The role and the functions of the estate representation organs in the Czech Kingdom during the reign of the Jagiellonian dynasty (1471 – 1526)

  • Y. Y. Andrusyak
Keywords: privileges, rights, the congress, the Royal Council, the estate representation organs, the estate monarchy, Lusatia, Silesia, Moravia, the Czech Kingdom, the Jagiellonians

Abstract

The formation of the Royal Council was during XIV – XV centuries. It became the main state power of the Czech Kingdom during the reign of the Jagiellonian dynasty (1471 - 1526). Zemski (regional) congresses played a great part too. Territorial congresses acted together with zemski congresses. Each territory had its own features. Catholic prelates met separately in Moravia. In Lusatia the meeting was divided into curiyu (chambers) noble and local. As for Silesia one part of the nobility was obeyed the king and the other to the local princes. The next important state power was Zemskij Court. It was applied in the conflicts between lords and knights. It's worth to mention that the highest power was the Royal Court. The highest zemski (regional) officials were a burgrave (who was the leader of the council and the assistant of the king); the highest chancellor (registered the edition of each royal order); a chamberlain (was in charge of the cases of the royal cities and confirmed the members of the local councils); next come the highest chamberlain, zemski judges, a zemskij clerk, a hofmister, two burgraves of Karlstein and a burgrave of Hradeskij region. The King appointed the post of mintzmister (the minister of finances) according to the resolution of 1485. Most posts were hold by lords, knights had the right to hold only the post of the highest zemskij clerk and the burgrave of Hradeskij region. In Moravia the highest post was hold by a zemskij hetman. In Lusatia it was a fojt - a vassal of the king and in Silesia it was the royal hetman. Royal cities were ruled by the local law. It's worth noting that further the council was divided into a narrow council and expended one. Thus, the main facture of the Royal Council was the limitation of the Royal power and pay great attention to the Royal Congresses at which a quite narrow circle of the highest gentry decided the financial questions, foreign and domestic policies.

References

1. Macek J. Jagellonský věk v ĉeských zemích (1471 – 1526) / J. Macek. – Praha: Academia, 2001. – Díl 1/2. – 561 s.
2. Ńmachel F. Obrysy ĉeského stavovství od konce 14 do poĉátku 16 století // Ĉeský ĉasopis historický (далі ĈĈH) 90. – 1992. – S. 184-185.
3. Jiný list páně Zdenkův Budějowským téhoņ smyslu. Na Zelené hoře, 4 Febr. 1476 / Palacký F. (ed.) Pře Racká Kocowského s Budějowskýmí r. 1476 – 1477 // Archiv ĉeský (далі АĈ 4). – Praha, 1846. – S. 81.
4. Zápis sněmowni r. 1486. W Praze, 1486, 17 Febr. / Palacký F. (ed.) Akta werejna i snémowní w králowstwí Ĉeském, r. 1486 // АĈ 4. – Praha, 1846. – S. 517-518.
5. Vaněĉek V. Ĉeské sněmy za stavovské monarchie (od poloviny 15. Století do poĉatku třicetileté války) // Ĉeska národni rada, sněm ĉeského lidu / V. Vaněĉek. – Praha, 1970. – S. 103-116.
6. Markov J. Spor pánů a rytířů o sezení v lavicích // Sborník prací z dějin práva ĉeskoslovenského 1. – Praha, 1930. – S. 98-103.
7. Vaněĉek V. Malé dějiny státu a práva v Ĉeskoslovensku / V. Vaněĉek. – Praha: nákl. vl., 1947. – 210 s.
8. Ĉelakovský J. Soud komorní za krále Vladislava II / J. Ĉelakovský. – Praha: Nákl. vlastním, 1895. – 60 s.
9. Dragoun M., Mata P. Komorní soud za Vladislava Jagellonského (1471 - 1488) // Sborník archivních prací 47. – Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ĈR, 1997. – Ĉ. 2. – S. 255-292.
10. Ĉelakovský J. O vývoji středověkého zřízeni radního v městech praņských // Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy I / 2 (далі SPDMP). – Praha, 1920. – S. 124-389.
11. Ĉelakovský J . Úřad podkomořský v Ĉechách: příspěvek k dějinám stavu městského v zemích ĉeských / J. Ĉelakovský. – Praha: ―Оtto‖, 1881. – 134 s.
12. Ĉornej P. Dějiny zemi koruny ĉeské. Od příchodu Slovanů do roku 1740 / P. Ĉornej, I. Ĉornejová, І. Rada, V. Vaníĉek. – Praha: Paseka, 1993. – 316 s.
13. Ĉornej P. Velké dějiny zemí Koruny Ĉeské (1437 - 1526) / P. Ĉornej, M. Bartlová. - Praha-Litomyńl: Paseka, 2007. – Díl VI. – Svazek VII. – 839 s.
14. Morávek J. Před vznikem dvorské komory (1519 – 1526). Od pravěku k dneńku // Sborník prací z dějin ĉeskoslovenských. - Praha, 1930. – Dil I. – S. 383-404.
15. Nowý list odpowědni Racka Kocowského Budějowským. W Horaņdějicích 10 Dec. 1476 / Palacký F. (ed.) Pře Racká Kocowského s Budějowskýmí r. 1476 – 1477 // АĈ 4. – Praha, 1846. – S. 86-87.
16. Palacký F. Dějiny národu ĉeského v Ĉechách a na Moravě / F. Palacký. – Praha: L. Mazáĉ, 1930. – Dil V. – 578 s.
17. Král Vladislav ĉilí s ovdověnou královnou Johannou smlouvu strany jejiho a sluņebnictva jejího dalńího vychování a strany zalaceni dluhů. V Praze, 10. Srpna 1474 / Kalousek J. (ed.) Listini archivu někdy Oleńnického z roku 1471 – 1474. // АĈ 15. – Praha, 1896. - S. 257-258.
18. Meznik J. Vyvoj a system stavovske reprezentace v ceskych zemich v pozdnim stredoveku // Sbornik praci Filozoficke fakulty Brnenske univerzity. Rada historicka / J. Meznik. – Brno: ―Masarykova univerzita‖, 1998. – Roĉ. 46. – Ĉ. 44. – S. 75-81.
19. Král Wladislaw Kutnohorskym. Na Budině 4 Jul. 1501 / Palacký F. (ed.) Akta werejna i snémowní w Ĉechach 1501 // АĈ 6. – Praha, 1872. – S. 232-233.
20. Praņané zvou k poradě o ņádosti králové za pomoc vojenskou ke dni 13. Ĉervence (1514 d. 4. ĉervence v Praze) / Schulz V. (ed.) Listy do Kouřímě zaslané z let 1513 – 1525 // AĈ 21. – Praha, 1903. – S. 28.
21. Jan z Ńelenberka Jindřichowi ze Hradce. Na Přerowě, 9 Dec. 1502 / Palacký F. (ed.) Akta werejna i snémowní w Ĉechach 1502 // АĈ 6. – Praha, 1872. – S. 278-279.
22. Kosinova V. Nejvyńńí úřad purkrabský ve zřízeních zemských století XVI. // Od pravěku k dneńku: sborník prací z dějin ĉeskoslovenských: k ńedesátým narozeninám Josefa Pekaře. – Praha: Historický klub, 1930. – Dil 1. – S. 353-382.
23. Pánek J. Ĉeský stát a stavovská spoleĉnost na prahu novověku ve světle zemských zřízení / Vladislavské zřízení zemské a poĉátky ústavního zřízení v ĉeských zemích (1500 - 1619) // Sborník příspěvků z mezinárodní konference. – Praha, 2001. – 449 s.
24. Veselý Z. Přehled dějin ĉeského státu / Z. Veselý. – Praha: Přehled dějin ĉeského státu, 1999. – 484 s.
25. Sekretáři královskému Prockovi Malému z Cetně, v říĉíně odloņení sněmu. Ve Vratislavi. 1516, 18 ledna / Kalousek J. (ed.) Dopisy Zdeňka Lva z Roņmitála 1508-1532 // АĈ 7. – Praha, 1887. - S. 128-129.
26. Macek J. O listinách, listech a kanceláři Vladislava Jagellonského (1471 – 1490) // Sborník archivních prací. – Praha, 1952. – Roĉnik 2. – Ĉislo 1. – S. 45-122.
27. Macůrek J. K otázce ĉeské listiny a ĉeské kanceláře na dvoře uherském v 2. polovině 15. Století (v letech 1486 – 1490) // Historický ĉasopis (далі HĈ) 6. – 1958. – S. 560-568.
28. Hledíková Z., Janák J., Dobeń J. Dějiny správy v ĉeských zemích: od poĉátků státu po souĉasnost / Z. Hledíková, J. Janák, J. Dobeń. – Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. – 568 s.
Published
2021-02-22
How to Cite
Andrusyak , Y. Y. (2021). The role and the functions of the estate representation organs in the Czech Kingdom during the reign of the Jagiellonian dynasty (1471 – 1526). Zaporizhzhia Historical Review, 1(42), 230-234. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1170