The Ways of Evolution of Social Knowledge in the Context of Experience of 1920th: the Correlation Evolution and Revolution in Scientific Development

  • S. G. Vodotyka
Keywords: revolutionary rupture heredity, scientific heredity, the ways of science development, Social sciences, history

Abstract

Author analyses the possible variants of Ukrainian science development in consideration of experience of 1920th. After October revolution some ultra-revolutionaries, just like nowadays, have claimed the necessity of liquidation of all scientific structure of former Russian. They proved that science as the brand new social institute should be built from a blank slate. Author proves that such point of view is not right. Experience of 1920th evidences that heredity, creative use of ideas and results of ante-revolutionary science have assured the prosperity of Ukrainian Social and Human sciences. On the contrary Stalin’s repressions during 1930th under a slogan of revolutionary expediency stopped the development of Ukrainian science.

References

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VІІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukreyind-proyschu-ostivu.
2. Квіт С. Молодь необхідно залучати до наукових досліджень під час навчання в університетах [Виступ на Парламентських слуханнях про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави 02.07.2014 р.]. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mon.gov.ua/ua/actually/34836-mdod-sergiy kvit.
3. Позиція автора з цього питання викладена: Савенок Л.А. Наукова школа: дослідницький, освітній і виховний потенціал / Л.А.Савенок // Освітні технології в освіті, науці та виробництві. – Вип. 1. – Одеса, ОНПУ, 2012. – С.120-123; Її ж. Вченийісторик і суспільство в УСРР часів непу: характер і наслідки взаємодії / Л.А.Савенок // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. – 2007. – №16. – С.291-307; Водотика С.Г. Історична наука УСРР 1920-х років: соціополітичні, науково-організаційні та концептуальні основи функціонування. – Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2006. – 336 с.
4. Див.: Шаповал Л.І. Сучасна українська та російська історіографія нової економічної політики: автореф… канд. іст. наук: спец.07.00.06 / Запорізький нац. ун-т / Л.І.Шаповал. – Запоріжжя, 2007. – 23 с.
5. Скажімо варте уваги новаторське дослідження В.М. Андрєєва в царині інтелектуальної біографії – Андрєєв В.М. Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого: монографія / В.М. Андрєєв. – Дніпропетровськ: Геда, 2012. – 476 с.
6. Колєсник М.П. Історичне товариство Нестора-Літописця: Основні етапи та напрямки діяльності (1872-1932) / М.П. Колєсник // УІЖ. – 1989. – № 9. – С.50-56.
7. Полонська-Василенко Н. Нарис історії Української Академії наук / Н. Полонська-Василенко / Репр. відтв. –К.: Наук. думка, 1993. – 415 с.
8. Шевченко Ф.П. Чому М. Грушевський повернувся на Радянську Україну / Ф.П.Шевченко // УІЖ. – 1966. – № 11. – С.13-30.
9. Журба О.І. Київська археографічна комісія. 1843-1921 Нарис історії і діяльності / О.І.Журба. – К.: Наук. думка, 1993. – 186 с.
10. Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М. М. С. Грушевський і Academia: Ідея, змагання, діяльність / П.С.Сохань, В.І.Ульяновський, С.М.Кіржаєв. – К.: Ін-т укр. археограф. НАН Укр., 1993. – 321 с.
11. Калакура Я.С. Історичні засади українознавства / Я.С.Калакура. – К.: Темп, 2007; Його ж. Українська історіографія / Я.С.Калакура. – К., 2004, 2007; Колесник І.І. Українська історіографія: концептуальна історія / І.І.Колесник. – К.: Ін-т історії Укр. НАН Укр., 2013. – 565 с.
12. Стельмах С.П. Історична думка в Україні в кінці ХІХ – початку ХХ ст. / С.П.Стельмах. – К.: Академія, 1997. – 412 с.; Його ж. Історична наука в Україні епохи класичного історизму (ХІХ – початок ХХ ст.) / С.П.Стельмах. – К.: Академія, 2005. – 378 с.; Масненко В.В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.) / В.В.Масненко. – К.: Черкаси: Відлуння полюс, 2002. – 440 с.
13. Масненко В.В. Історичні концепції М.С.Грушевського та В.К.Липинського: Методологічний і суспільно-політичний вимір української історичної науки 1920-х років / В.В.Масненко. – К.: Брона; Чекаси: УСУЕП, 2002. – 283 с.
14. Так, про життя і творчість академіка М.Є.Слабченка вийшло декілька змістовних праць А.В.Санцевича, В.М.Заруби і монографія Водотики С.Г. Академік Михайло Єлисейович Слабченко. Нарис життя і творчості / С.Г.Водотика. – Херсон: Айлант, 1997, 156 с.
15. Ясь О.В. Історіографія / О.В.Ясь // Енциклопедія історії України. - Т.3. – К.: Наук. думка, 2005. – С.584-591.
16. Культурне будівництво в Українській РСР. 1917-1927. Зб. док. і мат. – К.: Наук. думка, 1979. – 667 с.; Культурне будівництво в Українській РСР. 1928-1941. Зб. док. і мат. – К.: Наук. думка, 1986. – 416 с.
17. Див.: Звідомлення ВУАН [за 1918-1929 рр.]. – К., 1920-1929; Історія Національної академії наук України, 1924-1928: Док. і мат. – К.: НБУВ, 1998. – 763 с. і т. п.
18. Наука и научные учреждения СССР. Справочник. – Ч.VІ. – Ленинград: АН СССР, 1928. – 810 с.; Наукові установи та організації УСРР. – Харків: Держплан УСРР, 1930. – 404 с.
19. ЦДАВО України. Ф.166. Народний Комісаріат Освіти УСРР; Ф.1249. Всеукраїнська Асоціація Марксисько-Ленінських Інститутів; Державний архів Одеської області. Ф.Р-39. Уповноважений Укрнауки НКО УСРР в м. Одесі тощо
20. ЦДАВО України. Ф.3806. Полонська-Василенко; ЦДІА України, м. Київ. Ф.1235. Грушевські, Ф.2052. М.Ф.Сумцов; ЦДАМЛМ України. Ф.542. Василенко М.П.; Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. Ф.37. Д.І.Багалій (1862-1932 рр.); Інститут архівознавства НБУВ. Ф.22.Птуха М.В. (1884-1961); Інститут рукопису НБУВ. Ф.ХХХVI. Кримський А.Е.; Архів Російської АН. Ф.518. Личный фонд В.И.Вернадского тощо.
21. Санкт-Петербурзьке відділення Архіву РАН. Ф.155. Оп.2. Спр.812-816.
22. Підрах. на основі: Наука на Украине. – 1926. – №1; Держархів Харківської області. Ф.667. Оп.286. Спр.213. Арк.3-12.
23. Научные кадры и научно-исследовательские учреждения СССР. – М.: Планиздат, 1930. – 103 с.
24. Інститут рукопису НБУВ. Ф.Х. Спр.14831. Арк.11.
25. Вернадський В.І. Із спогадів. Перший рік Української академії наук / В.І.Вернадський // Наука і культура. – Вип.22. – К., 1990. – С.31-62.
26. ЦДАГО України. Ф.1. Оп.20. Спр.1978. Арк.43.
27. Звідомлення Всеукраїнської Академії Наук у Києві за 1921 рік. – Берлін: ВУАН, 1924. – 166 с.
28. Санкт-Петербурзьке відділення Архіву РАН. Ф.155. Оп.1. Спр.216. Арк. 135.
29. Грузинский А. Научная работа в Нежине / А.Грузинский // Наука на Украине. – 1922. - №2. – С.145-147; ЦДАВО України. Ф.166. Оп.2. Спр.459. Арк. 17; Санкт-Петербурзьке відділення Архіву РАН. Ф.849. Оп.1. Спр.99. Арк.1.
30. Про заснування науково-дослідних кафедр і забезпечення наукових працівників кафедр // Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-селянського уряду УСРР. – 1921. - №25. – Ст.726.
31. Див.: Ясь О.В. Історичні наукові товариства / О.В.Ясь // Енциклопедія історії України. – Т.3. – К.: Наук. думка, 2005. – С.577-580; Григорєва Г.Ф. Губернські вчені архівні комісії / Г.Ф.Григорєва // Там само. – Т.2. - К.: Наук. думка, 2004. – С.240; Разгон А.М. Исторические общества / А.М.Разгон // Совет. Ист. Энцикл. – М.: Наука, 1965. – Стб.545-551.
Published
2021-05-25
How to Cite
Vodotyka , S. G. (2021). The Ways of Evolution of Social Knowledge in the Context of Experience of 1920th: the Correlation Evolution and Revolution in Scientific Development. Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 210-216. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1320