна стаття та примітки О. І. Кисельової і В. М. Поважної. – К. : Дніпро, 1969. – 631 с.
29. Іван Котляревський у документах, спогадах, дослідженнях / Упоряд., підготовка текстів, вступна стаття, примітки А. Залашка. – К. : Дніпро, 1970. – 631 с.
30. Кобилянська О. Ю. Слова зворушеного серця : щоденники, автобіографії, листи. Статті і спогади / Упор., передмова Ф. П. Погребника. – К. : Дніпро, 1982. – 359 с.
31. Одарченко П. Епістолярна спадщина Лесі Українки / П. Одарченко. – Мюнхен, 1971. – С. 392–343.
32. Кобзей Тома Великий різьбар селянських душ / Про Василя Стефаника / Т. Кобзей. – Торонто : Снятинщина, 1966. – 254 с.
33. Остап Луцький і сучасники : листи до О. Кобилянської та І. Франка та інші забуті сторінки. – Нью-Йорк – Торонто: Українська Вільна академія наук у США, 1994. – 206 с.
34. Самі про себе : автобіографії видатних українців ХІХ-го століття / За редакцією Юрія Луцького. – Нью-Йорк : Українська Вільна академія наук у США, 1989. – 327 с.
35. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Том І / Упорядники Т. Гунчак, Р. Сокальник. – Мюнхен : Сучасність, 1983. – 510 с.
36. Животко А. Історія української преси / А. Животко – Мюнхен : Український технічно-господарський інститут, 1989–1990. – 334 с.
Published
2021-05-25
How to Cite
Sholohon, L. I. (2021). ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО"КУЛЬТУРНОГО РУХУ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ 1848–1914 рр. В ПРАЦЯХ РАДЯНСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ . Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 241-245. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1327