The development of photography in Ukraine (1839 - I half of XX century)

  • I. B. Groushitska
Keywords: researches, scientific photography, photography, Photographic Department of the Imperial Russian Technical Society

Abstract

The article reviews the history of origin and trends in photography in Ukraine in 1839 - and I half of XX century. Center of development of Photochemistry, fotooptika and scientific photography in Ukraine during the Russian Empire was the photographic department of the Imperial Russian Technical Society. In the late 20‟s and early 30‟s in the USSR the creation of national chemical and photographic industries was launched. In this connection, it was founded a number of research institutes and universities, whose purpose was to create a scientific basis for the development of the photographic industry. In 1926 opened Odessa Research Institute of Physics, which has become a leading center in the Ukraine in the branch of scientific photography.

References

1. Чибисов К. В. Фотография в прошлом, настоящем и будущем / К. В. Чибисов, В. И. Шеберстов, А. А. Слуцкин. – М.: Наука, 1988. – 175 с.
2. Трачук О. Золотий вік української фотографії [Електронний ресурс] / Олександр Трачук. – Режим доступу : http://primetour.ua/uk/company/articles/1.html
3. Введенський О. Історія львівської фотографії [Електронний ресурс] / Олег Введенський // Поступ. – 2004. – 17 травня. Режим доступу: http://portal.lviv.ua/digest/2004/05/17/122648.html
4. Горлова Т. А. Роботи фотографів-художників Харкова 19 – поч. 20 ст. у колекції ХІМ / Т. А. Горлова, Н. М. Іванова // Одинадцяті Сумцовські читання. Збірник Матеріалів наукової конференції «Подвигу народному жити у віках» 15 квітня 2005 р. – Харків : Харківський історичний музей, 2006. – 124 с.
5. Крикалова І. В. З історії перших миколаївських фотографій [Електронний ресурс] / Ірина Валентинівна Крикалова. – Режим доступу : http://mk.archives.gov.ua/pubonsite/131-pubfoto.html
6. Янковий В. Віртуоз фотографії, або ім‟я, повернуте із забуття [Електронний ресурс] / В. Янковий, Д. Стефанович // Дзеркало тижня. – 2009. – № 48. – 12 грудня. – Режим доступу : http://dt.ua/SOCIETY/virtuoz_fotografiyi,__abo_imya,_povernute_iz_zabuttya-58723.html
7. Пилипчук О.О. Історія Київського відділення Російського технічного товариства (1871–1919): дис. на здобуття наукового ступеня канд. істор. наук: спец 07.00.07 / Пилипчук Оксана Олегівна. К., 2006.–241с.
8. Мушкало Ю. І. Історія формування і розвитку теорії кольоровості органічних сполук у науковій школі академіка НАН України А. І. Кіпріанова (30 - 70 рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. історичних наук : спец. 07.00.07. «Історія науки і техніки» / Ю. І. Мушкало. – К., 2006. – 23 с.
9. Гаранина С. Сергей Михайлович Прокудин – Горский [Електронный ресурс] / Светлана Гаранина. Режим доступа: http://www.prokudin-gorsky.ru/download/Prokudin-Gorsky%20Biography.pdf
10. Савчук В. С. Створення та початок діяльності Катеринославського відділення Російського технічного товариства [Электронний ресурс] / В. С. Савчук, Н. М. Кушлакова // Історія і культура Придніпров‟я (збірка наукових праць). – Київ, 2009. – 500 с. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-text-10837.html
11. Попов А. Фотографические общества России [Электронний ресурс] / Анатолий Попов // Фототехника. – 2004. – № 7. – Режим доступа : http://foto.potrebitel.ru/data/4/26/p216foto.shtml
12. Ферчук А. М. Про витоки науково-технічної творчості на теренах України / А. М. Ферчук // Наука та інновації. – 2007. – Т. 3, № 4. – С. 53 – 57.
13. Пилипчук О. О. Дослідження у галузі фотографії в Київському відділенні Російського технічного товариства / О.О. Пилипчук // Наука та наукознавство. – 2006. – № 4 Додаток [Матеріали VІ Щорічної конференції з наукознавства та історії науки (Добровські читання) 1 – 10 березня 2006 року]. – С. 140 – 143.
14. Пасічник Ю. А. Георгій Георгійович Де-Метц (до 150-річчя з дня народження заслуженого професора фізики) / Ю. А. Пасчник // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2011. – № 7. – С. 181 – 185.
15. Державний архів Одеської області. Ф. 333. Одесское отделение Русского технического общества. Оп. 1. Спр. 83. Отчѐт о деятельности Фотографического отдела Одесского отделения Императорского Русского Технического общества за 1888 год, переписка об устройстве фотографической выставки, 206 арк.
16. Державний архів Одеської області. Ф. 333. Одесское отделение Русского технического общества. Оп. 1. Спр. 375.
Отчѐт о деятельности Фотографического отдела Одесского отделения Императорского Русского Технического общества за 1899 год. 30.09.1899 – 01.12.1899, 8 арк.
17. Державний архів Одеської області. Ф. 333. Одесское отделение Русского технического общества. Оп. 1. Спр. 368.
Ходатайство председателя фотографического отдела отделения о принятии в отдел Н. Д. Пильчикова, А. А. Скрягина и Э. Я. Местнера, 1 арк.
18. Державний архів Одеської області. Ф. 333. Одесское отделение Русского технического общества. Оп. 1. Спр. 129.
Доклады Ф. Н. Мелетицкого «Ход открытия фотографии ( к 50-летию юбилея открытия фотографии), С. И. Рудницкого «О бетонных постройках по системе Монье», В. В. Филипповича «Сложные полевые посылки». 1889 – 1899, 103 арк.
19. Державний архів Одеської області. Ф. 333. Одесское отделение Русского технического общества. Оп. 1. Спр. 526. Переписка об устройстве публичной лекции П. И. Волчанецкого «О кинематографах». 1904 – 1905, 20 арк.
20. Н.П.М. Краткое описание здания Одесского отделения Императорского русского технического общества / Н. П. М. / Записки Одесского отделения русского технического общества. – 1897. – Вып. 2 – 3. – С. 102 – 107.
21. Державний архів Одеської області. Ф. 333. Одесское отделение Русского технического общества. Оп. 1. Спр. 256.
Протоколы заседания механического отдела, положение, переписка о 2-й фотографической выставке 1895 г., отчет о выставке домоустройства, 68 арк.
22. Державний архів Одеської області. Ф. 333. Одесское отделение Русского технического общества. Оп. 1. Спр. 295.
Протоколы заседаний Совета Отделения, отчѐты о деятельности химического отдела и лаборатории, фотографического отдела, 49 арк.
23. Державний архів Одеської області. Ф. 333. Одесское отделение Русского технического общества. Оп. 1. Спр. 324. Переписка с Одесским окружным судом об участии отделения в фотографической экспертизе судебных документов, 9 арк.
24. Вклад физиков Одесского (Новороссийского) университета в развитие науки в Одессе 1920 – 1933: [монография] / авт.–сост. : М.О. Подрезова, В. В. Самодурова, Е. С. Мурашко; наук. ред. В.А. Сминтына; библиограф. ред. Е. А. Суровцева; Одес. нац. ун–т. – Одесса: Астропринт, 2010. – 328 с.
25. Державний архів Одеської області. Ф. 333. Одесское отделение Русского технического общества. Оп. 1. Спр. 255.
Протоколы заседаний постоянной комиссии по техническому образованию, переписка с Русским техническим обществом, его отделениями и членами об обмене изданиями, организации фотографических курсов в Одессе, участников в выставке домоустройства. 1895 – 1896 гг., 189 арк.
26. Державний архів Одеської області. Ф. 333. Одесское отделение Русского технического общества. Оп. 1. пр. 377. Списки лиц, награждѐнных на 1-ом фотографическом конкурсе 1899 г., 3 арк.
27. Мандель С. З. Институт инженерно-технических кадров кинематографии / С. З. Мандель // Журнал научной и прикладной фотографи и кинематографии. – 1969. – Т. 14, № 5. – С. 390 – 391.
28. Зеликман В. Л. Советская химико-фотографическая промышленность / В. Л. Зеликман // Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии. – 1970. – Т.15, № 2. – С. 119 – 126.
29. Чибисов К. В. Советская фотографическая наука / К. В. Чибисов, В. И. Шеберстов // Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии. – 1970. – Т.15, № 2. – С. 85 – 119.
30. Фомин А. В. Общий курс фотографии / А. В. Фомин. – М : Лѐгкая индустрия, 1975. – 312 с.
31. Шеберстов В. И. К. В. Чибисов (К 60-летию со дня рождения) / В. И. Шеберстов // Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии. – 1957. – Т. 2, № 1. – С. 62 – 65.
32. Чибисов К. В. Семьдесят лет советской фотографической науки. Исследования теории и технологии фотографических процессов / К. В. Чибисов, В. И. Шеберстов // Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии. – 1987. – Т. 32, № 5. – С. 321 – 340.
33. Чибисов К. В. Советская фотографическая наука / К. В. Чибисов, В. И. Шеберстов // Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии. – 1970. – Т.15, № 2. – С. 85 – 119.
34. Грушицька І. Б. Школа наукової фотографії Є. А. Кирилова / І. Б. Грушицька // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 39 – С. 283 – 288.
Published
2021-04-01
How to Cite
Groushitska , I. B. (2021). The development of photography in Ukraine (1839 - I half of XX century). Zaporizhzhia Historical Review, 1(41), 285-291. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1252