Modern ways of preservation and popularization of sumy region traditional crafts and trades

  • N. V. Litvinchuk
Keywords: fairs, festivals, exhibitions, ethnographic museums, cultural and entertainment event, arts and crafts, popularization, craftsman, crafts and trades

Abstract

The article deals with the survey of cultural, leisure, artistic, educational and other ways of preservation and popularization of traditional crafts and trades of Sumy region in the XXI century. It was found that regional crafts museums play an important mission of collection and preservation of the folk knowledge. The considerable role of promotion of the local crafts and trades belongs to exhibitions of the handicraft products, exhibition-sales and specialized workshops that are conducted during the festivals, festive fairs and in various media.

References

1. Закон України «Про народні художні промисли» : офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 21 черв. 2001 р. : із змінами, внесеними згідно з Законом N 1407-IV (1407-15) від 03.02.2004 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2547-14. – Назва з екрану.
2. Закон України «Про охорону культурної спадщини» : закон від 08.06.2000 № 1805-III [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1805-14. – Назва з екрану.
3. Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки : закон від 07.10.1997 № 554/97-ВР [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/554/97-вр. – Назва з екрану.
4. Концепція Державної програми збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на 2006–2010 роки [Текст] : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 черв. 2006 р. №336-р // Офіційний вісник України. – 2006. – № 25. – С. 86–88.
5. Указ Президента України № 481/2006 «Про заходи щодо відродження традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів в Україні» Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/4526.html. – Назва з екрану.
6. Станюкович Т. В. Этнографическая наука и музеи (по материалам этнографических музеев Академии наук) / Т. В. Станюкович; под ред. М. Г. Рабиновича. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1978. – 286 : ил.
7. Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток / Ганна Аркадіївна Скрипник ; АН УРСР ; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К. : Наукова думка, 1989. – 304 с.
8. Скрипник Г. А. Заняття населення території України періоду Київської Русі (за матеріалами музеїв УРСР) / Г. А. Скрипник // Етнографія Києва і Київщини. Традиції й сучасність / [Л. Ф. Артюх, Н. К. Гаврилюк, В. Ф. Горленко та ін.] – К : Наукова думка, 1986. – С. 33–60.
9. Величко Т. В. Етнографічне музейництво Півдня України: історична та регіональна своєрідність, сучасні тенденції : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.05 / Величко Тетяна Вікторівна ; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України – К., 2009. – 22 с.
10. Аксаков И. С. Исследование о торговле на украинских ярмарках : И. С. Аксакова, действительного члена Императорского русского географического общества ; издано на иждивение Санктпетербургского купечества / Иван Сергеевич Аксаков. – СПб. : [Типография Императорской Академии наук]. – 1858. – 838 с.
11. Волкова О. К. О Сельских ярмарках и о значении их для изучения ремесленной и кустарной промышленности / О. К. Волкова // Записки Юго-западнаго отдела императорскаго русскаго географичекого общества. Том І. За 1873 год. – К. : Типография Императорскаго Университета Св. Владимира, 1874. – С. 265–289.
12. Сумцов Н. Ф. Очерки народного быта (Из этнографической экскурсии 1901 г. по Ахтырскому уезду Харьковской губернии) Профессора М. Ф. Сумцова / Николай Федорович Сумцов – Х. : Типо-Литограф. «Печатное Дело» Кн. К. Н. Гагарина, 1902. – 57 с.
13. Каталог «Народні промисли і ремесла Охтирщини». До 10-річниці незалежності України / Охтирський рвйонний центр культури і дозвілля ; Охтирська районна централізована бібліотека. – Охтирка, 1996–2000. – Вип. І–VІІІ.
Published
2021-04-01
How to Cite
Litvinchuk , N. V. (2021). Modern ways of preservation and popularization of sumy region traditional crafts and trades. Zaporizhzhia Historical Review, 1(41), 350-356. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1267