The newest Ukrainian historiography of the Nazi of occupation regime is on territory of south-east regions of Ukraine

  • O. V. Tishyn
Keywords: south-eastern regions of Ukraine, the Nazi occupation regime, historiography

Abstract

Article devoted to defining the level of scientific elaboration history of Nazi occupation regime in the southeastern regions of Ukraine in modern Ukrainian historiography. The analysis of the problems of existing approaches the study of the formation of the Nazi occupation in modern Ukrainian historiography and classification of the main directions of research problems for problem-thematic basis. Attention is drawn to the fact that modern national historiography of the Nazi occupation regime in the south-eastern regions of Ukraine has a rather diverse nature of its content may be conditionally highlight specific themes of publications devoted to the study of its administrative, political, economic, demographic, religious, cultural aspects.

References

1. Абакумова В. І. Окупаційний режим та антифашистський рух опору на Луганщині (1941 –1943 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В. І. Абакумова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганськ, 2004. – 24 с.
2. Акунін О.С. Південноукраїнське селянство в роки окупації (1941 – 1944 рр.): продподатковий окупаційний тягар/ О.С. Акунін // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2008. – Вип. 11. – С. 92 – 97.
3. Акунін О. С. Последствия немецко-румынского оккупационного режима (1941-1944 гг.) на Юге Украины: «коллаборционизм» или вынужденное сотрудничество с оккупантами // Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР: к 70-летию начала Великой Отечественной войны: Материалы VII Международной научной конференции. – Краснодар: Экоинвест, 2012. – С. 322 – 328.
4. Беллецца С. А. Освіта в Україні під час нацистської окупації (на матеріалах Дніпропетровської області) / С. А. Беллецца // Український історичний журнал. – 2010. – № 3 – С. 78 – 91.
5. Боляновський А. В. Німецька окупаційна політика в Галичині у контексті гітлерівського «нового порядку» в Європі у 1941–1944 роках : автореф. дис… д-ра. іст. наук : 07.00.02 / А. В. Боляновський; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1999. – 16 с.
6. Винарчук Т. В. «Жертви окупаційної влади території Запорізької області в роки Другої світової війни» / Т. В. Винарчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. XXXV. – С. 149 – 156.
7. Задорожна Л. Стан шкільної освіти в період німецької окупації 1941 – 1943 рр. (на прикладі м. Дніпропетровська) / Л. Задорожна // Історія в школі. – 2001. – № 11. – 12. – С. 23 – 29.
8. Запорізький рахунок Великій війні. 1939 – 1945 / Ф. Г. Турченко, В. М. Мороко, О. Ф. Штейнле, В. С. Орлянський [та ін.] ; Ф. Г. Турченко (наук. ред.). – Запоріжжя : Просвіта, 2013. – 416 с.
9. Захарченко О. Етнічні німці півдня України в колонізаторських планах Третього рейху // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги). Матеріали міжнародної наукової конференції / Відповідальний редактор: Легасова Л.В. – К., 2011. – С. 388 – 397.
10. Захарченко О.О. Німецько-румунський окупаційний режим на території Миколаївщини / О.О. Захарченко // Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни: 1941 – 1944. – Миколаїв, 2004. – С.138 – 171.
11. Захарченко О. О. Окупаційний «новий аграрний порядок» на Півдні України (1941 – 1944) Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4 червня 2014 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – С. 177 – 184.
12. Захарченко Т. К. Политика немецко-фашистских оккупантов в сфере образования на территории Приазовья (1941- 1943 гг.): постановка проблемы / В.А. Агєєва, Т. К. Захарченко // Вестник Таганрогского государственного педагогического института. Гуманитарные науки. – № 2. – 2008. – С. 130 – 132
13. Зерній Ю. О. Історична пам’ять як об’єкт державної політики / Ю. О. Зерній // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1. – С. 71– 76.
14. Кіщак, І. Т. Сільське господарство Миколаївщини в 1940 - 1944 роках / Т. І. Кіщак // Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1944 : (до 60-річчя визволення області від німецько-румунських окупантів) / ред. кол. : О. М. Гаркуша (голова), Ю. О. Шклярський, М.М.Шитюк та ін. – Миколаїв, 2004. – С. 207 – 214
15. Князьков Ю. П. Коротка історія загальноосвітніх шкіл міста Запоріжжя періоду нацистської окупації (1941 – 1943 рр.) / Ю. П. Князьков // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. XXXVII. – С. 137 – 145.
16. Козирєва М. Е. Доля євреїв Миколаївщини в період фашистської окупації / М.Е. Козирєва, В.В. Щукін // Первые Запорожские еврейские чтения "Еврейское население Юга Украины": Доклады и сообщения. - Запорожье, 1997. – С. 124 – 127
17. Козирєва М.Е. Участь німецьких колоністів у масовому знищенні єврейського населения на території Миколаївщини під час фашистської окупації // Шестые Запорожские еврейские чтения. – Запорожье: Диво, 2002. – С. 153-156.
18. Король В. Ю. Історіографія історії України періоду Другої світової війни / В.Ю. Король // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія Історія. – 2002. Вип. 63 – 64. – С. 14 – 17.
19. Лаврищук В. І. Фашистський окупаційний режим в західних областях України 1941 – 1944 рр.: автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / В. І. Лаврищу ; НАН України, Ін-т історії України. – К., 1998. – 28 с.
20. Лисенко О. Є. Дослідження Другої світової війни в сучасній Україні: основні тенденції та перспективи / О. Є. Лисенко. // Український історичний журнал. – 2011. – № 4. – С. 165 – 194.
21. Лисенко О. Дослідження історії Другої світової війни як суспільний і науковий феномен // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги). Матеріали міжнародної наукової конференції / Відповідальний редактор: Легасова Л.В. – К., 2011. – С. 18 – 24.
22. Лисенко О.Є. Тематика Другої світової війни на сторінках «Українського історичного журналу»: історіографічна ретроспектива на суспільно-політичному тлі / О.Є. Лисенко // Український історичний журнал. – 2007. – №6. – С.119 – 142.
23. Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни: 1941 – 1944 (До 60-річчя визволення області від німецько-румунських окупантів) / під керівництвом Шитюка М. М. – Миколаїв: Квіт, 2004. - 503 с
24. Михайлуца М. І. Війна 1941 – 1945 рр.: злочин проти церкви на Півдні України / М. І. Михайлуца // Південний-Захід. Одесика : істор.-краєзн. наук. альманах. – Вип. 6. – Одеса : «Оptimym», 2008 – С. 156 – 173.
25. Михайлуца М. І. До питання про руйнівне обличчя війни: збитки заподіяні православній церкві на Півдні України у 1941 – 1945 рр. / М. І. Михайлуца // Історичні записки : зб. наук. праць. – Вип. 11. – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2006. – С. 125 – 133.
26. Михайлуца М. Пастирсько-побутове життя духівництва в період окупації Півдня України / Микола Михайлуца // Південний-Захід. Одесика : істор.-краєзн. наук. альманах. – Вип. 7. – Одеса : Друкарський дім, 2009. – С. 207 – 222.
27. Михайлуца М. І. Православна церква в Південній Україні за часів румунсько-німецької окупації (1941--1944 рр.) / М. І. Михайлуца // Україна в роки Другої світової війни. 1939--1945 рр.: матер. наук.-теор. конф., 9 – 10 лист. 1994 р. / М-во внутр. справ, Укр. акад. внутр. справ. -- К. : УАВС, 1994. – С. 93 – 95.
28. Михайлуца М. Релігійна політика окупантів н Миколаївщині: особливості, суть та наслідки (серпень 1941 – березень 1944 рр.) / М. Михайлуца, О. Тригуб // Краєзнавство. – 2014. – № 1. – С. 113 – 123.
29. Могилюк С. Педагогічні кадри генерального округу «Дніпроптровськ»: особливості роботи та ставлення до професійних обов’язків, їх кваліфікація та відбір / С. Могилюк // Наукові виклади. – № 11. – № 4 . – С. 47 – 51.
30. Могилюк С. Середньо-професійна освіта Дніпропетровщини: пріоритетні напрямки та етапи становлення під час німецької окупації (1941-1943) / С. Могилюк // Історія в школі. – 2011 – № 11 / 12 . – С.11 – 18.
31. Орлянський В. С. Господарська діяльність Запорізької міської управи в період німецької окупації (1941 – 1943 рр.) / В. С. Орлянського // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип.21. – С.52 – 57.
32. Орлянський В. С. Деякі напрямки політики окупаційної адміністрації в соціальній сфері життя населення Запоріжжя. / В. С. Орлянського //Культ. вісник: наук. теор. щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: Просвіта, 2010. – Вип. 25. – С. 38 – 41.
33. Орлянський В. С. Діяльність запорізької міської управи в області освіти й охорони здоров'я в період німецької окупації (1941-1943 рр.) / В. С. Орлянського. – [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://otherreferats.allbest.ru/history/00283537_0.html. – Дата доступу: 10.05.2014. – Назва з титулу екрану.
34. Орлянського В. С., Тедеєва О. С. Місцеві органи управління в період окупації на Запоріжжі (1941 – 1943 рр.). – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 332 с.
35. Пилявець Р. І. Пам'ять про Другу світову війну як проблема сучасного українського соціуму. – Режим доступу: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&I
mage_file_name=PDF/Ntip_2013_9_16.pdf. – Дата доступу: 10.05.2014. – Назва з титулу екрану.
36. Погорєлов А. А. Південь України в початковий період Великої Вітчизняної війни. Червень 1941 – листопад 1942 рр. : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / А. А. Погорєлов; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2008. – 20 с. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=history&id=1249&start=8. – Дата доступу: 10.05.2014. – Назва з титулу екрану.
37. Слободянюк М. А. Антифашистський рух Опору в Південній Україні (1941–1944 рр.): дис. … кандидата іст. наук: 07.00.01 / Микола Анатолійович Слободянюк. – Дніпропетровськ, 2002. – 278 с.
38. Слободянюк М. А. Рух опору на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни / Шахрайчук І. А.., Слободянюк М. А. – Д.: ВКФ «Оксамит-Текс», 2004. – 294 с.
39. Слободянюк М. Селяни України під нацистським окупаційним режимом, 1941-1944 рр. (на матеріалах південних областей) // Київська старовина. – 2000. – № 2. – С. 44 – 57.
40. Сміян К. П. Волинь в період німецької окупації 1941–1944 рр. : автореф. дис... канд. істор. наук : 07.00.01. / К. П. Сміян ; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1996. – 20 с.
41. Спудка І.М. Деякі аспекти вивчення окупаційного режиму в історіографії // Література та культура Полісся. Регіональна історія та культура в українському та східноєвропейському контексті. – Ніжин: Вид-во НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – Вип. 27. – С. 167–172.
42. Спудка І.М. Культурна політика німецько-фашистських загарбників у Запорізькій області // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції / Ред. кол.: М.В. Дєдков та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ; Сімферополь: Доля, 2001. – С. 100 – 103.
43. Спудка І. М. Економічна політика нацистського керівництва на території Запорізької області // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. –Вип. XXXI. – С. 189 – 194.
44. Спудка І. М. Система освіти часів окупації на території Запорізької області / Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Вип. XXX. – с. 78 – 83.
45. Стецкевич В. Українське історіописання війни 1941 – 1945 рр.: деякі аспекти осягнення (тези повідомлення) // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги). Матеріали міжнародної наукової конференції / Відповідальний редактор: Легасова Л.В. – К., 2011. – С. 43 – 50.
46. Сугацька Н.В. Антисемітська пропаганда колаборантської преси в часи фашистської окупації на Миколаївщині (1941 – 1944 рр.) // Південний архів (історичні науки). – Херсон, 2004. – Вип. XV. – С. 156 – 159.
47. Сугацька Н.В. Геноцид проти єврейського населення Півдня України в роки німецько-румунської окупації (1941- 1944 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Сугацька Наталія Василівна ; Запорізький національний ун-т. – Запоріжжя, 2006. – 20 с.
48. Сугацька Н. Єврейське питання в колаборантській пресі на Миколаївщині (1941–1944 рр.) // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. V Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв, 2004. – С. 46 – 47
49. Сугацька Н.В. Масове знищення єврейського населення в сільській місцевості на Півдні України у період німецької окупації (1941 – 1943рр.) // Південний архів (історичні науки). Херсон, 2006. Вип. XХІІ. – С. 280 – 284.
50. Сугацька Н.В. Масове знищення єврейського населення на території Миколаївщини під час фашистської окупації // Еврейское население на Николаевщине: Сборник документов и материалов. В 2-х тт. Николаев: Атолл, 2004. –Т. 2. – С. 27 – 32.
51. Сугацька Н.В. Місцева адміністрація та самоуправління на Півдні України в часи нацистської окупації краю (1941 – 1944 рр.) в контексті подій Холокосту // Південний архів (історичні науки). Херсон, 2005. – Вип. ХХ. – С. 148 – 153.
52. Сугацька Н.В. Події Холокосту на Миколаївщині під час німецької та румунської фашистської окупації // Південний архів (історичні науки). Херсон, 2005. – Вип. XIX. – С. 200 – 205.
53. Сугацька Н.В. Специфічні особливості подій Холокосту на Півдні України (за матеріалами Миколаївської області) // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. Одеса: Юридична література, 2004. – Вип. 19. – С. 237 – 243.
54. Сугацька Н. Створення місцевої адміністрації та органів місцевого самоврядування на півдні України в часи нацистської окупації краю // Сучасний вимір держави та права: Збірник наукових праць / Під редакцією В.І.Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во "Іліон", 2008. – С. 143 – 145.
55. Тарнавський І. С. Німецько-фашистський окупаційний режим в Донбасі (1941 – 1943 рр.) : автореф. дис… канд. іст. наук : 07.00.01 / І. С. Тарнавський; Донец. держ. ун-т. – Донецьк, 1999. – 19 с.
56. Удовик В. М. Німецько-фашистський окупаційний режим (1941–1944 рр.) на території генеральної області «Київ» (Київська та Полтавська області): автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / В. М. Удовик ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 16 с.
57. Цибуленко Г. В. Окупаційний режим за матеріалами фонду Р-1520 – сільські управи державного архіву Херсонської області / Г. В. Цибуленко // Культурологічний вісник : Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 29. – С. 15-20.
58. Цибуленко Г. В. Формат і механізми «Нового порядку» окупаційної влади на Херсонщині 1941-1944 рр. / Г. В. Цибуленко, Л. О. Цибуленко // Південний архів. Історичні науки : Зб. наук. праць. – Вип. XXXІ-ХХХІІ. – Херсон : Вид. ХДУ, 2010. – С. 252 – 265.
59. Чернявський В. В. Депортація цивільного населення півдня України на примусові роботи до Третього рейху 1941–1944 рр.: основні тенденції і регіональна специфіка // Війна. Окупація. Пам’ять: Примусові робітники з України в окупованій Європі: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 27 вересня 2012 р. / Український інститут національної пам’яті, Інститут історії України НАН України; упоряд.: Р. І. Пилявець, В. М. Яременко. – К.: НВЦ «Пріоритети», 2012. – C. 75 – 87.
60. Чернявський В. В. Качественный и количественный состав населения, вывезенного на принудительные работы в Третий рейх в 1941 – 1945 годах (на материалах Николаевской области) / В. В. Чернявський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ. – 2010. – Вип. 20. – С. 225 – 229.
61. Шайкин И.М., Зябко М.Н. Нацистский геноцид в еврейских земледельческих колониях Юга Украины // Очерки по истории Холокоста и Сопротивления в Украине. -К., 1999. – С . 152– 186.
62. Шевченко Н.В. «Виховання» українського населення на окупованих територіях німецькою пропагандистською машиною / Н.В.Шевченко // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Т.115. Випуск 102. Історичні науки. – С.45-49.
63. Шевченко Н.В. Вищі навчальні заклади Миколаївщини в роки Великої Вітчизняної війни / Н.В.Шевченко // Гілея. Філософія. Історія. Політологія. Науковий вісник. – 2007. – Випуск 9. – С.293-298.
64. Шевченко Н.В. Діяльність національних культурно-освітніх закладів півдня України в період німецько-румунської окупації 1941-1944 рр. : Автореферат... к. істор. наук, спец.: 07.00.01 - історія України / Н. В. Шевченко. – Миколаїв : Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили, 2010. – 16 с.
65. Шевченко Н.В. Культурно-освітні заклади Миколаєва в період окупації / Н.В.Шевченко // Наукові праці: Науковометодичний журнал. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Т.83. Випуск 70. Історичні науки. – С.142 – 147.
66. Шевченко Н. В. Культурно-освітні проблеми під час німецько-румунської окупації (сучасна українська історіографія) // Історичний архів (збірник наукових праць). Збірник праць / Миколаїв, 2009. – С. 29 – 33.
67. Шевченко Н.В. Освіта та виховний процес в середовищі етнічних німців Миколаївщини в окупаційний період / Н.В.Шевченко // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Т.100. Випуск 87. Історичні науки. – С.83 – 87.
68. Шевченко Н.В. Політика німецько-румунської влади у сфері освіти на окупованій території Півдня України / Н.В.Шевченко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Випуск ХХІ. – С.230-233.
69. Шитюк М.М., Сугацька Н.В. Геноцид проти євреїв Південної України в роки німецько-румунської окупації (1941 – 1944 рр.) / М. М. Шитюк, Н. В. Сугацька ─ Миколаїв, 2008. – 154 с.
70. Шитюк М. М. Південна Україна: червень 1941 – листопад 1942 рр. / М. М. Шитюк, А. А. Погорєлов. – Миколаїв : Вид-во І. Гудим, 2009. – 360 с.
Published
2021-05-25
How to Cite
Tishyn , O. V. (2021). The newest Ukrainian historiography of the Nazi of occupation regime is on territory of south-east regions of Ukraine. Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 221-228. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1323