The policy of multiculturalism: the European experience

  • D. V. Glazov
Keywords: integration processes, Great Britain, France, Germany, policy of multiculturalism

Abstract

Activation of integration processes in European countries sometimes leads to unpredictable consequences. Except economic and political improvements European society experiencing significant problems of cultural and civilizational character. The article analyzes the main positive and negative consequences of the policy of multiculturalism on the experience of leading European countries

References

1. Parekh B. What is multiculturalism? // [Electronic source] / B. Parekh. – Regime of access: http://www.indiaseminar.com/199/484/484%20parekh.htm.
2. Канарш Г. Ю. Мультикультурализм: социальнаяконцепция и социальные практики / Г. Ю. Канарш // Знание. Понимание. Умение. - 2011. - № 1. - С.87-95.
3. Балабанова Г. П. Крах політики мультикультуралізму: уроки для України / Г. П. Балабанова // Стратегія розвитку України. - 2011. – № 2. – С. 14-16.
4. Дрожжина С. Мультикультуралізм: теоретичні і практичні аспекти / С. Дрожжина // Політичний менеджмент. – 2008. - № 3. – С. 96-106.
5. Подаєнко Ю. Л. Ісламський чинник як невирішене питання західноєвропейської політики мультикультуралізму [Електронний ресурс] / Ю. Л. Подаєнко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Серія: Політологія. – 2012. – Т. 182, Вип. 170. – С. 74-80. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Npchdupol_2012_182_170_18.pdf.
6. Горбунова Л. Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти / Л. Горбунова, І. Предборська, К. Джилл, М. Степко, О. Гомілко, О. Шевченко, Н. Кочубей, А. Корецька, О. Ляхвацька, М. Бойченко, О. Грива, T. Грищенко, О. Садикова // Філософія освіти. – 2009. – № 1/2. – С. 184-225.
7. Бондарук С. О. Мультикультурне майбутнє: proetcontra / С. О. Бондарук // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філософські науки. - 2011. - № 15. – С. 11-17.
8. Малахов В. В. Мультикультурализм в Западной Европе: по ту сторону риторики // [Электронный ресурс] / В.В. Малахов. – Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1155#top.
9. Арцишевська О. Р. Багатоманітність і взаємодія культур / О. Р. Арцишевська // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філософські науки. – 2011. – № 15. – С. 4-11.
10. Солошенко В.В. Особливості мультикультурного розвитку країн Західної Європи. Сучасні європейські культурноісторичні цінності в контексті викликів глобалізації / В.В. Солошенко; монографія / [Кудряченко А.І. та ін.]; наук. ред. – др іст. наук, проф.. А.І. Кудряченко, канд. філос. наук, доц. Т.О. Метельова; Держ. установа ―Ін-т всесвіт. історії Нац. акад. наук України‖. – Київ: Фенікс, 2014. – 441 с. – С. 387-404.
11. Ковальчук Т. І. Культурний фактор європейської інтеграції на прикладі поступу Європейського Союзу: монографія / Т. І. Ковальчук; під редакцією Н. Л. Яковенко; НАН України, Інститут європейських досліджень. – К.: Науковий світ, 2011. – 239 с.
12. Тиндик Н. П. Світовий міграційний процес: теорія, практика, державне регулювання: Монографія / Н.П. Тиндик. – Л.: Атіка, 2006. – 531 с.
13. Денисенко М. Германия. Организационное устройство миграционной политики // [Электронный ресурс] / М. Денисенко. - Режим доступа: http://www.archipelag.ru/agenda/povestka/povestkaimmigration/org_ustroistvo/Germany/?version=forprint.
14. Романюк А. Імміграція до країн Західної Європи. Політичні наслідки / А. Романюк // Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 23. – С. 111-122.
15. Назаревич А. Національні меншини країн Європейського Союзу в контексті інтеграційних процесів: монографія / А. Назаревич, С. Трохимчук; Львівський національний університетт ім. І. Франка. – Л., 2002. – 112 с.
16. Бойко З. О. Особливості мультикультуралізму в країнах Північної Америки та Західної Європи: порівняльний аналіз // [Електронний ресурс] / З.О. Бойко. – Режим доступу: http://istfak.org.ua/tendentsii-rozvytku-suchasnoi-systemymizhnarodnykh-vidnosyn-ta-svitovoho-politychnoho-protsesu/187-natsionalna-identychnist-problemy-zberezhennia-tatransformatsii/624-osoblyvosti-multykulturalizmu-v-krayinakh-pivnichnoyi-ameryky-ta-zakhidnoyi-yevropy-porivnyalnyy-analiz
17. Романюк А. Феномен урядів меншості у країнах Західної Європи / А. Романюк // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2006. – № 17. – С. 24-27.
18. Красноголов Ю. О. Теоретичні засади та політичні стратегії комунітаризму крізь призму комунітарної критики лібералізму / Ю. О. Красноголов // Наукові записки НаУКМА. Серія: Політичні науки. – 2008. – Т. 82. – С. 28-34.
19. Коэн А. Кризис мультикультурного общества // [Электронный ресурс] / А. Коэн. – Режим доступа: http://www.golosameriki.ru/content/multicultural-society-europe-2010-10-22-105533568/189596.html.
20. Тейлор Ч. Мультикультуралізм і ―Політика визнання‖: Есей / Ч. Тейлор. - К.: Альтерпрес, 2004. – 172 с.
21. Федосеев А. В. Крах мультикультурализма в Европе // [Электронный ресурс] / А.В. Федосеев. – Режим доступа: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2013/09/26/krah_multikulturalizma_v_evrope.
22. Ткаченко І.В. Криза ідеї європейського мультикультуралізму: економічний і релігійний чинники / І.В. Ткаченко; монографія / [Кудряченко А.І. та ін.]; наук. ред. – д-р іст. наук, проф.. А.І. Кудряченко, канд. філос. наук, доц. Т.О. Метельова; Держ. установа ―Ін-т всесвіт. історії Нац. акад. наук України‖. – Київ: Фенікс, 2014. – 441 с. – С. 372-386.
23. Остапенко М. Політика мультикультуралізму: досвід і проблеми реалізації / М. Остапенко // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2012. – Вип. 26. – С. 263-270.
Published
2021-02-22
How to Cite
Glazov , D. V. (2021). The policy of multiculturalism: the European experience. Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 282-287. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1181