РИБАЛЬСТВО ЯК ПРЕДМЕТ ЕТНОЛОГІЧНИХ НАУКОВИХ СТУДІЙ ПЕРІОДУ 20-х рр. ХХ ст. – ПОЧАТКУ ХХІ ст.

  • S. V. Sirenko
Keywords: tools and methods of fishing in the Ukraine, historiography, fishing, ethnography

Abstract

У статті проаналізовано науковий доробок українських та зарубіжних етнологів, які вивчали рибальство України в 20-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Визначено коло проблем, що їх вивчали дослідники. Встановлено, що перевагу віддавали дослідженню будови та способів застосування знарядь лову. Менше звертали увагу на громадські відносини, юридичні та екологічні питання, звичаї, вірування, знання рибалок про риб та водойм. Ця тенденція, яка виникла в ХІХ ст. продовжує існувати й на початку ХХІ ст. З‟ясовано, що в середині ХХ ст. етнологи почали вивчати й споживацьке рибальство, а на спортивне рибальство, яке активно почало розвиватись у цей час, не звертали увагу. Саме тому сучасні етнологи повинні досліджувати спортивне рибальство в Україні. На початку ХХІ ст. вивченню рибальства почали приділяти більшу увагу. Однак сучасні науковці переважно зосереджуються на дослідженні окремих територіальних одиниць, серед яких перевага надається зокрема Поліссю.

References

1. Горленко В. Історія української етнографії / Володимир Горленко, Роман Кирчів. – К. : Поліграф Консалтинг, 2005. – 400 с.
2. Печериця Т. В. П. Рябков – дослідник риболовного промислу Півдня України / Т. В. Печериця // Південна Україна ХVІІІ – ХІХ ст. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України. ЗДУ. – Вип. 6. – Запоріжжя, 2001. – С. 260–264.
3. Дмитренко А. Колекція рибальських пристосувань у Волинському краєзнавчому музеї / Алла Дмитренко // Волинський музей: історія і сучасність: Науковий збірник: Вип. 4. – Луцьк, 2009. – С. 56–62.
4. Лицур М. Традиційне рибальство в Східній Галичині (друга половина ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец 07.00.05 «Етнологія» / М. З. Лицур. – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с.
5. Лицур М. З. Рибальство як форма організації дозвілля української міської інтелігенції Галичини на рубежі ХІХ–ХХ століть (на прикладі І. Франка) [Електронний ресурс] / М. З. Лицур, Н. М. Лицар // Вісник Прикарпатського університету. – 2009. – Вип. 15. – Режим доступу до статті : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vpu/Ist/2009_15/Statti%2015/115- 119.pdf
6. Чибирак С. В. Розвиток етнографічної науки в Наддніпрянській Україні у 60–80-х роках ХІХ століття: дис. … канд. іст. наук : 07.00.05 / Світлана Вікторівна Чибирак. – К., 2012. – 230 с.
7. Сіренко С. Рибальство України другої половини ХVІІІ – початку ХХ ст.: історіографія питання / Сергій Сіренко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – 2013. – № 21. – С. 172–177.
8. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України (АНФРФ ІМФЕ), ф. 15, од. зб. 558, 103 арк.
9. Кравченко В. Виїзд у море рибалок та моряків у м. Бердянську // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – 1926 р. – №1–2. – С. 150–151.
10. Лобода Т. М. Василь Кравченко. Громадська, наукова та просвітницька діяльність / Т. М. Лобода – К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 238 с.
11. Грушевська К. Дума про пригоду на морі Поповича / Катерина Грушевська // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – 1926. – № 1–2. – С. 1–35.
12. Гавриленко Т. Старі форми економічного побуту на Великому лузі: вівчарство і рибальство / Тодор Гавриленко // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – 1929. – № 3. – С. 118–139.
13. Білецька В. Рибальство в дніпровських порогах / В. Білецька // Дніпровські лоцмани: нариси з історії та історіографії. – Херсон : Вид-во ВНЗ «ХДМІ», 2012. – С. 157–192.
14. АНФРФ ІМФЕ, ф. 43, од. зб. 97, 7 арк.
15. АНФРФ ІМФЕ, ф. 43, од. зб. 26, 16 арк.
16. Борисенко В. Етнографічна експедиція на Полісся 1934 року / Валентина Борисенко // Родовід. – 1992. – №3. – С. 30–36.
17. Заглада Н. Із звіту етнографічної експедиції 1934 року / Ніна Заглада // Записки наукового товариства імені Шевченка: Праці Секції етнографії і фольклористики. – Т. ССХLІІ. – Львів, 2001. – 731 с. – С. 443–498
18. Заглада Н. Відділ монографічного дослідження села (Село Старосілля): Довідник по музеї антропології та етнології ім. Хв. Вовка / Ніна Заглада. – К. : Всеукраїнська академія наук, 1930. – 80 с.
19. Україна в типажах народних краєвидах і архітектурі : художньо-етнографічна спадщина Юрія Павловича / відп. ред. Г. Скрипник ; НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2010. – 400 с.
20. АНФРФ ІМФЕ, ф. 14-2, од. зб. 25, 103 арк.
21. АНФРФ ІМФЕ, ф. 14-2, од. зб. 245, 561 арк.
22. АНФРФ ІМФЕ, ф. 14-2, од. зб. 264, 47 арк.
23. АНФРФ ІМФЕ, ф. 14-5, од. зб. 195, 199 арк.
24. Симоненко І. Ф. Рибальство / І. Ф. Симоненко // Українці: Історико-етнографічна монографія / Відпов. редактор К. Г. Гуслистий. – К. : Академія Наук Української РСР, 1959. – Т. 1. – С. 217–223.
25. Скуратівський В. Подорож на Кінбурнську косу / Василь Скуратівський // Народна творчість та етнографія. – 1972. – № 5. – С. 81–88.
26. Скуратівський В. Т. Традиційне і сучасне рибальство на Півдні України / В. Т. Скуратівський // Народна творчість та етнографія. – 1979. – № 6. – С. 76–80.
27. Матейко К. І. Допоміжні види господарських занять і народні промисли / К. І. Матейко // Бойківщина: Історикоетнографічне дослідження [ Болтарович З. Є., Будзан А. Ф., Гарасимчук Р. П. та ін.] ; под. ред. Ю. Г. Гошко. – К. : Наукова думка, 1983. – 304 с.
28. Мандибура М. Д., Федина Р. Й. Допоміжні види занять / М. Д. Мандибура, Р. Й. Федина // Гуцульщина: Історикоетнографічне дослідження / [ П. І. Арсенич, М. І. Базак, З. Є. Болтарович та ін.]. – К. : Наукова думка, 1987. – 471 с.
29. Мандибура М. Д. Допоміжні види господарської діяльності / М. Д. Мандибура // Поділля / Артюх Л. Ф., Балушок В. Г., Болтарович З. Є. та ін. – К. : Видавництво НКЦ «Доля», 1994. – 504 с.
30. Горинь Г. Допоміжні види господарських занять / Г. Горинь // Лемківщина. У 2-х т. Т.1. Матеріальна культура / Відп. ред. Ю. Гошко. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999. – 360 с.
31. Горленко В. Види господарської діяльності / Володимир Горленко // Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник / А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна та ін. – К. : Либідь, 1993. – С. 51–54.
32. Горленко В. Рибальство / Володимир Горленко // Українці : Історико-етнографічна монографія у двох книгах. Книга 1. – Опішне : Українське народознавство, 1999. – 528 с. – С. 285–286.
33. Горленко В. Ф. Рыболовство / В. Ф. Горленко // Украинцы. – М. : Наука, 2000. – 535 с.
34. Українці: історико-етнографічна монографія : У 3 т. Т. 2 / НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; наук. ред. Г. Скрипник. – К., 2005. – 256 с.
35. Горленко В. Литвини Північної України – ймовірний уламок нащадків племені літописних сіверян / Володимир Горленко // Пам‟ятки України. – 2001. – № 1–2. – С. 85–103.
36. Боряк О. Матеріали з історії народознавства в Україні: Каталог етнографічних програм (друга половина ХVІІІ – ХХ ст.) / О. Боряк. – К. : Українознавство, 1994. – 124 с.
37. Боряк О. О. Баба-повитуха в культурно-історисній традиції українців: між профанним і сакральним / О. О. Боряк. – К. : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2009. – 400 с.
38. Моздир М. Один із давніх видів поліського рибальства «на посвєт» / Микола Моздир // Записки наукового товариства імені Т. Шевченка. – 1995. – Т. 230 (ССХХХ). – С. 212–215.
39. Глушко М. Рибальські снасті та способи їх застосування / Михайло Глушко // Полісся України: матеріали історикоетнографічного дослідження / За ред. С. Павлюка, М. Глушка. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999. – Вип. 2. Овруччина, 1995. – С. 19–32.
40. Глушко М. Традиційне рибальство / Михайло Грушевський // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження / За ред. С. Павлюка, Р. Омеляшка. Випуск 3. У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2003. – С. 17–36.
41. Глушко М. С. Методика польового етнографічного дослідження: Навч. посібник / М. Глушко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с.
42. Глушко М. Допоміжні господарські заняття населення Старосамбірщини / Михайло Глушко // Народознавчі зошити. – 2014. – № 2. – С. 229 – 235.
43. Кожолянко Г. К. Етнографія Буковини / Георгій Кожолянко. – Чернівці : Золоті литаври, 1999. – 384 с.
44. Дмитренко А. Традиційні риболовні пристосування Житомирщини (За матеріалами фонду В. Г. Кравченка) / Алла Дмитренко // Житомирщина на зламі тисячоліть: Науковий збірник / Відп. ред. Костриця М. Ю. – Житомир: М. А. К., 2000. – С. 287–288.
45. Дмитренко А. Традиційне господарство волинського Полісся кінця ХІХ століття в працях М. Теодоровича «Волынь в описании городов, местечек и сел…» / Алла Дмитренко // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Володимир-Волинський в Історії України та Волині. Збірник наукових праць. Матеріали ХІV Волинської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 13-ї річниці Незалежності України і 680-й річниці надання Володимир-Волинському Магдебурського права. – Луцьк : б/о, 2004. – С. 432–434.
46. Дмитренко А. Предметний склад етнографічної колекції волинського музею у міжвоєнний період / Алла Дмитренко // PEREYSLAVICA: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» / Збірник наукових статей. – Вип. 2 (4). – 2008. – С. 241–246.
47. Дмитренко А. Риболовний промисел на території Західного Полісся і Північної Волині: ставні лопушки / Алла Дмитренко // Етнічність в істрії та культурі: матеріали і дослідження / Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Гермес, 1998. – 208 с. – С. 66–69.
48. Дмитренко А. Колекція рибальських пристосувань у Волинському краєзнавчому музеї / Алла Дмитренко // Волинський музей: історія і сучасність: Науковий збірник: Вип. 4. – Луцьк, 2009. – С. 56–62.
49. Дмитренко А. Організація риболовного промислу на території північної Волині і Західного Полісся (друга половина ХІХ – 30-і рр. ХХ століття) / Алла Дмитренко // Житомирщина крізь призму століть: Науковий збірник / Відповідальний редактор М. Ю. Костриця. – Житомир : Журфонд, 1997. – 192 с. – Велика Волинь: Праці Житом. наук. краєз. Тов-ва досл. Волині Т. 16. – С. 41–42.
50. Дмитрен А. Промисли жителів села Світязь Швацького району (кінець ХІХ – 30-і рр. ХХ ст.) / Алла Дмитренко // Минуле і сучасне Волині: О. Цинкаловський і Волинь. Матеріали ІХ наукової історико-краєзнавчої міжнародної конференції / Від. редактор Г. В. Бондаренко. – Луцьк : Надстир‟я, 1998. – 297 с. – С. 248–259.
51. Дмитренко А. Присвоювальні промисли: збиральництво, мисливство, рибальство, бджільництво / Алла Дмитренко // Етнокультура Рівненського Полісся / Упор. В. П. Ковальчук. – Рівне : ПП ДМ, 2009. – С. 76–82.
52. Дмитренко А. Традиційні чоловічі промисли: рибальство (на матеріалах Полісся) / Алла Дмитренко // Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічного дослідження у 5 т. / [наук. ред. М. Гримич] – К. : Дуліби, 2013. – Т. 4: Зрілість. Чоловіча субкультура. – 2013. – С. 180–200.
53. Гудченко З. Село на Поннизі Дніпра / Зоя Гудченко // Народна творчість та етнологія. – 2007. – № 2. – С. 91–100.
54. Косаківський В. А. Рибальство та бджільництво – допоміжні види господарських занять українців південо-східного Поділля (на матеріалах містечка Чечельник) / В. А. Косаківський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 15. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. Проф. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2009. – С. 188–192.
55. Кушнір В. Г. Народознавство Одещини. Навч. посібник / В. Г. Кушнір. – Одеса: Сміл, 2008. – 208 с.
56. Пригарин А. А. Русские старообрядцы на Дунае: формирование этноконфессиональной общности в конце ХVІІІ – первуй половині ХІХ вв. / Одеский національній университет им. И. И. Мечникова [монография] / Отв. Ред. О. Б. Демин / А. А. Пригарин. – Одесса – Измаил – Москва : «СМИЛ» - «Археодоксия», 2010. – 528 с.
57. Лицур М. Традиційне рибальство Галичини у першій третині ХХ ст.: заборонені знаряддя та способи вилову / Микола Лицур // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. – Випуск 6. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – С. 267–270.
58. Лицур М. З. Політика польської адміністрації у сфері регламентації рибальства в Галичині (1921–1939) / М. Лицур // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 17: Українсько-польсько-білоруське сусідство: ХХ ст. / НАН України, Інститут народознавства імені І. Крипякевича: голова редколегії Ярослав Ісаєвич, упорядники Микола Литвин, Василь Футала. – Львів, 2008. – С. 328–332.
59. Лицур М. З. Традиційне рибальство в Східній Галичині (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. Наук : спец. 07.00.05 «Етнологія» / М. З. Лицур. – Іфано-Франківськ, 2012. – 16 с.
60. Чибирак С. В. Розвиток етнографічної науки в Наддніпрянській Україні у 60-80-х роках ХІХ століття : автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. : спец. 07.00.05 «Етнологія» / С. В. Чибирак. – К., 2012. – 20 с.
61. Білівенко С. Ріка Дніпро у повсякденні сільського прибережного населення: за матеріалами історико-етнографічних експедицій Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького / С. Білівенко // Дніпровські лоцмани: нариси з історії та історіографії. – Херсон : Вид-во ВНЗ «ХДМІ», 2012. – 352 с.
62. Буйських Ю. «Ті, що знають від себе»: чоловіча професійна магія / Юлія Буйських // Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнографічне дослідження у 5 т. / [наук. ред. М. Гримич] – К. : Дуліби, 2013. – Т. 4: Зрілість. Чоловіки. Чоловіча субкультура. – 2013. – С. 248–291.
63. Moszyňski K. Kultura ludova słowian / Kazimierz Moszyňski. – T. 1. – Warsawa, 1967. – 750 s.
64. Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. Пер. с нем. К. Д. Цивиной. Примеч. Т. А. Бернштам, Т. В. Станович и К. В. Чистова. Послесл. К. В. Чистова / Д. К. Зеленин. – М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. – 511 с.
65. Цимерманис С. Общие элементы орудий пресноводного рыболовства у латышей и западных финнов в Видземе и Латгале [Електронний ресурс]: (Взаимосвязи балтов и прибалтийских финнов. Рига, 1970) // Страницы истории рыболовства. – Режим доступу до статті : http://histfishing.ru/biblio/tema/10-ethnography/579-czimermanis-s-obshhieelementy-orudij-presnovodnogo-rybolovstva-u-latyshej-i-zapadnyx-finnov-v-vidzeme-i-latgale
66. Браим И. Н. Рыболовство Белоруссии во второй пол. ХІХ – ХХ вв. Автореф. дис. на соис. учен. степени канд. ист. наук : спец. 07.00.07 «Этнология» / И. Н. Браим. – Минск, 1973. – 24 с.
67. Браім І. М. Рыбалоÿства ÿ Беларусі (гісторыка-этнографічны нарыс). Рэд. М. Я. Грынблат. – Мн. : Наука і техніка, 1976. – 136 с.
68. Бабенко В. Я. Украинцы Башкирской ССР: поведение малой этнической группы в полиэтнической среде / В. Я. Бабенко. – Уфа : Уфимский полиграфкомбинат, 1992. – 260 с.
Published
2021-04-01
How to Cite
Sirenko , S. V. (2021). РИБАЛЬСТВО ЯК ПРЕДМЕТ ЕТНОЛОГІЧНИХ НАУКОВИХ СТУДІЙ ПЕРІОДУ 20-х рр. ХХ ст. – ПОЧАТКУ ХХІ ст. Zaporizhzhia Historical Review, 1(41), 344-350. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1266