Cossack uprising in 1630 in the newfound Polish reports: sources publishing

  • T. R. Kovalets
Keywords: sources publishing, the PolishLithuanian Commonwealth, Zaporozhian Host, Taras Fedorovych, Stanisław Koniecpolski, Cossack uprising in 1630

Abstract

In the article, the elucidating of Cossack uprising in 1630 in the two newfound Polish reports from Field Crown Hetman Stanisław Koniecpolski to the king of Commonwealth Sigismund III Vasa. It is noted that these reports are quite informative and allow not only to explore in a new way the progress of the Cossack uprising, but also to trace some its unknown pages, including those one, that concern Perejaslav battle. At first time, the mentioned documents with notes and comments have been published in the appendix.

References

1. Історія Русів / пер. І. Драч. – К. : Веселка, 2003. – 366 с.
2. Tomkiewicz W. Powstanie kozackie z roku 1630 / W. Tomkiewicz // Przegląd Powszechny. – 1930. – T. 187. – S. 104–128.
3. Рудницький С. Українські козаки в 1625–30 pp. / С. Рудницький // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – Львів, 1899. – Т. 31–32. – С. 1–76.
4. Антонович М. Переяславська кампанія 1630 р. / М. Антонович. – Прага : Укр. іст. філол. т-во в Празі, 1944. – 39 с.
5. Бевзо О. Львівський літопис і Острозький літописець : Джерелознавче дослідження / О. А. Бевзо. – К. : Наук. думка, 1971. – 184 с.
6. Мицик Ю. До історії повстання 1630 р. / Юрій Мицик // Пам‟ять століть. –1997. – № 4. – С. 28–31.
7. Floria B. Nowe materiały do dziejów powstania kozackiego 1625 roku / Boris Floria // Przegląd Wschodni. – 1998. – T. 5. – Zesz. 1(17). – S. 27–42.
8. Bohun T. Materiały wywiadu moskiewskiego o wojskowo-politycznej sytuacji w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie 1630 r.
(Dokumenty Urzędu Wojskowego dotyczące powstania Tarasa Fedorowicza na Ukrainie wiosną 1630 r. z zespołu-kolekcji RGADA «Akta nowego uporządkowania») / T. Bohun i in. // Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. – 2013. – T. 25 (2). – S. 191–252.
9. Instrukcja wydawnicza dla żródeł historycznych od XVI do połowy XIX w. / red. K. Lepszy. – Warszawa, 1953. – 65 s.
10. Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego Hetmana Wielkiego Koronnego 1632–1646. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2005. – 775 s.
11. Relacje wojenne z piewszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu «Ogniem i Mieczem» (1648–1651) / red. M. Nagielski. – Warszawa : Viking, 1999. – 431 s.
Published
2021-04-01
How to Cite
Kovalets , T. R. (2021). Cossack uprising in 1630 in the newfound Polish reports: sources publishing. Zaporizhzhia Historical Review, 1(41), 197-203. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1231