Peculiarities of conceptual approaches in the scientific researches of Ukrainian historians from the USSR Western regions in the second half of the 1940s – the end of the 1980s of the XX century

  • T. I. Humeniuk
Keywords: influence of the social and political situation, directions of the historic study, historians of Western regions, academic researches, Soviet authorities

Abstract

The article highlights the situation and development of the historic study in the USSR Western regions in the second half of the XX century, the condition of the given period scholars’ elaboration of the Ukrainian history, world history and the history of foreign countries issues. The peculiarities of the topic development are displayed, the critical opinions of the native scholars are generalized. The author focuses on the perspective directions of further academic study of the USSR Western regions scholars’ historic researches, the Ukrainian historians’ academic achievements in the second half of the 1940s – the end of the 1980s of the XX century.

References

1. Калакура Я. Цивілізаційні орієнтири новітньої української історіографії / Я. Калакура // Ейдос. – 2013. – № 7. – С. 371–381.
2. Коцур В.П. Історичні дослідження: упереджені та об’єктивні оцінки (соціальні зміни і політичні процеси в Україні 1920-х – 30-х рр.: історіографія) / В.П. Коцур. – К.: Наукова думка, 1998. – 506 с.
3. Кузьменко А.В. Проблематика досліджень з історії України (кінець XVIII – перша половина XІX ст.) / А.В. Кузьменко, А.П. Коцур, В.П. Коцур. – Київ – Переяслав-Хмельницький, 2009. – 232 с.
4. Віднянський С.В. Стан, проблеми та перспективи досліджень зі всесвітньої історії в Україні / С.В. Віднянський // УІЖ. – 2010. – № 5. – С. 166–179.
5. Сучасна національна історіографія новітньої історії України (1914–2009 рр.): [навч. посіб.]; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка / К.К. Кондратюк, О.М. Сухий. – Львів, 2010. – 261 с.
6. Олянич В. Радянська історіографічна школа вивчення «непманської буржуазії» та «експлуататорських класів» // Сіверянський літопис. – 2010. – № 1(91). – С. 86–93.
7. Портнов А. «Західні» категорії в українській пострадянській історіографії: мовні зміни в епоху перекладів / А. Портнов // Україна модерна. Перекладаючи культуру/культивуючи переклад. – 2010. – 16(5). – С. 153–182.
8. Портнов А. Наукове середовище і академічна культура в сучасній Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.humanities.org.ua/projects.php.
9. Великочий В. Українсько-совєтська історіографія про суспільно-політичні прроцеси у Галичині / В. Великочий // Незалежний культорологічний часопис «Ї». Україна – ЄС: Транскордонна Галичина. – 2010. – Число 64. – С. 46–57.
10. Пришляк В. Ярослав Дмитрович Ісаєвич (7.ІІІ.1936–24.V.2010) / В. Пришляк // Український археографічний щорічник. – К., 2010. – Вип. 15. – С. 740–753.
11. Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби / В. Яремчук. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – 526 с.
12. Футала В. Історія вивчення суспільно-політичного життя українців у міжвоєнній Польщі (1921–1939) / В. Футала. – Львів – Дрогобич: «Коло», 2010. – 456 с.
13. Футала В. Діяльність українських політичних сил у міжвоєнній Польщі (1921–1939): проблеми і напрями наукових досліджень / В. Футала // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість / [відп. ред. М. Литвин]. НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2010–2011. – С. 268–291.
14. Смолій В.А. Проблема українсько-польських зв’язків доби феодалізму в українській радянській історіографії / В.А.Смолій, О.Б. Головко // Україна і Польща в період феодалізму: Збірник наукових праць / АН УРСР, Ін-т історії України; [редкол.: В.А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 3–10.
15. Віднянський С.В. Українське питання в міжвоєнній Польщі: основні проблеми й напрямки наукових досліджень у сучасній вітчизняній історичній науці / С.В. Віднянський // УІЖ. – 2003. – № 2. – С. 39–55.
16. Калакура Я. Зарубіжний світ у вимірі новітньої української історіографії / Я. Калакура // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 11. – С. 207–218.
17. Кульчицький С.В. Історичні науки / С.В. Кульчицький // Історія української культури. У п’яти томах. Том 5. Українська культура ХХ – початку ХХІ століть. Кн. 3. Культура та розвиток науки і технологій в Україні / [головна редкол.: Патон Б.Є., Вервес Г.Д., Курас І.Ф., Литвин В.М., Толочко П.П., Даниленко В.М.; ред. колегія: Жулинський М.Г., Бондар М.П., Сулима М.М., Гриценко П.Ю., Дзюба І.М., Кульчицький С.В., Новиченко Л.М., Онищенко О.С., Попович М.В., Скляренко В.Г., Скрипник Г.А., Федорук О.К., Храмов Ю.О., Шевченко Є.І.]. – К.: Наукова думка, 2012. – С. 7–23.
Published
2021-05-25
How to Cite
Humeniuk , T. I. (2021). Peculiarities of conceptual approaches in the scientific researches of Ukrainian historians from the USSR Western regions in the second half of the 1940s – the end of the 1980s of the XX century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 216-220. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1322