Sports practice means of socialization of Kharkov citizens in the 20’s – early 30’s. of ХХ-th century

  • N. M. Saltan
Keywords: Kharkiv, socialization, physical education, sport

Abstract

The article analyzes the impact of physical culture and sports in the socialization and socio-cultural development of the individual in the 1920s - in the early 1930s. It is found that due to the large-scale propaganda campaign systemic changes in the organization of forms of organization forms of physically active citizens and the involvement of young people in physical activity took place. It is establishished that the system physical culture and sports led to the increased social mobility of women and people with disabilities contribute to the eradication of deviant behaviors.

References

1. Вацеба О. Бібліографічний огляд дисертаційних досліджень з історії вітчизняної фізичної культури і спорту / О. Вацеба // Вісник Львівського університету. – Сер. Книгознавство. – 2008. – Вип. 3. – С. 219 – 228.
2. Вестник физической культуры : орган ЦК ЛКСМУ и Губсовета физической культуры. – Х. – 1922 – 1929.
3. Павлов С. Спорт и физическая культура / С. Павлов // Пламя. – 1924. – №13. – С. 23.
4. Бєлих М. О. Легкоатлети України / М. О. Бєлих, П. Т. Богачик, З. П. Синицький. – 2-е вид., доп. і переробл. – К. : Здоров’я, 1979. – 278 с.
5. Драга В. В. Тяжелоатлеты Украины / В. В. Драга, П. Н. Кравцов. – К. : Здоровье, 1985. – 176 с.
6. Развитие физической культуры и спорта на Харьковщине за годы советской власти (в помощь лекторам и пропагандистам). – Х. : Знание, 1979. – 24 с.
7. Кобченко К. А. Емансипація в межах панівної ідеології: радянські жінки у фізичній культурі і спорті / К. А. Кобченко // Дні науки філософського факультету – 2008 : Міжнародна наукова конференція (16 – 17 квітня 2007 р.) : Матеріали доповідей та виступів. – К. : Видавничо-поліграфічний центр Київський університет», 2008. – Ч.VI. – С. 61 – 62.
8. Бутакова Є. Радянські фізкультурні свята як об’єкт вивчення геортології: історико-джерелознавче дослідження на фотодокументах 20-х рр. ХХ ст. / Є. Бутакова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К. : Інститут історії України НАН України, 2006. – Вип. 13. – С. 194 – 212.
9. Тимошенко Ю. Спортивне життя в Радянській Україні в 1920-ті рр. / Ю. Тимошенко // Питання історії України. – К. : Інститут історії України НАН України, 2012. – Вип. 6. – С. 36 – 41.
10. Олейник Н. А. История физической культуры и спорта на Харьковщине (люди, годы, факты. 1874 – 1950 гг.) / Н. А. Олейник, Ю. И. Грот. – Т.1 – Х. : ХДАФК, 2002. – 376 с.
11. Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: в 13 т. Т.8. / В. В. Маяковский. – М. : Художественная литература, 1958. – 579 с.
12. Шклярук А. Физическая культура и спорт в плакате [Електронний ресурс] / А. Шклярук. –– Режим доступу до сайту. www.plakat.ru/Info/p_r21.htm… –– Назва з екрану. – 5.08.2014.
13. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – Спб. : Питер, 2000. – 502 с.
14. Привіс С. Так гуртувалися, так гартувалися / С. Привіс // Старт. – 1977. – №1. – С. 3 – 4.
15. Красовицький Б. М. Столичный Харьков – город моей юности / Б. М. Красовицкий. – Х. : Фоліо, 2004. – 224 с.
16. Вісті ВУЦВК. – 1928. – 4 квітня (№ 81).
17. Чтоб не повадно было // Вестник физической культуры. – 1927. – №1. – С. 18.
Published
2021-04-01
How to Cite
Saltan , N. M. (2021). Sports practice means of socialization of Kharkov citizens in the 20’s – early 30’s. of ХХ-th century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 108-111. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1288