Viktor Petrov: academic and researcher in postwar Germany (1945-1949)

  • V. M. Andreev
Keywords: the scou, the teacher, the scientist, the intellectual biography, Victor Petrov

Abstract

This article is devoted to a little-known page of intellectual biography of prominent Ukrainian scientist, humanist and writer Viktor Petrov. The author has analyzed the creative activity of the intellectual in 1945-1949. Much attention was given to analysis of the period his tenure in postwar Germany (1945-1949), in the camps «displaced persons» - the activity as a scientist, organizer of scientific research, teacher, promoter the heritage of Ukrainian culture in the environment of Ukrainian emigration. The author devotes attention to the Viktor Petrov‟s exploratory mission.

References

1. Шудря М. На два фронти / М. Шудря // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. ; редкол. : В. І. Попик (відп. ред.) [та ін]. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 422–427.
2. Андрєєв В. М. Віктор Петров: Нариси інтелектуальної біографії вченого : монографія / В. М. Андрєєв. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – 476 с.
3. Андрєєв В. Феномен МУРу в інтелектуальній біографії В. Петрова: європейські виклики та національна традиція / В. Андрєєв // Гілея: науковий вісник / зб. наук. пр. – К., 2013. – Вип. 68. – 2013. – С. 5–10.
4. Атаманенко А. «Бюлетень» Української Вільної Академії Наук 1946-1947 рр. як джерело до вивчення діяльності УВАН у Німеччині / А. Атаманенко // Вісті УВАН. – Ч. 3. – Нью-Йорк, 2004. – С. 31–45.
5. Омельченко В. Українська вільна академія наук у Німеччині та Українська вільна академія наук у США (1945–1988) / В. Омельченко // 125 років Київської української академічної традиції (1861–1986) / за pед. М. Антоновича. – Нью-Йорк, 1993. – С. 84–104.
6. Шевченко та його доба. – Зб. 1 : Праці Шевченківської конференції 1946 року. – Авґсбурґ, 1947. – Ч. 1–5. – С. 1–37; С. 1–17; С. 1–60; С. 1–10; С. 1–11.
7. Петров В. Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства (З приводу книги П. Зайцева «Життя Тараса Шевченка», Львів, 1939) / В. Петров // Шевченко та його доба. – Зб. 1 : Праці Шевченківської конференції 1946 року. – Авґсбурґ : УВАН, 1947. – Ч. 1. – С. 1–37.
8. Чижевський Д. Деякі проблеми дослідження формального боку поезії Шевченка / Д. Чижевський // Шевченко та його доба. – Зб. 1 : Праці Шевченківської конференції 1946 року. – Авґсбурґ : УВАН, 1947. – Ч. 2. – С. 1–17.
9. Петров В. Естетична доктрина Шевченка: до постановлення проблеми / В. Петров // Арка. – Мюнхен, 1948. – Чис. 3/4 (9/10). – С. 38–40.
10. Кузеля З. Історія української етнографії / З. Кузеля, П. Одарченко // Енциклопедія українознавства : в 2 т. / голов. ред. : В. Кубійович, З. Кузеля. – Т. 1. – Мюнхен–Нью-Йорк : Наукове Товариство ім. Шевченка, 1949. – Ч. І. – С. 187–194.
11. Енциклопедія українознавства : в 2 т. / голов. ред. : В. Кубійович, З. Кузеля. – Т. 1. – Мюнхен–Нью-Йорк, 1949. – Ч. І. – С. 1– 368; Ч. ІІ. – С. 369– 800; Ч. ІІІ. – С. 801–1230.
12. Кубійович В. Наукове товариство ім. Шевченка у 1939-1952 рр. / В. Кубійович // Український історик. – 1973. – № 1-2 (37-38). – С. 8–43.
13. Корпусова В. Невідома сторінка біографії Віктора Петрова (Домонтовича) / В. Корпусова // Наукові праці Нац. б-ки ім. В. І. Вернадського. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 859–869.
14. Крупницький Б. Мої спогади про В. Петрова / Б. Крупницький // Україна. – Париж, 1953. – Чис. 9. – С. 730–737.
15. Шевельов Ю. Віктор Петров, як я його бачив / Ю. Шевельов // Шевельов Ю. Вибрані праці : в 2 кн. / упоряд. І. Дзюба. – Вид. 2-ге. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2009. – Кн. 2 : Літературознавство. – С. 822–831.
16. Петров В. Українська література / В. Петров, Д. Чижевський, М. Глобенко. Мірчук І. Історія української культури Петров В. Український фольклор (Заговори, голосіння, обрядовий фольклор народно-календарного циклу). – Мюнхен, 1948. – 142 с. – На правах рукопису.
17. Ковалів П. Нова концепція в дослідженні фольклору (з приводу праці: Віктор Петров. Український фольклор // УВУ. – 1947. – С. 1–142. Видання цикльостильне) / П. Ковалів // Орлик : місячник культури і суспільного життя. – Берхтесхгаден, 1947. – Чис. 9 (Вересень). – С. 27–31.
18. Петров В. Походження українського народу / В. Петров. – К. : МП «Фенікс», 1992. – 192 с.
19. Петров В. Антропологічні особливості українського народу (Початок) / В. Петров // Орлик : місячник культури і суспільного життя. – Берхтесхґаден, 1947. – Чис. 5 (Травень). – С. 15–18.
20. Петров В. Антропологічні особливості українського народу (Закінчення) / В. Петров // Орлик : місячник культури і суспільного життя. – Берхтесхгаден, 1947. – Чис. 6 (Червень). – С. 16–19.
21. Хроніка // Рідне слово : вісн. літератури мистецтва і науки. – Мюнхен ; Карлсфельд, 1946. – № 3/4. – С. 108.
22. Сміленко А. Із спогадів про В. П. Петрова / А. Сміленко // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. ; редкол.: В. І. Попик (відп. ред.) [та ін.]. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 372–374.
23. Костецький І. Фрагмент про В. Домонтовича / І. Костецький // Україна і світ. – Ганновер, 1953. – Зош. 10/11. – С. 50–55.
24. Брюховецький В. День, що може вмістити вічність / В. Брюховецький // Обрії особистості : Книга на пошану Івана Дзюби / упор. О. Гнатюк, Л. Фінберг. – К., 2011. – С. 185–205.
25. Корнієнко К. Особлива людина (Віктор Платонович Петров) / К. Корнієнко // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. ; редкол.: В. І. Попик (відп. ред.) [та ін.]. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 392–396.
26. Білокінь С. Довкола таємниці / С. Білокінь // Петров В. Діячі української культури (1920–1940 рр.) – жертви більшовицького терору. – К., 1992. – С. 3–23.
27. Гуменна Д. Щоденник, 1948–1950 рр. Машинопис з авторською правкою // Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (м. Київ) (ВРФТ ІЛ НАНУ). – Ф. 234. Гуменна Докія Кузьминівна (1904-1996). – Од. зб. 1. – 111 арк.
28. Гуменна Д. Щоденник, 1950–1952 рр. Машинопис з авторською правкою // ВРФТ ІЛ НАНУ. – Ф. 234. Гуменна Докія Кузьминівна (1904-1996). – Од. зб. 2. – 110 арк.
29. Гуменна Д. Щоденник, 1954–1956 рр. Машинопис з авторською правкою // ВРФТ ІЛ НАНУ.– Ф. 234. Гуменна Докія Кузьминівна (1904-1996). – Од. зб. 4. – 105 арк.
30. Монгайт А. Л. Археология в СССР / А. Л. Монгайт. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 1955. – 436 с.
31. Міллер М. В справі зникнення проф. В. Петрова / М. Міллер // Шлях перемоги. – Мюнхен, 1956. – 8 лип. (Чис. 28). – С. 2.
32. Погребова Н. Н. Погребение на земляном валу акрополя Каменского городища / Н. Н. Погребова // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. – 1956. – Вып. 63. – С. 94–97.
33. Петров В. Раскопки на Гавриловском и Знаменском городищах / В. Петров // Краткие сообщения Института археологии. – 1955. – Вып. 4. – С. 47.
34. О. Р. Справа проф. В. П. Петрова // Свобода. – Нью-Йорк, 1956. – 25 жовт. (Чис. 205). – C. 2–3.
35. Самчук У. Плянета Ді-Пі. Нотатки й листи / У. Самчук. – Вінніпег, 1979. – 355 с.
36. Кравченко Н. Збагнення / Н. Кравченко // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж.; редкол.: В. І. Попик (відп. ред.) [та ін.]. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 400–415.
37. Отчет командования соединения о боевой деятельности и партийно-политической работе отрядов соединения и приложения к нему (справка УШПД о боевых действиях отряда, сведения по расформированию соединения, списки членов и кандидатов в члены ВКП (б)) // Центральний державний архів громадських об‟єднань України (м. Київ) (ЦДАГОУ). – Ф. 88. Партизанські з‟єднання ім. Л. Берія (командир А. Грабчак). 1943-1944 рр. – Оп. 1. – Спр. 1. – 193 арк.
38. Анкеты учета личного состава соединения. О–П // ЦДАГОУ. – Ф. 88. Партизанські з‟єднання ім. Л. Берія (командир А. Грабчак). 1943-1944 рр. – Оп. 1. – Спр. 28. – 198 арк.
Published
2021-04-01
How to Cite
Andreev , V. M. (2021). Viktor Petrov: academic and researcher in postwar Germany (1945-1949). Zaporizhzhia Historical Review, 1(41), 224-229. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1236