The organization of transportation of refugees of World War I in the rear province of Ukraine (Summer – Fall 1915)

  • L. M. Zhvanko
Keywords: transportation, evacuation, refugees, First World War

Abstract

In an article prepared for mostly unknown archive documents and periodicals in 1915, analyzes the process of transporting refugees of World War I to the rear Ukrainian provinces. The responsible for the evacuation of the population structure - All-Russian Zemstvo Union and its Committee of the Southwestern Front, glavnoupolnomochenny Southwestern Front, indicated on the complex causes that negatively affect the success of the said shares.

References

1. Баран І. Галичина на початку Першої світової війни: проблема біженців : [Електронний ресурс] / І. Баран. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NZTNPU_ist/2009_2/materialy/2009_2/Baran.pdf. – Назва з екрану.
2. Безугла О. Взаємини керівництва ВЗС та правлячих кіл Росії: до постановки / О. Безугла // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів, 2004. – Вип. 27. – С. 82–89.
3. Бернадський Б. В. Волинь у роки Першої світової війни: дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Бернадський Богдан Васильович. – Луцьк, 1999. – 197 с.
4. Бюллетень Комитета Юго-Западного фронта. – 1916.
5. Гурко В. И. Война и революция в России. Мемуары командующего Западным фронтом. 1914 – 1917 / В. И. Гурко; [пер. с англ. М. Г. Барышникова]. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – 399 с.
6. Державний архів Харківської області. – Ф. 18. – Оп. 21. – Спр. 6.
7. Там само. – Ф. 18. – Оп. 21. – Спр. 10.
8. Там само. – Ф. 18. – Оп. 21. – Спр. 11.
9. Там само. – Ф. 18. – Оп. 21. – Спр. 14.
10. Донік О. М. Діяльність громадських організацій і товариств у справі допомоги військовим та цивільному населенню в Україні у роки Першої світової війни (1914 – 1918 рр.) / О. М. Донік // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2002. – Вип. ІV. – С. 155–182.
11. Донік О. М. Громадська благодійність в Україні в роки Першої світової війни / О. М. Донік // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2005. – Вип. ІХ. – С. 61–86.
12. Жванко Л. М. Біженство Першої світової війни в Україні. Документи і матеріали: монографія / Л. М. Жванко.  Х. : ХНАМГ, 2009. – 360 с.
13. Жванко Л. М. Біженці Першої світової війни: український вимір (1914–1918 рр.): монографія / Л. М. Жванко. – Х. : Віровець А. П. «Апостроф», 2012. – 568 с.
14. Загребельна Н. Велика війна: українство і благодійність (1914 – 1917 рр.) / Н. Загребельна, І. Коляда. – К. : Ін-т історії України НАН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2006. – 193 с.
15. Загребельна Н. І. Провідні гуманітарні громадські організації в Україні у період Першої світової війни: створення, структура, соціальна база, джерела фінансування / Н. І. Загребельна // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2003. – Вип. VI. – С. 255–269.
16. Известия Главного Комитета Всероссийского земского союза. – 1915.
17. Известия Киевского округа путей сообщений. – 1915.
18. Кліщинський П. В. Примусова евакуація населення й майна з прифронтових зон губерній Правобережної Україні у червні – жовтні 1915 р.. / П. В. Кліщинський // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2009. – Вип. ХVI. – С. 151–158.
19. Лазанська Т. І. Становище біженців в роки першої світової війни / Т. І. Лазанська // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2009. – Вип. ХVІ. – С. 196–240.
20. Лихачова Т. М. Польські біженці в Росії (серпень 1914 р. – листопад 1917 р.) : дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 / Лихачова Тетяна Миколаївна. – Х., 2010. – 220 с.
21. Нежинец. – 1915.  № 37.
22. Одесский листок. – 1915.
23. Ореховський В. О. Діяльність Російського товариства Червоного Хреста у роки Першої світової війни (1914 – 1917 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Ореховський Вадим Олегович. – Чернівці, 1997. – 247 с.
24. Протоколы заседаний экстренного 190, 191, 192 Общих съездов представителей русских железных дорог. Петроград 18, 30 ноября, 1 – 3 декабря 1915 г. – Пг.: Печатня П. О. Яблонского, 1916. – 147 с.
25. Реєнт О. Україна в період Першої світової війни: історіографічний аналіз / О. Реєнт, Б. Янишин // Український історичний журнал.  2004. – № 4.  С. 337.
26. Сердюк О. В. Біженство в Україні під час Першої світової війни / О. В. Сердюк // Проблеми історії України ХІХ – початок ХХ ст. – К., 2002. – Вип. IV. – С. 111–132.
27. Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А. Н. Яхонтова. (Записки заседаний и переписка). – СПб. : Дм. Буланин, 1999. – 560 с.
28. Сулига І. Г. Південно-Західні комітету Всеросійського земського союзу в Україні на початку Першої світової війни / І. Г. Сулига // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2001. – Вип. ІІІ. – С. 234–239.
29. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – Ф. 344. – Оп. 1. – Спр. 3.
30. Там само. – Ф. 715. – Оп. 1. – Спр. 1612.
31. Там само. – Ф. 715. – Оп. 1. – Спр. 1621.
32. Там само. – Ф. 715. – Оп. 1. – Спр. 1743.
33. Там само. – Ф. 715. – Оп. 1. – Спр. спр. 3343.
34. Юго-Западный край. – 1915.
Published
2021-04-01
How to Cite
Zhvanko , L. M. (2021). The organization of transportation of refugees of World War I in the rear province of Ukraine (Summer – Fall 1915). Zaporizhzhia Historical Review, 1(40), 39-47. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1273