Development of researches on the Ukrainian history in Kyiv region at the end of XVIII – the first half of the XIX century

  • A. V. Kuzmenko
Keywords: Kyiv region, History of Kyiv, Ukrainian Studies, Maksimovich, Ukrainian historical science, national revival, historical knowledge, Ukrainian history

Abstract

In article an attempt of the complex analysis of tendencies of development of researches on the Ukrainian history at the end of XVIII - the first half of the XIX century in the territory of Kyiv region is made. Key factors and regularities in this process are allocated and their influence on high-quality changes in a course of transformation of knowledge from the Ukrainian history on national historical science is tracked. It is found out that qualitatively new stage of researches on history of Ukraine began after opening of 1834 of university of St. Vladimir in Kiev. It is featured M. Maksimovich‟s Ukrainian studios which research way made an important era in formation of historical science.

References

1. Грушевський М. «Малороссийския песни» Максимовича і століття української наукової праці [Текст] / М. Грушевський // Україна. – 1927. – № 6. – С. 2-8.
2. Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії [Репринт. вид.] [Текст] / Д. І. Дорошенко. – К. : Українознавство, 1996. – 258 с.
3. Марченко М. Історичне минуле українського народу в творчості Т. Г. Шевченка [Текст] / М. Марченко. – К. : Рад. школа, 1957. – 196 с.
4. Острянин Д. Ф. Світогляд М. О. Максимовича [Текст] / Д. Ф. Острянин. – К. : Держполітвидав УРСР, 1960. – 162 с.
5. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII – початок ХХ ст.) [Текст] / В. Верига. – Львів : Світ, 1996. – 448 с.
6. Когут З. Коріння ідентичности [Текст] / З. Когут. – К. : Критика, 2004. – 352 с.
7. Журба О. І. Київська археографічна комісія 1843–1921. Нарис історії і діяльності [Текст] / О. І. Журба. – К. : Наукова думка, 1993. – 187 с.
8. Колесник І. І. Історіографічна думка в Росії: від Татіщева до Карамзіна : Монографія [Текст] / І. І. Колесник. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1993. – 208 с.
9. Коцур А. П. Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця XVIII – початку ХХ ст. [Текст] / А. П. Коцур. – Чернівці : Золоті литаври, 2000. – 424 с.
10. Коцур В. П. Історіографія історії України : Курс лекцій [Текст] / В. П. Коцур , А. П. Коцур. – Чернівці : Золоті литаври, 1999. – 520 с.
11. Калакура Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій [Текст] / Я. С. Калакура. – К. : Ґенеза, 2004. – 496 с.
12. Туркевич В. Літописець Києва [Текст] / В. Туркевич // Пам‟ять століть. Україна. – 2005. – № 2. – С. 72-75.
13. Горбик В. О. Проблеми дослідження і збереження пам‟яток історії та культури в Україні [Текст] / В. О. Горбик, Г. Г. Денисенко // Укр. іст. журн. – 2003. – № 3. – С. 143-151.
14. Берлинский М. Краткая российская история для употребления юношеству, начинающему обучаться истории, продолженная до исхода XVIII столетия [Текст] / М. Берлинский. – М., 1800. – С. 93-104.
15. Коцур А. Історіографічні образи в контексті історії історичної та суспільної думки України кінця XVIII – початку ХІХ ст. [Текст] / А. Коцур, В. Демочко // Наукові записки з української історії : Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – Вип. 13. – С. 222-234.
16. Берлинський М. Ф. Історія міста Києва [Текст] / М. Ф. Берлинский. – К., 1991 – 315 с.
17. Кузьменко А. В. Внесок Максима Берлинського у справу національного відродження Наддніпрянщини на його початковому етапі [Текст] / А. В. Кузьменко // Розвиток наукових досліджень „2006 : Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 27-29 листопада 2006 р. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2006. – Т. 3. – С. 119-121.
18. Лазаревский А. Два письма А. И. Чепы, собирателя к XVIII в., письменных памятников по истории Малороссии [Текст] / А. Лазаревский // Киевская старина. – 1890. – Кн. 5. – С. 368-369.
19. Касьянов Г.В. Теорії нації та націоналізму: Монографія. – К.: Либідь, 1999. – 352 с.
20. Історія України : Документи. Матеріали. Посібник [Текст] / Уклад., комент. В. Ю. Короля. – К. : Академія, 2001. – 448 с.
21. Волинка Г., Мозгова Н. У витоків вищої освіти Київщини [Текст] / Г. Волинка // Пам‟ять століть. Україна. – 2005. – № 2. – С. 15-56.
22. Єфименко О. Я. Історія України та її народу [Текст] / О. Я. Єфименко. – К. : Мистецтво, 1992. – 256 с.
23. Потульницький В. А. Нариси з української політології (1819 – 1991) : Навч. посібн. [Текст] / В. А. Потульницький. – К. : Либідь, 1994. – 320 с.
24. Потульницький В. А. Українська та світова історична наука [Текст] / В. А. Потульницький // Укр. іст. журн. – 2000. – № 2. – С. 27-47.
25. Калакура Я. Особистість українознавця [Текст] / Я. Калакура // Наука самопізнання народу : Зб. матеріалів і наук. праць. На пошану 70-річчя Петра Кононенка. – К. : Веселка, 2002. – С. 64-69.
26. Сладкевич И. Г. Очерки истории общественной мысли в России в конце 50-х – начале 60-х годов XIX века [Текст] / И. Г. Сладкевич. – Л., 1962. – 139 с.
27. Коцур В. П. Відомий історик України М. О. Максимович [Текст] / В. П. Коцур, А. П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький – Чернівці : Золоті литаври, 2000. – 84 с.
28. Салтовський О. І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ сторіччя) [Текст] / О. І. Салтовський. – К. : ПАРАПАН, 2002. – 396 с.
29. Дещинський Л. Є. Українська та зарубіжна культура. Видання 4-е, перероблене і доповнене : [Навч. посібн.] [Текст] / Л. Є. Дещинський та ін. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 304 с.
30. Пріцак О. Шевченко – пророк [Текст] / О. Пріцак ; АН України ; Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського та ін. – К., 1993. – 39 с.
31. Українське державотворення: невитребуваний потенціал : Словник-довідник [Текст] / За ред. О. М. Мироненка. – К., Либідь, 1997. – 560 с.
32. ІР НБУВ, ф. І, спр. 7920, 2 арк.
33. Качкан В. Українське народознавство в іменах : Навч. посібн. : В 2 ч. [Текст] / В. Качкан. – К. : Либідь, 1995. – Ч. 2. – 288 с.
34. Пінчук Ю. Богдан Хмельницький і його доба у дзеркалі полеміки Михайла Максимовича з Миколою Костомаровим [Текст] / Ю. Пінчук // Історичний журнал. – 2005. – № 1. – С. 3-7.
35. Бойко Н. «Повість минулих літ» як основне джерело дослідження М. Максимовичем витоків українського народу [Текст] / Н. Бойко // Наукові записки з української історії : Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2001. – Вип. 12. – С. 108-112.
36. ІР НБУВ, ф. Х, спр. 17464, 14 арк.
37. Верменич Я. Регіоналізація України в українознавстві ХІХ ст. [Текст] / Я. Верменич, гол. ред. В. Смолій, заст. гол. ред. Т. Чухліб // Український історичний збірник (2002). – Вип. 5. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. – С. 383-403.
38. Максимович М. А. Бубновская сотня [Текст] / М. А. Максимович // Журнал Министерства Внутренних Дел. – 1848. – № 11. – С. 212-243.
39. Максимович М. А. Бубновская сотня [Текст] / М. А. Максимович // Журнал Министерства Внутренних Дел. – 1849. – № 4. – С. 26-68.
40. Максимович М. А. Бубновская сотня [Текст] / М. А. Максимович // Журнал Министерства Внутренних Дел. – 1849. – № 6. – С. 315-393.
41. Панченко В. Тест на патріотизм: Михайло Максимович – забутий аристократ духу [Текст] / В. Панченко ; За заг. ред. Л. Івшиної // Україна Incognita. – К. : Факт., 2003. – С. 159-169. – Видання друге, стереотипне.
42. Мельник Л. «Не покину, – поки згину – мою Україну...» (до 200-ліття від дня народження М. Максимовича) [Текст] / Л. Мельник // Історичний журнал. – 2004. – № 8. – С. 17-27.
43. ІР НБУВ, ф. Х, спр. 18476, 8 арк.
44. Максимович М. Отвħтныя письма къ М. П. Погодину [Текст] / М. Максимович // Собр. соч.: В 3 т. – К. : Типогр. Керера, 1880. – Т. 3. – С. 244-272.
45. Стешенко И. М. А. Максимович. К столетию со дня рождения [Текст] / И. Стешенко // Киевская старина. – К., 1904. – Т. 86. – С. 346-408.
46. Бойко Н. І. Вчений-енциклопедист М. О. Максимович як історик України : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 [Текст] / Н. І. Бойко ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2002. – 17 с.
47. Павелко В. У. М. О. Максимович – археограф [Текст] / В. У. Павелко // Укр. іст. журн. – 1962. – № 1. – С. 97-102.
48. Тимошик М. Видавнича діяльність Київської археографічної комісії [Текст] / М. Тимошик // Київська старовина. – 2002. – № 5. – С. 80-87.
49. Максимович М. Откуда идѐт Русская земля по сказанию Нестеровой повести и по другим старинным писаниям русским / Посвящено памяти Ломоносова [Текст] / М. Максимович. – К., 1837. – 147 с.
50. Максимович М. А. Откуда идѐт Русская земля [Текст] / М. А. Максимович // Собр. соч.: В 3 т. – К., 1876. – Т. 1. – С. 70-96.
51. Губицький Л. Етнічний компонент «Чтений в Историческом обществе Нестора-летописца» (1879-1914 рр.) [Текст] / Л. Губицький // Історичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 52-56.
52. Максимович М. Киевъ явился градомь великимь... [Текст] / М. Максимович. – К. : Либідь, 1994. – 441 с.
53. Максимович М. Песнь о полку Игореве: Критический разбор [Текст] / М. Максимович // Журнал министерства народного просвещения. – 1837. – Ч. 13. – С. 29-58.
54. Видатні постаті в історії України (IX–XIX ст.) : Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети : [Довід. вид.] [Текст] / В. І. Гусєв (кер. кол. авт.), В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев, О. Г. Сокирко, В. І. Червінський. – К. : Вища шк., 2002. – 359 с.
55. Максимович М. О правописании малороссийского языка [Текст] / М. Максимович // Собр. соч.: В 3 т. – К. : Типогр. Керера, 1880. – Т. 3. – С. 312-328.
56. Максимович М. Письма о Богдане Хмельницком [Текст] / М. Максимович // Собр. соч.: В 3 т. – К., 1876. – Т. 1. – С. 430-445.
57. Максимович М. А. Обозрение городовых полков и сотен бывших на Украине до смерти Богдана Хмельницкого [Текст] / М. А. Максимович // Вестник Императорского Русского Географического общества. – 1856. – № 4. – С. 222-242.
58. Попов П. М. М. О. Максимович. До 150-річчя народження [Текст] / П. М. Попов // Вісник Академії наук УРСР. – 1954. – № 10. – С. 55-62.
59. Ластовський В. Оцінка діяльності ігумена М. Значко-Яворського в історіографії [Текст] / В. Ластовський // Історичний журнал. – 2004. – № 12. – С. 43-54.
60. Марков П. Г. Общественно-политические и исторические взгляды М. А. Максимовича [Текст] / П. Г. Марков. – К. : Вища школа, 1986. – 246 с.
61. Тарасенко О. Класична наукова школа істориків Київського університету Св. Володимира у ХІХ ст. [Текст] / О. Тарасенко // Історія. Ч. І: Тези та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу україністів. – Х. : Око. 1996. – С. 225-228.
62. Грицак Я. Й. Нарис історії України : формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. [Текст] / Я. Й. Грицак – К. : Ґенеза, 2000. – 360 с.
63. Киян О. І. М. Д. Іванишев як історик й організатор історичної науки [Текст] / О. І. Киян // Укр. іст. журн. – 2002. – № 2. – С. 84-99.
64. Марченко М. І. Українська історіографія (з давніх часів до середини ХІХ століття) [Текст] / М. І. Марченко. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1959. – 275 с.
65. Гончарук П. Участь кирило-мефодіївців у діяльності київської Тимчасової комісії для розгляду давніх актів [Текст] / П. Гончарук // Київська старовина. – 1993. – № 4. – С. 71-77.
66. Кузьменко А. Діяльність Київської археографічної комісії як важливий етап процесу національного відродження в Наддніпрянській Україні [Текст] / А. Кузьменко // Шевченківська весна : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України. – Вип. IV. – К. : Логос, 2006. – С. 71-73. – У 3 ч. – Ч. 3. Історія / За заг. ред. проф. В. Ф. Колесника.
67. Левицкий О. Неудачная археологическая экскурсия Н. Д. Иванышева [Текст] / О. Левицкий // Киевская старина. – 1890. – № 3. – С. 533-537.
68. Левицкий О. Путевые заметки Н. Д. Иванышева [Текст] / О. Левицкий // Киевская старина. – 1882. – № 10. – С. 78-88.
69. Замлинський В. Патріарх української науки [Текст] / В. Замлинський // М. О. Максимович. Киевь явился градомь великимь... . – К. : Либідь, 1994. – С. 8-23.
70. Хінкулов Л. Перший ректор Київського університету (Михайло Максимович) [Текст] / Л. Хінкулов ; Гол. ред. А. В. Денисенко // Історичний календар „99: Науково-популярний та літературний альманах. – К. : Генеральна дирекція по обслуговуванню іноземних представництв у м. Києві, 1998. – Вип. 5. – С. 264-265.
71. Гончарук П. Участь кирило-мефодіївців у діяльності київської Тимчасової комісії для розгляду давніх актів [Текст] / П. Гончарук // Київська старовина. – 1993. – № 4. – С. 71-77.; Левенець Ю. А. Василь Білозерський [Текст] / Ю. А. Левенець // Укр. іст. журн. – 1994. – № 2-3. – С. 84-93.
Published
2021-04-01
How to Cite
Kuzmenko , A. V. (2021). Development of researches on the Ukrainian history in Kyiv region at the end of XVIII – the first half of the XIX century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(41), 217-224. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1235