СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ ВОЛИНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ 1943 РОКУ

  • V. Z. Uhach
Keywords: historiography, springs, AK, UPA, OUN, Ukrainian-Polish relations, Volyn, Second World War

Abstract

У статті здійснено огляд основних наукових досліджень та проаналізовано основні тенденції у розвитку сучасної вітчизняної історіографії Волинської трагедії 1943 року. Вказано, що волинські події 1943 року є однією з найболючіших сторінок в україно-польських відносинах. Ключову увагу приділено передумовам, причинам, генезису конфлікту, ролі третіх сторін, обопільним втратам. Акцентовано увагу на недостатньому вивченні проблеми, окреслено напрями подальших дослідницьких пошуків.

References

1. Калакура Я. Цивілізаційні орієнтири новітньої української історіографії / Я. Калакура // Історіографічні дослідження в Україні / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), О. А. Удод (відпов. ред.), Д. С. Вірський та ін. Національна академія наук Україні. Інститут історії України. – Вип. 24. – К.: Інститут історії України, 2014. – С. 23, 24
2. Лисенко О. Український самостійницький рух періоду Другої світової війни як військово-політичний феномен та об’єкт наукового пізнання / О. Лисенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2013. – Вип. 20. – С. 7.
3. Лисенко О. Є., Марущенко О. В. Українсько-польські стосунки Другої світової війни у вітчизняній історіографії. Бібліографічний покажчик. – К., Івано-Франківськ, 2003. – 124 с.; Ільюшин І. І. Волинська трагедія 1943-1944. – К., 2003.
– 313 с.; Українсько-польські конфлікти під час Другої світової війни / Центр досліджень визвольного руху. Львів: Видавництво «Мс», 2003. – С. 94-107; Морозова О. С. Волинська трагедія у сучасній українській і польській історіографії / О. Морозова // Чорноморський літопис. – 2013. – Вип. 7. – С. 105-111.
4. Мищак І. Сучасна українська та польська історіографія про Волинську трагедію 1943 року / І. Мищак // Історіографічні дослідження в Україні. – 2008. – Вип. 18. – С. 456-466.; Марущенко О. Сучасна вітчизняна історіографія Волинських подій 1943 року: проблеми і перспективи досліджень / О. Марущенко // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. ст. / Відп. ред. В.А. Смолій. НАН України. Інститут історії України. – Вип. 11. – К., 2008. – 368 с.
5. Польсько-українські стосунки в 1942-1947 роках у документах ОУН та УПА : у 2 т. / Відп. ред. та упоряд. В. М. В’ятрович. – Т. 1. Війна під час війни. 1942-1945. – 792 с.; Т. 2. Війна після війни. 1945-1947. – 576 с. - Львів; Центр досліджень визвольного руху, 2011; «Особые папки» Сталіна і Молотова про національно-визвольну боротьбу в Західній Україні у 1944-1948 роках / Упоряд. Я. Дашкевич; В. Кук. – Львів: ЛА «Піраміда», 2010. – 594 с.
6. Гудь Б. Українсько-польські конфлікти новітньої доби: етносоціальний аспект. – Харків: Акта, 2011. – С. 11.
7. Шаповал Ю. УПА: сторінки історії: Науково-методологічна розробка на допомогу лекторам-викладачам народного університету українознавства / Ю. Шаповал; Товариство «Знання», Центр «Українознавство»; Координаційний комітет допомоги Україні (США). – К.: Знання України, 2007. – С. 53, 71.
8. Патриляк І. «Перемога або смерть»: український визвольних рух у 1939-1960 роках / І. Патриляк. Центр досліджень визвольного руху. – Львів: Часопис, 2012. – С. 344, 366.
9. В’ятрович В. Наказ, якого не було. В кн.: Історія з грифом «Секретно». Архіви КГБ розповідають / Центр досліджень визвольного руху. – Львів: Часопис, 2012. – С. 115.
10. Ільюшин І. І. Бойові дії УПА на анти польському фронті. В кн.: Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Історичні нариси / Дзьобак В. В., Ільюшин І. І., Касьянов Г. В. та ін. Відп. ред. Кульчицький С. С. НАН України; Інститут історії України. – К.: Наукова думка, 2005. – С. 247, 273, 274.
11. Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. «Повстанська розвідка діє точно і відважно…». Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. 1940-1950 роки. – К., 2006. – С. 96, 225;Організації українських націоналістів і Українська повстанська армія. Фаховий висновок робочої групи істориків при урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. – К., 2005. – С. 25.
12. Зашкільняк Л. Українсько-польські стосунки на Волині і в Галичині в 1939-1944 роках: міжнаціональний конфлікт чи неоголошена війна? / Л. Зашкільняк // Україна-Європа-Світ. Міжнар зб. наук. праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – 2011. – Вип. 5. – Ч. 2. - С. 25.
13. Дашкевич Я. Акція «Волинь»: Волинський казан та його творці / Я. Дашкевич. «Учи неложними устами сказати правду: історична есеїстика. – К.: Темпора», 2011. – С. 236.
14. В’ятрович В. Друга польсько-українська війна. 1942-1947. – Вид. 2-ге доп. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – С. 34, 36, 121-122, 239, 241-242.
15. Лисенко О. Українсько-польський конфлікт / О. Лисенко // Проблеми історії України, факти, судження, пошуки. – 2007. – Вип. 16. – С. 387.
16. Рева Н. Події на Волині влітку 1943 року у контексті ролі й місця України в планах Радянського Союзу та Німеччини : Дослідницьким полем війни без ідеологічних окопів: наук.-метод. семінар «Україна у Другій світовій війні» / [за заг ред. В. В. Масленка, Ю. П. Присяжнюка]. – Черкаси: Вертикаль; Видавець ПП Кандич С. Т., 2006. – С. 48.
17. Шаповал Ю. Волинська трагедія і польсько-українські взаємини 1943-1944 роки у дзеркалі документів Державного архіву Служби безпеки України / Ю. Шаповал // З архівів ВУЦК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2003. - №. 1. – С. 198, 205, 207.
18. Сорока Ю. Населення західноукраїнських земель: депортації, переселення, мобілізації, міграції (1939-1950 роки) : монографія / Ю.М. Сорока; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2007. – С. 102, 109.
19. Трохимович В. Роль Німеччини і СРСР в українсько-польському конфлікті 1939-1945. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.jilvi.ua/n28texes/hunchak.htm.
20. Див. праці дослідників Я. Царука, Я. Федорчука.
21. Федорчук Я. П. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 роки: Волинська область: підсумки / Я. П. Федорчук. – Луцьк: Твердиня, 2012. – С. 2.
22. Марущенко О. Сучасна вітчизняна історіографія волинських подій 1943 року: проблеми і перспективи дослідження / О Марущенко // Галичина 2008. - № 2. – С. 15, 35, 36.
23. Волинь і Холмщина 1938-1947 роки: польсько-українське протистояння та його відлуння. Дослідження, документи, спогади. – Львів, 2003. – 813 с.; Польсько-українські стосунки в 1942-1947 роках у документах ОУН та УПА : у 2 т. / Відп. ред. та упоряд. В. М. В’ятрович. – Т. 1. Війна під час війни. 1942-1945. – 792 с.; Т. 2. Війна після війни. 1945-1947. – 576 с. Львів; Центр досліджень визвольного руху, 2011.
24. Грицьків Р. Історіографічне значення матеріалів міжнародних семінарів «Україна-Польща: важкі питання» у дослідженні історії УПА періоду Другої світової війни. [Елекронний ресурс]. – Режим доступу: www.cdvr.org.ua.
25. Лисенко О. Деякі методологічні аспекти дослідження національної політики сталінського і гітлерівського режимів у період Другої світової війни / О. Лисенко. Друга світова війна і доля народів України: Мат-ли всеукр. наук. конф. – К., 2005. – С. 14.
26. В’ятрович В. Спроби українсько-польських переговорів в роки Другої світової війни: позиція сторін / В. В’ятрович // Український визвольних рух. Українсько-польський конфлікт під час Другої світової війни. – Львів: Видавництво «Мс», 2003. – Зошит 2. – С. 128.
27. Старка В. Налагодження співпраці між українськими і польськими течіями руху опору в роки Другої світової війни / В. Старка // Галичина. – 2008. – № 14. – С. 123.
28. Штендера Є. Шукання спільних шляхів: польське і українське підпілля в роках 1945-1947. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/forum.ottawa-litopys.org/documents/dos0402-2HTML
29. Віднянський С. В. Українське питання в міжвоєнній Польщі: основні проблеми і напрямки наукових досліджень у сучасній вітчизняній історичній науці / С. В. Віднянський // УІЖ. – 2003. – № 2. – С. 62.
30. Марущенко О. Волинська трагедія 1943 року в сучасній українській історіографії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httml:file:/D:\/%20Galychyna%2012 13\Марущенко.httml
31. Удод О. Трагічні події на Волині: суспільні рефлексії та історична пам’ять / О. Удод // Краєзнавство. – 2013. – № 3. – С. 44.
Published
2021-05-25
How to Cite
Uhach , V. Z. (2021). СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ ВОЛИНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ 1943 РОКУ . Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 229-233. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1324