ОЛЕКСАНДР ГРУШЕВСЬКИЙ І СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ В 1919-1931 рр.

  • S. V. Trubchaninov
Keywords: “Historical-geographical collection”, historical-geographical dictionary, the commission of the Ukrainian Academy of Sciences, historical geography, Oleksander Hrushevskyi

Abstract

У статті аналізується діяльність Олександра Грушевського (1877-1942) як організатора і активного учасника історично-географічних досліджень в системі Української Академії наук у 1919-1931 рр. У першу чергу йдеться про його керівництво Постійною комісією для складання історичногеографічного словника української землі, яку він очолив у березні 1919 р. О. Грушевський також був керівником історично-географічної підсекції історичної секції науково-дослідної кафедри історії України, членом багатьох комісій ВУАН. Спільно з М. Грушевським редагував “Праці історичної секції”, був членом редколегії журналу “Україна”, “Записок історично-філологічного відділу ВУАН”. Протягом 1927- 1931 рр. за його редакцією вийшло 4 томи “Історично-географічного збірника”. Плідна діяльність ученого на ниві історичної географії обірвалася на початку 1930-х рр. у зв‟язку з розгромом історичних установ ВУАН.

References

1. Пиріг Р. Я. “Рідний брат Михайла Грушевського” / Р. Пиріг // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – 1994. – № 1. – С. 89-93.
2. Пиріг Р. Я. Олександр Сергійович Грушевський / Р. Я. Пиріг // Зневажена КЛІО: Збірник на пошану академіка НАН України Тронька П.Т. / Редкол.: Ю.З. Данилюк (голов. ред.). – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – С. 173-181.
3. Матяш І. Грушевський Олександр Сергійович / Ірина Матяш // Українські архівісти (XIX – XX ст.): Біобібліографічний довідник. – К.: [Держкомархів України, УНДІАСД], 2007. – С. 170-175.
4. Матяш І. “Він ніколи не був ні шовіністом, ні націоналістом, а лише українцем...” Життєва драма О. Грушевського / Ірина Матяш // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2000. – № 2/4 (13/15). – С. 252-264.
5. Костюк І. Олександер Грушевський та становлення національної науки і вищої школи на початку ХХ ст. / Ірина Костюк // Український історик: Журнал Українського Історичного Товариства. – 2002. – Том 39. – № 1/4. – С. 339-363.
6. Приходько Л. Олександр Грушевський і становлення української національної науки на початку ХХ ст. / Приходько Л. // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2004. – Т.12. – С.206-216.
7. Приходько Л. Ф. Олександр Сергійович Грушевський – історик, організатор архівної та бібліотечної справи, педагог: автореф. дис. ... канд. істор. наук / Приходько Людмила Федорівна. – К.: Український НДІ архівної справи та документознавства, 2005. – 19 с.
8. Костюк І. В. Олександр Грушевський – літературний критик та історик літератури: автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Костюк Ірина Володимирівна. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2000. – 20 с.
9. Шихненко І. М. Історичні погляди Олександра Грушевського: автореф. дис. ... канд. істор. наук / Шихненко Ігор Миколайович. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, 2007. – 17 с.
10. Вербиленко Г. Історико-географічні дослідження в історично-філологічному відділі ВУАН у 20-30-х роках ХХ ст. / Галина Вербиленко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 120 с.
11. Вербиленко Г. Праці Постійної комісії історично-географічного словника Української землі ВУАН – джерело написання Історії міст і сіл України / Галина Вербиленко // Історія України: маловідомі імена, події, факти. – 2010. – Вип. 36. – С.
386-396.
12. Вербиленко Г. Роль історико-філологічного відділу ВУАН у розвитку історичної географії в 20-30-х роках ХХ ст. / Галина Вербиленко // Регіональна історія України: Збірник наукових статей. – 2011. – Вип. 5. – С. 195-208.
13. Савченко І. Започаткування видавничого проекту Української Академії наук Історично-географічний словник українських земель / Ірина Савченко // Регіональна історія України: Збірник наукових статей. – 2013. – Вип. 7. – С. 213-222.
14. Савченко І. Заснування Української Академії Наук і започаткування академічних історично-географічних досліджень / Ірина Савченко // Національна та історична пам‟ять: Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 7. – С. 277-283.
15. Ананьєва Т. Б. Історично-географічний збірник 1927-1931. Бібліографічний покажчик / Ананьєва Т. Б., Тодійчук О. В. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.: Наукова думка, 1993. – Вип. 2. – С. 376-383. – (Український археографічний збірник, Том 5).
16. Вернадский В. И. Дневники. 1917-1921 / В. И. Вернадский. – К.: Наукова думка, 1994. – Часть 1. Октябрь 1917 – январь 1920. – 271 с.
17. Історія Академії наук України. 1918-1923: Документи і матеріали. – К.: Наукова думка, 1993. – 571 с.
18. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – ІР НБУВ). – Ф. Х. – Спр. 12003.
19. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 12005.
20. Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України). – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 1063.
21. ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 1064.
22. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 12008.
23. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 12009.
24. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 12011.
25. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 12012.
26. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 12013.
27. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 12014.
28. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 12015.
29. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 12017.
30. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 12020.
31. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 12021.
32. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 12032.
33. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 12028.
34. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 12035.
35. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 12098.
36. Історія Національної академії наук України. 1924-1928: Документи і матеріали. – К.: НБУВ, 1998. – 764 с.
37. ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 1297.
38. Грушевський О. До історії сторожі в замках XVI в. / Олександр Грушевський // Історично-географічний збірник. – К., 1931. – Т. 4. – С. 1-7.
39. Грушевський О. Питання оборони замків В. Кн. Литовського в XVI в. / Олександр Грушевський // Історично-географічний збірник. – К., 1928. – Т. 2. – С. 1-9.
40. Грушевський О. Луцьке міщанство в XVI в. / Олександр Грушевський // Історично-географічний збірник. – К., 1927. – Т. 1. – С. 1-12.
41. Грушевський О. Міщанські підрахунки в ревізіях XVI в. / Олександр Грушевський // Історично-географічний збірник. – К., 1929. – Т. 3. – С. 1-8.
42. Грушевський О. Гетьманські земельні універсали 1660-1670 років / Олександр Грушевський // Історично-географічний збірник. – К., 1927. – Т. 1. – С. 53-92.
43. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 14954.
44. Грушевський О. Суличівка на Чернігівщині XVII-XVIII ст. / Олександр Грушевський // Історично-географічний збірник. – К., 1929. – Т. 3. – С. 17-32.
45. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 14832.
46. ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 1225.
47. Заруба В. Знищення київської школи істориків Михайла Грушевського / В. Заруба // Сучасність. – 1996. – № 5. – С. 105-116.
48. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 11828.
49. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 11743.
50. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 11612.
51. Історія Національної академії наук України. 1929-1933: Документи і матеріали. – К.: [б.в.], 1998. – 544 с.
Published
2021-04-01
How to Cite
Trubchaninov , S. V. (2021). ОЛЕКСАНДР ГРУШЕВСЬКИЙ І СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ В 1919-1931 рр. Zaporizhzhia Historical Review, 1(41), 235-241. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1238