Repressive mechanism of the grain procurements in 1927-1929

  • N. R. Romanets
Keywords: GPU, policy, repressions, grain procurements, kulaks, peasantry

Abstract

The research studies the repressive mechanism of the grain procurements in the ukrainian village in 1927-1929. Based on the analysis of new archival documents, the author defines the features, mechanisms, purposes оf the punitive-repressive measures of authorities. It is shown that repression against the peasants used complex - along the line of GPU, justice and Soviet bodies. Repression have become the main tool for the implementation of state grain procurement plans in 1927-1929.

References

1. Кульчицький С. В. Підготовка «великого перелому»/ С. В. Кульчицький // Історія українського селянства. Нариси в 2-х томах. – Т. 2. – К.: Наукова думка, 2006. – C. 106–124.
2. Калініченко В. В. Селянське господарство України у доколгоспний період (1921–1929 рр.) // В. В. Калініченко. – Харків: Основа, 1991. – 131 с.
3. Капустян Г. Т. «Надзвичайщина» та селянський опір в Україні (кінець 1920-х рр.) / Г. Т. Капустян// Історія України. Маловідомі імена, події, факти. – Вип. 31. – К.: Інститут історії України, 2005. – С. 21–34.
4. Виноградов В. К. Информационные материалы ОГПУ за 1923–1929 гг./ В. К. Виноградов// Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Документы и материалы. В 4-х т. / Т. 2. 1923–1929 гг./ Под ред. А. Береловича, В. Данилова. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. – С. 25–51.
5. Ченцов В.В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки/ В. В. Ченцов. – Тернопіль: Збруч, 2000. – 482 с.
6. Даниленко В. М. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки// В. М. Даниленко, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький. – К.: Либідь, 1991. – 344 с.
7. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 – 1939: Документы и материалы. В 5-ти тт./ Т. 1. Май 1927 – ноябрь 1929/ Под ред В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1999. – 880 с.
8. Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Чернігівська область/ Упорядники: О. Б. Коваленко, Р. Ю. Подкур, О.В. Лисенко, О. І. Желєзна. – Кн. 1. – Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2008. – 800 с.
9. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі ЦДАВО України). – Ф. 24, оп. 13, спр. 46.
10. Колективізація і голод на Україні, 1929–1933/ АН України. Інститут історії України та ін.: Упоряд.: Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна; Відп. Ред. С. В. Кульчицький. – К.: Наукова думка, 1992. – 736 с.
11. Железногорський Г. Органи юстиції в хлібозаготовчій кампанії / Г. Железногорський // Червоне право. – 1928. – № 3. – С. 111–116.
12. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі ЦДАГО України). – Ф.1, оп. 20, спр. 2804.
13. ЦДАГО України. – Ф.1, оп. 20, спр. 2966.
14. ЦДАГО України. – Ф.1, оп. 6, спр. 164.
15. ЦДАГО України. – Ф.1, оп. 20, спр. 3001.
16. ЦДАГО України. – Ф. 1, оп. 6, спр. 163.
17. Державний архів Дніпропетровської області (далі Держархів Дніпропетровської обл.). – Ф. Р – 1518, оп. 1, спр. 5.
18. ЦДАГО України. – Ф.1, оп. 20, спр. 2992.
19. ЦДАГО України. – Ф.1, оп. 20, спр. 3014.
20. ЦДАГО України. – Ф.1, оп. 16, спр.14.
21. ЦДАВО України. – Ф.8, оп. 14, спр. 93.
22. ЦДАГО України. – Ф.1, оп. 20, спр. 2964.
23. ЦДАГО України. – Ф.1, оп. 20, спр. 2625.
24. ЦДАГО України. – Ф.1, оп. 16, спр.13.
25. Єрмак О. П. Здійснення ленінської політики обмеження і витіснення капіталістичних елементів міста і села на Україні в 1927– 1929 рр.: дис. … кандидата іст. наук: 07.00.01 / Єрмак Олександр Петрович. – К., 1974. – 210 с.
26. ЦДАВО України. – Ф. 24, оп. 13, спр. 55.
27. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 184.
28. Васильєв В. Колективізація і селянський опір на Україні (листопад 1929 – березень 1930 рр.) / Валерій Васильєв, Лінн Віола. – Вінниця : ЛОГОС, 1997. – 536 с.
29. ЦДАВО України, ф. 24, оп. 13, спр. 65,
Published
2021-04-01
How to Cite
Romanets , N. R. (2021). Repressive mechanism of the grain procurements in 1927-1929. Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 85-90. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1282