Legal restrictions of Religious Organisations activity in Ukraine during the Holodomor 1932–1933

  • O. Ignatusha Zaporizhzhia National University
  • T. Hruzova Zaporizhzhia National University
Keywords: church, Soviet government, legal restrictions, administrative pressure, religious organisations, religious life, Holodomor, repressions

Abstract

Based on archival documentation, position of religious organisations, clergy and believers of different denominations on the territory of Soviet Ukraine during 1932–1933 is analysed. The primary focus is on the legal restrictions of religious organisations activity in the Ukrainian SSR that was a manifestation against the government anti-religious policy. It should be noticed that due to the rejection of the new economic policy and the transition of the Soviet power on the way of Stalin’s modernisation, all religious communities were placed under the total pressure of the government bodies without any exception. The unauthorised actions of the authorities and the destructive elements, which were used in 1932–1933, led to the moral and physical exhaustion of the believers. Via a number of examples, a typical algorithm for converting church buildings into premises, which were far from their primary purpose of use, is analysed. The position of clergy of all denominations and hierarchy degrees, as well as methods of pressure on them are characterised. Repressive actions let to uncertainty about future, pessimistic feelings, fear for one’s life, as well as often to exile or death. The main point is confirmed that despite religious atheist propaganda and repression, religious life tended to continue even due to the conditions of famine.

References

1. Бойко О.В. Православна церква на Дніпропетровщині в роки Голодомору (1932–1933 рр.). Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті:[зб. наук. пр.]. 2011. Вип.9. С.214-222.
2. Бойко О.В. Репресії проти православного духовенства і віруючих на Дніпропетровщині у 1929–1941 рр. Держава та церква на Дніпропетровщині у 1920-х – на початку 1970-х років. Дніпропетровськ: «Монолит», 2014. С.69-118.
3. Дровозюк С.І. Руйнування духовності українського народу під час голоду 1932–1933 рр.: історіографічний аналіз. Держава та армія: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2003. № 439. С.289-297.
4. Євсєєва Т.М. Голод-геноцид 1932–1933 років в Україні як чинник формування неправославної політичної нації. Голод-геноцид 1933 року в Україні: історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків. К.: Видавн. дім «КМА», 2009. С.239-254.
5. Ігнатуша О.М. Інституційний розкол православної церкви в Україні: ґенеза і характер (XIX ст. – 30-ті рр. XX ст.). Запоріжжя: Поліграф, 2004. 440 с.
6. Ігнатуша О.М. Православні церкви України у стані розколу та пошуках єдності (20–30-ті рр. XX ст.): навч. посібник. Запоріжжя: ЗНУ, 2008. 250 с.
7. Ігнатуша О.М. Руйнація католицької церкви в умовах Голодомору 1932–1933 рр. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2009. Вип.XXVII. С.180-184.
8. Ігнатуша О.М. Разом з народом: церква в умовах голодомору 1932–1933 рр. Голодомор1932–1933: Запорізький вимір. Запоріжжя: Просвіта, 2008. С.112-127.
9. Ігнатуша О.М. Голодомор 1932–1933 рр. на Сумщині в системі антицерковної боротьби держави. Сумська старовина. Науковий журнал з історії та культури України. 2003. №ХІ–ХІІ. С.80-84.
10. Киридон А.М. Держава-Церква-Суспільство: інверсна трансформація в суспільстві. Рівне: РІС КСУ, 2011. 216 с.
11. Киридон А.М. Руйнування культових споруд (1920-1930-ті рр.): порушення традиційної ритмології простору. Проблеми історії України: факти, судження пошуки. 2013. Вип.22. С.91-99.
12. Киридон А.М. Релігійно-церковне життя в Україні (1932–1933 рр.). Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки». 2012. Вип.13. С.51-57.
13. Нестуля О.О. Доля церковної старовини в Україні: в 2 ч. Ч. 2: Кінець 20-х – 1941 рр. К., 1995. 216 с.
14. Пащенко В.О. Свобода совісті в Україні: Міфи і факти 20–30-х рр. ХХ ст. К.: Ін-т історії України, 1994. 252 c.
15. Форостюк О.Д. Правове регулювання державно-церковних відносин на Донбасі у 1917–1941 роках. Луганськ: РВВ ЛІВС, 2000. 166 с.
16. Гудзь В. Історіографія Голодомору 1932–1933 років в Україні. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. 1153 с.
17. Про заходи посилення антирелігійної роботи. URL: http://istmat.info/node/59437 (дата звернення: 09.10.2019).
18. Положення про порядок організації, діяльності, звітності і ліквідації релігійних громад та систему обліку адміністративними органами складу релігійних громад та служників культу. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/40215/12-Document9pdf? sequence=1 (дата звернення: 09.10.2019).
19. Про боротьбу з викривленням партлінії в колгоспному русі. http://istmat.info/node/45316 (дата звернення: 09.10.2019).
20. Центральний державний архів вищих органів управління України (далі – ЦДАВО України). Ф.1. Оп.7. Спр.171.
21. ЦДАВО України. Ф.1. Оп.7. Спр.172.
22. ЦДАВО України. Ф.1. оп.9. Спр.15.
23. ЦДАВО України. Ф.1. оп.9. Спр.16.
24. ЦДАВО України. Ф.1. Оп.9. Спр.18.
25. ЦДАВО України. Ф.1. Оп.9. Спр.32.
26. ЦДАВО України. Ф.1. Оп.9. Спр.36.
27. ЦДАВО України. Ф.1. Оп.9. Спр.45.
28. ЦДАВО України. Ф.1. Оп.9. Спр.94.
29. ЦДАВО України. Ф.1. Оп.8. Спр.148.
30. ЦДАВО України. Ф.1. Оп.9. Спр.12.
31. ЦДАВО України. Ф.1. Оп.8. Спр.126.
32. Рубльова Н.С. Антикостьольна кампанія в УСРР: причини інструментарій, перебіг (кінець 20-х – 30-ті рр.). З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 1996. Вип.1. С.388-405.
33. Рубльова Н.С. Ліквідація в Україні ієрархії Римо-католицької церкви (кінець 1917–1937 рр. ). З архівів ВУЧКГПУ-НКВД-КГБ. 2000. № 2/4 (13/15). С.311-331 URL:http://shron1.chtyvo.org.ua/Rublova_Nataliia/Likvidatsiia_v_Ukraini_iierarkhii_Rymo-katolytskoi_ tserkvy_kinets_19171937_rr.pdf (дата звернення: 10.09.2019).
34. Ганзуленко В.П. Римо-католицька церква на Півдні України за часів державного атеїзму (кінець 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичне релігієзнавство. 2014. Вип.10. С.62-73.
35. Бистрицька Е.В. Політика радянської влади щодо римо-католицької церкви в 20-30-х рр. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичне релігієзнавство. 2010. Вип.3. С.17-32.
36. ЦДАВО України. Ф.1. Оп.9. Спр.85
37. ЦДАВО України. Ф.1. Оп.9. Спр.49.
38. ЦДАВО України. Ф.1. Оп.9. Спр.48.
39. ЦДАВО України. Ф.1, оп.8, спр.128.
40. ЦДАВО України. Ф.1. Оп.9. Спр.50.
41. ЦДАВО України. Ф.1. Оп.9. Спр.14.
42. Геккель Г. Попівська контрреволюція по німецьких районах СРСР. Безвірник. 1932. №21-22. С.7-10.
43. Панкратьєв А.С. 15 років антирадянської діяльності релігійних організацій. Безвірник. 1932. №21-22. С.14-20.
44. В. Хітерер Конфіскація єврейських документальних матеріалів та єврейської власності в Україні в 1919–1930 рр. URL: http://lostart.org.ua/ua/research/688.html (дата звернення: 12.10.2019).
45. Євреї в Радянському Союзі 1922-41 рр. URL: https://eleven.co.il/jews-of-russia/history-in-ussr/15416/#07 (дата звернення: 13.10.2019).
46. ЦДАВО України. Ф.1. Оп.9. Спр.92.
47. ЦДАВО України. Ф.1. Оп.9. Спр.96.
48. Чефранов О. Безвірники України на будуванні соціалізму. Безвірник. 1932. № 19-20. С.9-18.
49. ЦДАВО України. Ф.1. Оп.9. Спр.89.
50. ЦДАВО України. Ф. 1. Оп.8. Спр.129.
51. Мартирологія українських Церков: у 4-х т. Т. 1. Українська Православна Церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України / упоряд. і ред. О. Зінкевич, О. Воронин. Торонто; Балтимор: Смолоскип. 1987. 1207 с.
52. Галевич Д. Незаарештовані листи: листи священника з України до Німеччини.1922–1938. К.: Видавн. дім «Козаки», 2001. 127 с.
53. Реабілітовані історією. У 27-и т. Миколаївська область. Кн. 1. Київ-Миколаїв. Миколаїв: Світогляд, 2005. 870 с.
54. Біографії римо-католицьких священиків, репресованих радянською владою. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2003. Вип.21. С.374-438.
55. Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Запорізька область Книга 6. Київ-Запоріжжя. Запоріжжя: Дніпровський металург, 2013. 483 с.
56. Ганзуленко В.П. Римо-католицька церква на Півдні України: час соціальних перетворень (1917-1930 рр.). С.71-74. URL: http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/22/22/ganzulenko.pdf (дата звернення: 16.10.2019).
57. ЦДАВО України. Ф.5. Оп.3. Спр.1963.
58. Державний архів Російської Федерації. Ф. 5263. Оп.1. Спр.32.
Published
2019-12-29
How to Cite
Ignatusha, O., & Hruzova, T. (2019). Legal restrictions of Religious Organisations activity in Ukraine during the Holodomor 1932–1933. Zaporizhzhia Historical Review, 1(53), 140-150. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/121