Scientific personnel support of electrotechnical system of Ukraine (1950–1980)

  • E. Ye. Tveritnikova
Keywords: specialized academic counci, doctoral institution, postgraduate, formation of scientific personnel, high electrotechnical school of Ukraine

Abstract

It is dealt with formation stages of a training and certification system of scientific and pedagogical personnel with electrotechnical specialization in leading technical colleges and academic institutions of Ukraine during 1950– 1980 years. Based on analyze of legal documents it’s determined the main features of functioning of postgraduate and doctoral institution against the background of educational public policy of the second half of XX century. It is outlined the features of a preparation of scientific personnel for electrotechnical complex, in particular it is investigated the operations of academic councils; it is singled out the weaknesses and achievements during different periods of development of the formation system of a scientific and educational potential.

References

1. Регейло І.Ю. Становлення і розвиток професійної підготовки наукових працівників та викладачів вузів України (перша половина 1920 рр.) / І.Ю. Регейло // Історико-педагогічний альманах. – Умань : Вид-во УДПУ ім. Павла Тичини. – 2012. – № 2. – С. 200–206.
2. Научные кадры СССР: динамика и структура / под ред. В. Ж. Келле и др. – М. : Мысль, 1991.– 284 с.
3. Васильчук Т.В. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в УРСР 1940-х рр. / Т.В. Васильчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – Вип. XXVIII. – С. 253–257.
4. Регейло І.Ю. Тенденції розвитку системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у 50–60 рр. ХХ ст. / І.Ю. Регейло // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Зб. наук. праць. – К : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – № 27. – С. 254–262.
5. Цеховой Н.П. Особенности отечественной подготовки докторантов в 1962–1991 гг. / Н.П. Цеховой // Высшее образование в России. – 2012. – № 11. – С. 148-153.
6. Сидорчук Т. Г. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру в Україні (1920-і – 1970-і роки): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1998. – 20 с.
7. Ткаченко О.Б. Законодавчо-нормативна база якості підготовки кадрів вищої кваліфікації в Україні (50–60-х рр. ХХ ст.) / О.Б. Ткаченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 20 (73). – С. 50–55.
8. Київський політехнічний інститут. Нарис історії / Під ред. М. З. Згуровського. – К. : Наук. думка, 1995. – 320 с.
9. Національний університет «Львівська політехніка» / Під. ред. Ю. Я. Бобало. – К. : ТОВ Видавничий центр «Логос Україна», 2009. – 447 с.
10. Харьковский политехнический институт. 1885–1985: история развития / отв. ред. Н. Ф. Киркач. – Х. : Вища школа, 1985. – 223 с.
11. Одесский политехнический институт. Краткий исторический очерк (1918–1968) / Отв. ред К.С. Коваленко. – К. : Изд. Киевского университета, 1968. – 222 с.
12. Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р-5404, оп. 2, спр. 66, 22 арк.
13. Державний архів м. Києва (ДАК), ф. р-308, оп. 13, спр. 77, 64 арк.
14. ДАК, ф. р-308, оп. 9, спр. 94, 14 арк.
15. ДАК, ф. р-308, оп. 9, спр. 112, 16 арк.
16. ДАК, ф. р-308, оп. 9, спр. 94, 14 арк.
17. ДАК, ф. р-308, оп. 10, спр. 84, 42 арк.
18. Інститут архівознавства Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (ІА НБУВ), ф. 263, оп. 1, спр. 20, 3 арк.
19. ДАХО, ф. р-1682, оп. 13, т. І, спр. 171, 20 арк.
20. ДАХО, ф. р-1682, оп. 14, спр. 1081, 31 арк.
21. Державний архів Львівської області, ф. р-120, оп. 25, спр. 1, 17 арк.
22. ІА НБУВ, ф. 263, оп. 1, спр. 549, 222 арк.
23. Особистий архів професора, д.т.н. В. Т. Долбні.
Published
2021-05-06
How to Cite
Tveritnikova , E. Y. (2021). Scientific personnel support of electrotechnical system of Ukraine (1950–1980) . Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 184-188. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1311