Academic process: Soviet innovations and the particular features of their introduction into the higher educational establishments in Ukraine in 1920-1930ss

  • O. L. Ryabchenko
Keywords: тисячники, успішність, лекції, бригадно-лабораторний метод, студенти, професори, навчальний процес, thousanders, progress in studies, lectures, brigade laboratory method, professors, students, academic process

Abstract

In the article the issues of the academic process organization at the higher educational establishments of Ukraine in 1920-1930ss have been investigated using a wide variety of sources. The Soviet innovations are described as well as the particular features of their introduction into the academic process and the reaction of the students and professors on the challenges the students had to overcome on the way of getting a higher education. It is noted that the revolutionary forms and methods of teaching were used mostly for diminishing the role of the professors and restricting their influence on the students.

References

1. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (ХУІІІ – начало ХІХ в.) / Ю.М.Лотман. – СПб. : Искусство, 1994. – 399с.
2. Діаграми століть // Студент революції. – 1931. – №31–32. – С.21–25. – Підпис: Н. Северський.
3. Временное положение о Высших Учебных Заведениях У.С.С.Р. – Т.1. Временное положение об Институтах. – Х., 1922. – 42 с.
4. Утевский А. М. Начало пути: из книги «Высшая школа. Путь исследования и исследование пути» / А. М. Утевский // Universitates = Университеты. – Х., 2005. – № 3. – С. 63–75.
5. Харьковский политехнический институт имени В. И. Ленина: история развития (1885–1985). – Х. : Вища шк., 1985. – 223 с.
6. Справочник для студентів і вступаючих до К.П.І, К.С. – Г.І. та їх Робфаків 1923-24 навчального року; з додатком згідно з прийомом 1924–25. – К. : Вид-во каси взаємодопомоги К.П.І, К.С. – Г.І. та їх Робфаків, 1923. – 95 с.
7. Держархів Одеської області, ф.Р-126, оп.1, спр.148, 26 арк.
8. ЦДАВО України, ф.166, оп.5, спр.566, 896 арк.
9. Держархів Полтавської області, ф.3872, оп.1, спр.923, 277 арк.
10. Середа А. Итоги социально-академической проверки вузов и нового приема в Харьковские вузы / А. Середа // Студент революції. – 1924. – №8–9. – С.9–14.
11. Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920–1930 рр.) : позитивний досвід невдалого експерименту / В. В. Левченко. – Одеса : ТЕС, 2010. – 428 с.
12. Перша фаланга педагогів – робітфаківців // Кузня освіти. – 1929. – №4. – С.18–19. – Підпис: Д.М.Розенберг.
13. Три чи чотири? // Кузня освіти. – 1929. – №4. – С.20. – Підпис: Корман.
14. Підмогильний В. Невеличка драма / В. Підмогильний // Досвід кохання і критика чистого розуму. Валер’ян Підмогильний: тексти і конфлікт інтерпретацій. – К., 2003. – С.21–244.
15. Микитенко І. Кадри / І. Микитенко. – Харків : Видавництво пролетарських письменників, 1932. – 140 с.
16. Юркевич Ю. Минувше проходит предо мною…/ Ю. Юркевич. – М.: Возвращение, 2000. – 256 с.
17. Держархів Харківської області, ф.П-1, оп.1, спр.405, 113 арк.
18. Київський політехнічний і Київський сільськогосподарський інститут: 25 років (1898 – 1923): Ювілейний збірник. – К., 1924. – С.40.
19. Ворог напирає // Студент революції. – 1929 . – №4. – С.49. – Підпис: О.К-н.
20. ЦДАГО України, ф.1, оп.20, спр. 4637, 96 арк.
21. ЦДАГО України, ф.1, оп.20, спр. 6222. 164 арк.
22. Приймають робітників – випускають «інших» // Студент революції. – 1929. – №5–6. – С.72.
23. Григоренко П. Г. Спогади / П. Г. Григоренко. – К. : Україна, 2007. – 662 с.
24. Дражевська Л. 1928–1929, 1933–1935 / Любов Дражевська // Сучасність. – Мюнхен, 1982. – Ч. 1–2 (261–262). – С. 255– 265. – Харківський університет очима колишніх студентів.
25. Любітов С. Перші тисячники / С.Любітов // Студент революції. – 1931. – №35–36. – С.16–19.
26. Красовицкий Б. М. Воспоминания / Б. М. Красовицкий. – Х. : Фолио, 2008. – 232с.
27. ЦДАГО України, ф.1, оп.20, спр.6641, 194 арк.
28. Самойлов Д. Кульчицкий и пятеро / Д. Самойлов // Вместо счастья / Михаил Кульчицкий. – Х., 1991. – С.212–230.
29. Кочергін І. О. Громадське життя у Дніпропетровському гірничому інституті у 1920–30-х роках [Електронний ресурс] / І. О. Кочергін. – Режим доступу : // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Iihp/2009-6/6.pdf. – Назва з екрану.
30. ЦДАГО України, ф.1, оп.20, спр. 5558, 193 арк.
31. Мільйон годин, украдених у пятирічки // Студент революції. – 1931. – №27. – С.13.
32. Держархів Харківської області, ф.П-69, оп.1, спр.62, 262 арк.
33. Всі сили – на якість // Студент революції. – 1931. – №21. – С.2–6.
34. ЦДАГО України, ф.7, оп.1, спр.1145, 131 арк.
35. Жандарі в профкомі // Студент революції. – 1932. – №1. – С.33.
36. ЦДАГО України, ф.7, оп.1, спр.1012, 54 арк.
37. Бурлаков Я. Контрреволюціонер в лавах партії // Студент революції. – 1930. – №8. – С.9.
38. Гузман И. После конференции // Советское студенчество. – 1937. – №9. – С.40.
39. Леонтьев А. Человекопредметы // Советское студенчество. – 1937. – №9. – С.41.
40. ЦДАГО України, ф.7, оп.1, спр.1144, 115 арк.
41. Второе задание Марии Демченко // Советское студенчество. – 1936. – №2–3. – С.73. – Підпис: М. Давыдов.
42. Гольдберг М. Так начинали жить стихом… / М. Гольдберг // Вместо счастья / Михаил Кульчицкий. – Х., 1991. – С.135–152.
43. Селеверстова Н. Студенчество эпохи сталинизма / Н. Селеверстова // Вестник высшей школы. 1991. – №11. – С.61–66.
44. О введении в действие Кодекса законов о народном просвещении УССР: Постановление ВУЦИК от 22 нояб. 1922 г. // Собрание узаконений и распоряжений робоче-крестьянского правительства Украины. – 1922. – №49. – С.852.
45. Робфак Х.І.Н.Г.// Студент революції. – 1924. – №3–5. – С.62. – Підпис: Ф.К.
46. Пасивне ставлення до активних метод // Студент революції. – 1930. – №12. – С.9–11. – Підпис: Б.Володарський.
47. Рябченко О. Л. Харківський інститут народної освіти імені О.О.Потебні (1921 – 1930 роки) / О. Л. Рябченко. – Харків : ХНАМГ, 2000. – 214 с.
48. Шевельов Ю. (Шерех Ю.) Я – мене – мені (і довкруги): спогади : в 2 т. Т. 1. В Україні / Ю. Шевельов (Юрій Шерех). – Х. : Вид. часопису «Березіль» ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2001. – 428 с.
49. Кобилецький Ю. Даль махне крилом / Ю. Кобилецький. – К. : Радянський письменник, 1985. – 156 с.
50. Попів О. Дитяча література на переломі / О. Попів // Шлях освіти. – 1930. – №4. – С.71–89.
51. Іваненко О. Завжди в житті. Спогади / О. Іваненко. – К. : Радянський письменник, 1985. – 383 с.
52. Потрібна деяка реформа // Студент революції. – 1929. – №4. – С.50. – Підпис: Архип Боберський.
53. ЦДАВО України, ф.1252, оп.1, спр.96, 186 арк.
54. ЦДАГО України, ф.1, оп.20, спр.4206, 98 арк.
55. Неполадки «пускового періоду» тривають // Студент революції. – 1931. – №21. – С.3–7. –Підпис: Б.Тихий.
56. Лід рушив. Київ йде на бій за лаборат. бригадну методу // Студент революції. – 1931. – №29–30. – С.9–10. – Підпис: Борисов.
57. Москвин М. Хождение по вузам. Воспоминания комсомольца / М. Москвин. – Paris : YMSA – PRESS, 1933. – 190с.
58. Костенко А. І. Андрій Малишко: Біографічна повість / А. І. Костенко. – К. : Молодь, 1981. – 312 с.
59. Чуйкина С. Дворянская память: «бывшие» в советском городе (Ленинград, 1920–30-е годы) / С. Чуйкина. – СПб. : Издво Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006. – 259 с.
60. Розв'язати всі творчі сили пролетарського студентства // Студент революції. – 1931. – №24. – С.16.
61. Я і без бригади добре встигаю // Студент революції. – 1932. – №19–21. – С.32. – Підпис: С.Н.
62. ЦДАВО України, ф.1252, оп.1, спр.749, 45 арк.
63. Какие лекции мы хотим слушать // Советское студенчество. – 1938. – №9. – С.50–51. –Подпись: Студент К.Власов.
64. Іспит скасовано, – усім зараховую // Студент революції. – 1930. – №12. – С.8–9. – Підпис: О.Б.
65. Мосель І. Опортуністичний прорив на двох факультетах/ І. Мосель // Студент революції. – 1930. – №11. – С.11–14.
66. Вища школа Української РСР за 50 років: в 2 ч. Ч. 1 (1917–1945 рр.). – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – 395 с.
67. Товарознавці, економісти, заготівельники… ХІРТ розпочав працювати по-новому // Студент революції. – 1932. – №34–35. – С.10–11. – Підпис: Ол.Німан.
Published
2021-04-01
How to Cite
Ryabchenko , O. L. (2021). Academic process: Soviet innovations and the particular features of their introduction into the higher educational establishments in Ukraine in 1920-1930ss. Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 116-124. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1293